]]>

Nyhedsmail

Information til medlemmer, der ikke er omfattet af konflikten

En række af Djøfs medlemmer vil ikke være omfattet af konflikten. Djøf opfordrer alle medlemmer – uanset om de er direkte omfattet af konflikten eller ikke – til at udvise loyalitet over for de medlemmer, der er omfattet af den foranstående konflikt.

En række af Djøfs medlemmer vil ikke være omfattet af konflikten. Djøf opfordrer alle medlemmer – uanset om de er direkte omfattet af konflikten eller ikke – til at udvise loyalitet over for de medlemmer, der er omfattet af den foranstående konflikt.

Overenskomstansatte undtaget konflikt

De overenskomstansatte djøfere, der ikke er omfattet af konflikten, fortsætter deres sædvanlige arbejde, men må ikke påtage sig arbejde, der skulle være udført af kollegaer, der er i strejke eller lockoutede. Der skal som under normale forhold, løses de samme arbejdsopgaver i ens stilling. Der er således fortsat pligt til at påtage sig merarbejde, hvis der er tale om ikke-konfliktramt arbejde.

Der er ikke pligt til at udføre konfliktramt arbejde. Det gælder også konfliktramt arbejde, som hører under andre organisationer, som er omfattet af konflikten. Der er heller ikke pligt til at udføre konfliktramt arbejde, som forsøges omlagt eller omplaceret mellem afdelinger hos arbejdsgiver mv. 

Tjenestemænd og chefer

Udgangspunktet for tjenestemænd er, at de er forpligtet til at udføre det arbejde, der sædvanligvis følger af deres normale arbejdsområde, hverken mere eller mindre.

Det betyder, at en tjenestemand er underlagt de sædvanlige regler for ændringer i arbejdsopgaverne, som under normale forhold.

Øverste ledere, uanset om disse er tjenestemænd eller overenskomstansatte, har principielt en videregående pligt til at løse opgaver, som under normale forhold udføres af andre, herunder også ansatte, der er omfattet af konflikten.

Øvrige ledere og chefer kan i særlige situationer være forpligtet til at udføre arbejde, som går ud over deres sædvanlige arbejde. Det forudsættes dog, at det er nødvendigt af hensyn til personers liv og helbred, nødvendigt for at forhindre at større værdier går tabt eller andre lignende vigtige hensyn. 

Hvis man som chef eller tjenestemand ekspederer sager, er det vigtigt at være opmærksom på, at man er ansvarlig for, at sagerne ekspederes korrekt, herunder at de undersøgelser, høringer med mere, der er et sædvanligt led i en forsvarlig sagsbehandling, foretages.

Det er Djøfs anbefaling, at der udvises stor tilbageholdenhed med at påtage sig konfliktramt arbejde, da det efterfølgende kan belaste samarbejdsrelationerne på arbejdspladsen ved konfliktens ophør. Tilsvarende kan det i visse situationer være uklart, hvilket arbejde der er konfliktramt, da det ofte beror på en konkret vurdering.

Pålægges man efter egen vurdering konfliktramt arbejde, bør man gøre arbejdsgiver opmærksom på sin bekymring og søge rådgivning hos Djøf for en konkret vurdering.

Læs mere om OK18