]]>

Nyhedsmail

Sommerhilsen fra Pensionistforeningen

Pensionistforeningen ønsker alle en rigtig god sommer. Det har været et travlt og spændende år, og herunder kan du læse om nogle af de emner, som har optaget Pensionistforeningen den seneste tid.

Bestyrelsen

Bestyrelsens arbejde har i denne mærkelige tid været præget af coronasituationen. Vi har ikke i længere tid kunnet mødes eller afholde arrangementer, ligesom vores repræsentantskabsmøde ikke kunne gennem­føres med fysisk fremmøde, men alene virtuelt og med elektronisk afstemning, som heldigvis blev afviklet uden tekniske problemer. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke repræsentantskabsmedlemmerne for opbakningen, selv om flere repræsentanter i lighed med bestyrelsen havde foretrukket en udsættelse med mulighed for at være fysisk tilstede og dermed få en relevant politisk debat.

Jeg skal samtidig byde velkom­men til Michael Lerche som nyt bestyrelsesmedlem efter Niels Waage, som havde ønsket at udtræde af besty­relsen. De øvrige medlemmer af den tidligere bestyrelse blev genvalgt, og jeg glæder mig til det fortsatte samarbejde. Den samlede bestyrelse fremgår på Djøfs hjemme­side

Efterfølgende har vi afholdt et konstituerende zoom-bestyrelsesmøde, hvor jeg blev genvalgt som formand, og Jens Thomsen blev valgt som næstformand.

Til repræsentantskabsmødet var der indkommet flere forslag om ændring af vore vedtægter. Dette spørgs­mål var bestyrelsen allerede i gang med og vil nu inddrage de indkomne forslag i en kommende revision af vore vedtægter.

5000 medlemmer af Pensionistforeningen

Vi er i dag flere end 5000 medlemmer - helt præcist pr. 12. juni 2020 i alt 5.141 medlemmer. Der er således tale om en stille og rolig stigning siden sidste års sommerhilsen. Men bestyrelsen er fortsat optaget af både at få nye medlemmer og fastholde de nuværende. Derfor har bestyrelsen med glæde noteret sig, at Djøfs direktør i Djøfbladet har tilkendegivet, at Djøf vil gøre sit ypperste for at fastholde de medlemmer, der går på pension. Bestyrelsen ser frem til det kommende samarbejde herom, når det igen bliver muligt at mødes.

Synlighed

Bestyrelsen har været optaget af at kunne synliggøre foreningen i højere grad end tilfældet er i dag. Vi ser gerne en større omtale af vore egne aktiviteter, men også at inspiration fra medlemmerne kunne blive mar­kedsført i Djøfbladet, selv om vi godt er klar over, at der er kamp om pladsen i bladet. Jeg har haft en god drøftelse med chefredaktøren, ligesom vi planlægger at mødes med pressechefen, når det bliver muligt. Men samtidig glæder vi os over, at Djøfs direktør er indstillet på at medvirke hertil.

Arrangementer

Det er glædeligt, at der er fint fremmøde til vore arrangementer både øst og vest for Storebælt. Desværre har vi og netværkene i år måttet aflyse flere arrangementer, ligesom vi i år ikke kan holde sommerudflugter hverken i øst i juni eller i vest til september. Vi vil stadig gøre os umage med at fastholde kvaliteten og aktualiteten ved arrangementerne. Endvidere har der været en stigende aktivitet vest for Storebælt, hvor de jyske repræsen­tanter gør en stor indsats.

Økonomi

Vores aktiviteter og arrangementer både øst og vest er naturligvis helt afhængige af de budgetmidler, vi hvert år får tildelt af Djøf af de indkomne kontingenter. Desværre er Pensionistforeningens budget i lighed med de øvrige delforeninger ikke blevet forhøjet i det næste budgetår. Bestyrelsen vil på et kommende møde drøfte den økonomiske situation, herunder hvilke handlemuligheder, vi kan sætte i værk.

Politisk samarbejde og indflydelse

Også i år har vi holdt det traditionelle årlige møde med P+s formand og direktør, som glædede sig over den vellykkede fusion mellem DIP og JØP, som helt klart vil indebære en nedbringelse af administrations­omkostningerne. Endvidere havde pensionskassen i 2019 et historisk godt afkast.

Pensionistforeningen er som bekendt ikke repræsenteret i Djøfs bestyrelse, hvilket er en gammel beslut­ning før denne bestyrelses tid. Derfor glæder vi os over den gode og direkte kontakt, vi har både med for­manden og direktøren. Af velkendte grunde har den i den senere tid været noget neddroslet, men også her tager vi fat, når vi igen må mødes i Djøfs lokaler.

Status for to sager

Nedenstående to sager, som har været i spil i en lang periode, har jeg allerede omtalt i min formandsberet­ning til repræsentantskabsmødet. Jeg har alligevel valgt at omtale sagerne også her, da måske ikke alle har været inde på hjemmesiden.

Regulering af tjenestemandspensioner

Spørgsmålet om udviklingen i tjenestemandspensionerne har jeg som formand fulgt tæt, da det er en sag, som interesserer mange blandt vore medlemmer. Sagen, hvorom bestyrelsen løbende har været oriente­ret, har været drøftet i CFU-regi og efterfølgende i Akademikerne - AC.

Arbejdet med sagen har vist, at udviklingen i tjenestemandspensionerne har ligget på linje med - ja fak­tisk lidt over - den generelle forbedring af de statsansattes lønudvikling, men at de over perioden er vok­set lidt langsommere end den gennemsnitlige lønudvikling for statsansatte, hvis der også tages højde for de pulje­midler, der er anvendt til løn.

