]]>

Kursus

Filosofikum for ledere

Bliv en del af et skabende, engageret fællesskab, hvor du diskuterer og reflekterer over grundlæggende eksistentielle problemstillinger i et ledelsesperspektiv. Vi mødes fem eftermiddage i København.

Startdato og sted

10. oktober 2023
København K

Aflyst

Varighed

5 dage
14:00-17:30

Pris

21.700 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Du er leder med en intellektuel nysgerrighed, som rækker ud over den traditionelle faglighed.

Du ønsker at træde et skridt tilbage fra drifts- og organiseringsopgaver og blive en del af et fællesskab, hvor abstraktion og refleksion bidrager til klarhed, nye idéer og nye perspektiver på konkrete ledelsesmæssige udfordringer.

 

På kurset får du:

 • en filosofisk indføring i relevante og aktuelle problemstillinger, der rummer forskellige filosofiske strømninger og historisk tankegods 
 • indsigt og øvelse i eksistentielle udfordringer, som har betydning for dit lederskab
 • sparring på dine konkrete ledelsesmæssige udfordringer i et filosofisk perspektiv
 • indsigt i en filosofisk praksisform, som udvider din dialogiske kapacitet 
 • et fællesskab, som åbner din bevidsthed for helt nye forestillinger om eksistensen og dens sammenhængskraft
 • en øget bevidsthed om de filosofiske problemstillinger, som vil præge vores liv og arbejdsliv fremadrettet.
 

Kursets indhold

’Filosofikum for ledere’ er mere et refleksivt samtalefællesskab end et kursus, som du normalt kender det. Du får ikke ledelsesmodeller og -redskaber, til gengæld øger du din filosofiske kapacitet og din evne til at abstrahere og reflektere. Undervejs arbejder du med dit filosofiske lederskab og med ledelsesmæssige udfordringer af eksistentiel karakter. 

Den grundlæggende idé er at koble de konkrete eksistentielle udfordringer, som præger vores liv, sammen med en ledelsesmæssig tilgang. Koblingen gør vi til en ramme for, hvordan vi skaber viden, sammenhængskraft og en visionær tilgang til ledelse. 

Gennem filosofiske samtaler med underviseren og de andre ledere genfinder du overblikket og ser nye sammenhænge – i ledelse og i livet.

I samtalefællesskabet beskæftiger vi os med fem hovedområder:

 • Psykologi og filosofi i et ledelsesperspektiv
 • Bevidsthedsfilosofi
 • Etiske dilemmaer og den menneskelige værdi
 • Den videnskabelige udvikling og dens ledelsesmæssige betydning
 • Livskraften og dens ontologiske status.
Kurset består af fem halve eftermiddage fordelt over tid og med læsestof og refleksion til hver gang.
 • Før kurset

  Inden vi mødes den første dag, sender du et kortfattet essay (maks. 1 ½ side) om en konkret ledelsesmæssig udfordring, der rummer en eksistentiel problemstilling. Sammen arbejder vi med udfordringerne i samtalefællesskabet.
  Læs mindre
 • Eftermiddag 1

  10. oktober 2023, kl. 14.00 - 17.30

  Vi starter med at beskæftige os med forskellen på psykologi og filosofi. Vi udfolder nogle af de grundlæggende psykologier og deres videnskabsteoretiske grundlag, teorier og bagvedliggende idéer om menneskets bevidsthedsstruktur. Vi ser nærmere på de ledelsesmæssige implikationer fra psykologien, og hvordan ’management’ i vid udstrækning er et resultat af psykologiens vidensform.

  Herfra bevæger vi os ind i filosofien og dens forskellige erfaringsformer, også set i et ledelsesmæssigt perspektiv. Psykologi kan siges at være læren om menneskets psyke. Filosofi betyder kærlighed til viden. Det vil sige, at filosofi rækker videre end blot omkredsen af den menneskelige psyke. Den træner os i at forstå helheder og skabe universer. Filosofiens væsentligste bidrag er fokus på inspiration og erkendelse. Den kan være ledelsens visionære kraft og rummer en livslang læring. 

  Efter den første eftermiddag har du en grundlæggende viden om forskellen på og broen mellem psykologi og filosofi samt en viden om forskellen på management og leadership. Den viden bruger vi aktivt i de næste eftermiddage.

