]]>

Djøf

En hilsen fra din formand

Velkomstbrevet

Pensionistforeningens bestyrelse har længe haft et ønske om at kunne sende en velkomsthilsen til nye medlemmer. Dette har sekretariatet nu fået implementeret Men så rejser spørgsmålet sig om at få kontakt til potentielle medlemmer, idet der stadig hersker den myte, at man automatisk bliver medlem af pensionistforeningen ved sit ophør på arbejdsmarkedet. Dette er ingenlunde tilfældet.

Potentielle medlemmer

Bestyrelsen har derfor bedt sekretariatet undersøge tiltag for at opfange medlemmer ved overgangen fra erhvervsaktiv til ikke-erhvervsaktiv. Sekretariatet har afklaret procedurerne og har oplyst følgende: Når et medlem over for sekretariatet oplyser, at man er på vej mod efterløn eller pension, orienteres medlemmet om muligheden for med nedsat kontingent at indmelde sig i Pensionistforeningen med oplysning om fordelagtige medlemstilbud og gode faglige og sociale arrangementer. Det er sekretariatets oplevelse, at en stor del herefter vælger at forblive medlem af Djøf men nu som medlem af Pensionistforeningen.

Bestyrelsen håber, at nuværende medlemmer vil gøre tidligere kolleger opmærksomme på muligheden for at blive medlem af pensionistforeningen.

Medlemstilfredshedsundersøgelse

I Pensionistforeningens bestyrelse glæder vi os over igen at have fået en god medlemstilfredshedsunder-søgelse, ligesom vi glæder os over, at vore arrangementer er populære og normalt er tilløbsstykker. Men der er en bagside. Flere medlemmer har kritiseret, at det kan være svært at nå at tilmelde sig, før arrangementerne er fuldt bookede. Derfor er der blevet fremsat ønsker om en anden tilmeldingsform.

Tilmelding

Bestyrelsen har bedt sekretariatet om at undersøge, om problemet kunne løses ved brug af lodtrækning. Sekretariatet har oplyst, at lodtrækning hverken system- eller ressourcemæssigt er muligt, da tilmeldings- og optagelsesprocedurerne er automatiseret, og systemet er ikke udviklet til en lodtrækningsproces.

Bestyrelsen har også bedt sekretariatet om at undersøge muligheden for at gøre brug af en delvis deltagerbetaling. Sekretariatet har imidlertid oplyst, at dette vil være meget ressourcetungt og urentabelt og derfor ikke gangbart.

Provinsen

Bestyrelsen er meget opmærksom på, hvordan vi kan fremme vore aktiviteter i provinsen. Flere tiltag overvejes blandt andet besøg i det nye juridiske centrum i Viborg med besøg i Nævnenes Hus og Vestre Landsrets nye bygning, gentage besøget i Arbejdsretten i Aarhus og et besøg i Retten i Sønderborg.

Den politiske indflydelse

Siden 2011 har Pensionistforeningen ikke været repræsenteret i Djøfs bestyrelse, og den tidligere Djøf formand har over for mig tilkendegivet, at således var det indtil videre. Bestyrelsen har derfor fortsat sine bestræbelser på, at der findes en form, hvorunder Pensionistforeningen på en passende måde kan få mere direkte politisk indflydelse på beslutninger i Djøf, som kan have betydning for vore medlemmer. Et langt sejt træk.

Udligningsskat

Bestyrelsen vil gøre opmærksom på, at der den 26. april 2018 blev vedtaget forslag til ændring af ligningsloven og forskellige andre love; lov 173, hvor det foreslås at afskaffe udligningsskatten på pensionsudbetalinger fra og med indkomståret 2018. Efter vedtagelsen vil der blive udsendt en ny forskudsopgørelse for de berørte. Det indebærer, at de automatisk vil få skattelettelsen i 2018. Skatten vil være 2% i 2018 og 1% i 2019. Dette kan være nyttig information for mange af vore medlemmer.

OK18 - Tjenestemandspensioner

Djøf havde – efter forslag fra Pensionistforeningen – foreslået til Akademikerne, at der skulle medtages et krav om procentregulering af tjenestemandspensioner og efterindtægt med den del af rammen ved OK18, der afsættes til egentlige lønformål.

Kravet indgik i den kravspakke, der blev godkendt i Akademikerne, og det indgik også i kravene fra Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU).

Kravet var derfor med i de krav, der blev rejst over for Finansministeriet i december 2017. Desværre blev kravet, i lighed med en lang række andre krav, ikke imødekommet i en vanskelig forhandling, der kun efterlod mulighed for drøftelse af ganske få hovedkrav.
 
Ved det statslige forlig om OK18 er der aftalt generelle lønstigninger på 5,6%, hertil kommer forventning om udmøntning fra reguleringsordningen på 0,47% i overenskomstperioden. Det vil give samlede generelle lønstigninger på 6,07%, hvis skønnet over udmøntningerne fra reguleringsordningen holder.
 
Det kan i den forbindelse oplyses, at Økonomi- og Indenrigsministeriet skønner, at prisudviklingen i den 3-årige periode forventes at blive 4,9%. Det betyder, at der kan blive tale om en mindre reallønsforbedring.
 
Bestyrelsen vil ved førstkommende lejlighed drøfte resultatet med både Djøfs formand og direktør.