Set over hele perioden er tjenestemandspensionen vokset langsommere end folkepensionen, hvilket tilskri­ves, at udviklingen følger to forskellige datagrundlag.

Skattefradragssagen

Efter næsten 6 år har vi endelig fået en afgørelse fra Landsskatteretten om pensionistmedlemmers ret til fradrag for kontingent for medlemskab af Djøf. I januar tabte Djøf desværre sagen, hvilket betyder, at for­bundet kun kan indberette et fradrag for pensionistmedlemmer, der modtager tjenestemandspen­sion, efterløn eller har et lønnet arbejde.

Djøf har efter grundige overvejelser besluttet ikke at indbringe afgørelsen for domstolene, fordi Højeste­ret i en tilsvarende sag tilbage i 2018 har truffet samme afgørelse. Landsskatterettens nye afgørelse er i høj grad støttet på denne sag.

Sagen har varet i mange år, og SKAT har efterfølgende meddelt Djøf, at det er tilstrækkeligt at rette ind­beretningerne for indkomstårene 2018 og 2019.

På bestyrelsens vegne ønskes alle en god sommer i det danske land - trods restriktioner.

Bedste hilsener

Ninna Würtzen
Formand

Vurdér indhold

At rådgive de bedste forpligter. Derfor arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Vurder gerne artiklen nedenfor.

Skriv kommentar

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

eva hvelplund

Tak for sommerhilsenen. Den tabte sag, et uændret budget og ringe synlighed i djøfs medier er tankevækkende. Skattefradragssagen. En hensigtsmæssig løsning: Kan Djøf / pensionistforeningen indføre et reduceret kontingent- svarende til det mistede skattefradrag - for de berørte medlemmer?


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Ole Christiansen

Tusinde TAK for sommerhilsen. Godt at høre nyt fra foreningen. Uden at vide hvor mange tidligere ansatte i djøf-stillinger, der reelt nu er pensionister virker det umiddelbart en smule overraskende, at vi kun er godt 5000 medlemmer i pensionistforeningen? Godt at der er bestræbelser i gang for at få flere til at interessere sig for foreningen. Måske skulle man også indtænke Djøf-bladets profil i denne forbindelse. Jeg er sikker på, at Djøf-bladet er et udmærket magasin for yngre ambitiøse studerende og medlemmer i arbejde, men jeg savner ærlig talt noget mere stof, der også kan være interessant for os pensionister. Jeg tænker slet ikke her mest på "pensionist-rettighedsstof" og meddelelser fra foreningen o lign, men mere på generelt stof om samfundsforhold med djøf-profil og måske også med gode historier om helt konkrete aktive pensionister med spændende gøremål, livserfaringer og gode historier med perspektiver at tænke over - også for medlemmer i karrierejob. Verden er jo ikke gået i stå, blot fordi man er gået på pension. Det er for mig nærmest helt symbolsk og illustrerende for den redaktionelle linje og magasinets profil, at Djøf-bladet alene har reserveret en enkelt af de allersidste sider i hvert nummer af magasinet til en kort "skematisk gennemgang" af en konkret pensionist. Det virker for mig at se nærmest som "aflad" efter melodien: "Vi må også lige huske at få lidt med til pensionisterne !" Det er rigtig rart som Djøf-medlem at modtage magasinet, men jeg bliver næsten ved hvert nummer noget forstemt over magasinets generelle profil i forhold til os pensionister, der jo ikke kun er optaget af børnebørn, golf, bridge mv, men som lever interesseret med i samfundslivet - også med en djøf-profil. Det må kunne gøres bedre - og det kunne vel herved også understøtte interessen for pensionistforeningen. Måske er det kun mig, der savner mere relevant stof for os pensionister i djøf-bladet, og så må det jo være sådan, men har foreningen og djøf-bladet rent faktisk reelt viden om det? Jeg har tidligere for et par år siden forsøgt at gøre redaktionen af magasinet interesseret i problematikken. Bedste hilsner og fortsat held og lykke med foreningen fra et medlem, der trods alt stadig sætter de nødvendige ganske få minutter af til at bladre i hvert nummer af Djøf-bladet efter relevant stof for samfundsinteresserede djøf-pensionister Ole Christiansen

Eva Simonsen

Jeg finder mange af djøf-bladets artikler relevante for alle grupper - også for mig, som har forladt arbejdsmarkedet. For mig vil artikler om pensionister umiddelbart synes uinteressante - dem kan jeg læse om mange andre steder! Jeg vil hellere læse om udviklingen på arbejdsmarkedet for djøffere og læse om yngre djøfferes erfaringer og oplevelser. Eva Simonsen


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Thomas Juhl

Hej. Tak for en fin beretning. Jeg har dog ét stort ønske, nemlig at I ikke kalder os for pensionister. Vi har trukket os tilbage fra arbejdsmarkedet som vores primære beskæftigelse, men det betyder jo ikke, at vi er pensionister. Desuden har udtrykket i mine øjne en negativ klang, som jeg også fornemmer på virksomhedsbesøg. Så hvorfor ikke kalde os seniorforeningen, 60+ foreningen eller lignende, så vi giver udtryk for, at vi stadig er aktive. For det er vi! På forhånd tak. Mvh. Thomas Juhl


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Gudrun Margrethe Møller

Det er en rigtig god idé at sende et nyhedsbrev. Det har jeg ikke oplevet før.


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.

Leif Rørbæk

Det fremgår ikke af referatet, hvordan det fremtidige skattefradrag for kontingent skal vurderes.? Er det eksempelvis tilstrækkeligt at have lønnet arbejde uanset art og omfang fremover?


Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarfeltet. Spam-robotter kan nemlig ikke regne, så de kan stoppes med let matematik.