 • Eftermiddag 2

  24. oktober 2023, kl. 14.00 - 17.30

  Den anden eftermiddag tager afsæt i bevidsthedsfilosofi, og vi fokuserer på fænomenet ’presencing og intuition’, som er to kernebegreber inden for bevidsthedsfilosofi og ledelse. Den viden er særlig relevant i forhold til ledelses- og forretningsudvikling.

  Presencing og intuition kan udvide din nysgerrighed over for særlige karakteristika for et originalt lederskab. Det beskriver en bevidsthedstilstand, som rummer en udefinerbar viden, men samtidig er meget virkelighedsnær. Du kan bruge den til at kunne forudsige hændelsesforløb og begivenhedsrækker her og nu og i fremtiden. 

  Du vil erfare, hvordan vi mennesker er forbundet til hinanden på et tankemæssigt, følelsesmæssigt og socialt plan. Du bliver præsenteret for øvelser og bevidsthedsfilosofiske teorier og relaterede ledelsesmæssige udfordringer. Du bliver bevidst om dit eget potentiale til at bruge denne bevidsthedskapacitet i din ledelsesgerning.

  Eftermiddagen giver dig en ny viden om den menneskelige bevidsthed som en værdi i relation til ledelse. 

 • Eftermiddag 3

  14. november 2023, kl. 14.00 - 17.30
  Den tredje eftermiddag arbejder vi i spændingsfeltet mellem frihed og sårbarhed, og sammen undersøger og reflekterer vi over etiske grænser i ledelse. Du får indblik i sårbarhedens betydning for udvikling og etik, og hvilken bevidsthedstilstand der kan give os friheden til at være. Den viden er helt afgørende, når du vil sikre en organisationsudvikling, samværsform og ledelsesstil, der understøtter din egen og andres livskvalitet.

  Vi arbejder med konkrete cases og deres ledelsesmæssige udfordringer både i et filosofihistorisk perspektiv og i forhold til etikkens grænseflader.

  I fællesskabet arbejder vi med den dialogiske kapacitet ud fra nogle filosofiske greb. Du får mulighed for at opleve, hvordan du kan føre en filosofisk dialog med et skabende grundlag, som sikrer en værdimæssig afklaring. 

  Eftermiddagen giver dig en filosofihistorisk indsigt i de mange bud på en etik og en ny metodisk tilgang til at føre en filosofisk dialog om grundlæggende værdimæssige overvejelser. 
 • Eftermiddag 4

  28. november 2023, kl. 14.00 - 17.30
  Vi er ved at blive oversvømmet af kunstig intelligens, systemtænkning, digitalisering og robotteknologi. Den naturvidenskabelige udvikling har igennem det seneste århundrede vist sig stærkere og mere innovativ end eksempelvis den humanistiske forskning. Vi står over for nogle grundlæggende spørgsmål om den menneskelige værdi og menneskehedens overlevelse. 

  Hvilke udfordringer giver det i ledelse? Og hvilken betydning har det for vores beslutningsprocesser og ledelsesrum? Vi holder en fælles paneldebat og leger fremtidsforskere for en stund. 

  Den fjerde eftermiddag handler om systemtænkningens muligheder og begrænsninger. Vi ser på distinktionen mellem ’det betydningsfulde’ og ’det meningsfulde’ som en udviklingsmarkør til at forstå forskellen mellem kunstig intelligens og den menneskelige intelligens på den ene side og imitationer og det skabende på den anden side. Det er i høj grad relevant, når vi udvikler velfærdssamfundet. 

  Vi trækker en filosofihistorisk linje parallelt med den videnskabelige udvikling og tilnærmer os forsigtigt en forventelig fremtidsforståelse. Ledelse kan ikke undgå at blive rammesættende for visionerne på menneskehedens vegne. Dagen vil udfordre os til at forholde os til vores egen og vores børns fremtid.
 • Eftermiddag 5

  12. december 2023, kl. 14.00 - 17.30
  Den sidste eftermiddag fokuserer vi på det erkendelsesdrevne lederskab vs. det performative lederskab. Med en nyorientering i retning af et erkendelsesdrevet lederskab giver du plads til en mere innovativ tilgang, som kan lede til en transformation af flere dimensioner i din ledelse, dine prioriteringer og dine evalueringer. Sammen undersøger vi de ledelsesmæssige implikationer af at ændre den overordnede idé i ens ledelsesform.

  Vi ser på cases, som illustrerer, hvordan et skift fra performance til erkendelse kan sikre nye metodiske tilgange og nye og mere formålsdrevne tiltag. Skiftet åbner også for forandringsprocesser, hvor eksistensen er tænkt som en helhed, og hvor livskraften danner grundlag for nye forretningsområder og nye former for samarbejde og organisering. Der er mange gode eksempler på, hvordan livskraften har skabt en positiv transformationsproces inden for især velfærds- og sundhedsfremmende industrier. 

  Eftermiddagen revitaliserer din humanistiske tænkning i et samfundsmæssigt og erhvervsøkonomisk perspektiv.

Hvem underviser?

Morten Paustian

Morten Paustian
Ledelsesrådgiver, business philosopher, coach og forfatter

Morten har de sidste 15 år kombineret lederudvikling, undervisning, coaching, forskning og forfatterskab. Morten er uddannet MSc in Business Administration and Philosophy, MSc in International Business, Executive Doctor of Philosophical Leadership Studies og Executive Doctor of Business Administration. Morten besidder en evne til at skabe forbindelse mellem ånd og lederudvikling på en succesfuld måde. Han er forfatter til 18 bøger inden for filosofi, ledelse og psykologi og har udviklet adskillige forretningskoncepter og udviklingsprogrammer – og så nyder han at vandre.

Kursets form

’Filosofikum for ledere’ er et reflektorium, hvor vi sammen udvikler en indsigt i nogle grundlæggende erkendelser omkring livets sammenhængskraft og deres ledelsesmæssige implikationer. Undervisningen veksler mellem cases, filosofiske oplæg og præsentation af metoder kombineret med refleksioner, diskussioner og træning i forhold til ledelsespraksis. 

Vi fokuserer på filosofiens abstraktionsværdi og dens relevans i forhold til de nuværende og kommende eksistentielle udfordringer, som kan spille en rolle i ledelsesgerningen. Vi forventer, at du deltager aktivt i undervisningen og bidrager med egne refleksioner, cases og udfordringer. Vi vil også benytte ’talkshow-formatet’ i forbindelse med refleksionen over de indleverede essays.

Kurset bliver afholdt i vores egne mødelokaler centralt i København. Den sidste dag runder vi af med cocktails på legendariske Library Bar på hotellet Copenhagen Plaza.

Du får adgang til litteratur og andet undervisningsmateriale på Djøfs digitale læringsportal, som forstærker din læring undervejs. Sammen gør vi noget godt for miljøet ved at spare på det trykte materiale. Du kan bruge portalen fra en browser 24-7, og du kan lære de andre deltagere og underviseren at kende allerede før kurset. 
 

Det siger tidligere deltagere


Et fantastisk relevant og vedkommende kursus for den erfarne leder, der ønsker at arbejde med det personlige lederskab i et filosofisk/psykologisk perspektiv. Morten er en af de allerbedste formidlere, jeg har mødt.
Karin Aasbjerg, Furesø Kommune

Virkelig godt kursus, hvis man vil op i helikopteren og have food for thoughts, der ikke nødvendigvis er et konkret ledelsesværktøj, men mere et fundament til at reflektere over. For øvrigt super praktisk med undervisning fra 14.00 til 17.30. Meget nemmere at passe ind end hele dage.
Rasmus Shermer, Kontorchef, Transportministeriets Departement

Pris og praktisk info

 • Pris
 • Ikke-medlemmer
  23.700 kr. (ekskl. moms)
 • Medlemmer
  21.700 kr. (ekskl. moms)
 • Dato og tidspunkt
 • 10. oktober 2023
  24. oktober 2023
  14. november 2023
  28. november 2023
  12. december 2023

  Alle dage fra kl. 14-17.30

 • Kursets referencenr.
 • 37488
 • Frist
 • Tilmeldingsfrist
  10. oktober 2023 kl. 16:00


  Afmeldingsfrist
  10. september 2023
 • Yderligere info, kontakt
 • Christina Louise Thomsen

  Christina Louise Thomsen
  Kursusansvarlig
  cth@djoef.dk
  33 95 98 34

 • Behandling af personoplysninger
 • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle