]]>

Djøf

Arbejdstid når du er offentligt ansat

Læs om din arbejdstid og se hvad der fx gælder om tjenesterejser og undervisning i arbejdstiden.

37 timers arbejdsuge

Som akademiker i staten, regioner eller kommuner er du ansat til en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer om ugen. Det betyder, at arbejdstiden i perioder kan være mere eller mindre end 37 timer, men set over tid skal din arbejdstid være 37 timer i gennemsnit.

Du er ansat uden højeste tjenestetid - både hvis du er fuldmægtig, og hvis du er konsulent. Det betyder, at du i et vist omfang er forpligtet til at udføre arbejde udover 37 timer om ugen. I hvilket omfang du får betaling for det, fremgår af merarbejdsreglerne.

Din frokost er inkluderet i de 37 timer. Pauser under ½ times varighed, hvor du er til rådighed for arbejdsgiveren, kan nemlig holdes i arbejdstiden.

Hvordan skal din arbejdstid placeres?

Overenskomsterne og merarbejdsreglerne indeholder ikke retningslinjer for, hvordan din daglige arbejdstid skal tilrettelægges. Det er dog en forudsætning i overenskomsterne, at arbejdstiden for administrative medarbejdere ligger inden for normal kontortid, dvs. i tidsrummet fra ca. kl. 8-9 om morgenen og frem til ca. kl. 16-17 om eftermiddagen.

Du kan godt lejlighedsvist blive pålagt at arbejde uden for normal kontortid. Arbejde uden for den normale kontortid indgår i den samlede arbejdsnorm og kan ikke nødvendigvis betragtes som merarbejde alene på grund af tidspunktet.

Vejledning om arbejdstid på offentlige arbejdspladser

Når du er ansat som underviser

Underviser du på gymnasialt niveau, på en professionshøjskole eller et erhvervsakademi, har du en årsnorm. Det betyder, at din arbejdstid opgøres og eventuelt merarbejde godkendes og godtgøres på årsbasis. Ledelsen har derfor pligt til at etablere et tidsregistreringssystem.

Jævn arbejdsbelastning

Der skal være en løbende dialog mellem dig og din leder med henblik på at godkende af dit timeforbrug

mindst hvert kvartal. Du og din leder skal drøfte arbejdets omfang, hvis det samlede

timeforbrug i et kvartal overstiger den normale arbejdstid i gennemsnit pr. uge.

Åbenhed og transparens

Ledelsen drøfter ved normperiodens start den forventede opgaveportefølje og det deraf forventede omfang af opgaverne med den enkelte medarbejder med henblik på at sikre sammenhæng mellem opgaver og tid.

Hvis opgaveporteføljen ændres væsentligt i løbet af normperioden, drøftes ændringerne mellem leder og medarbejder.

Lederen og tillidsrepræsentanten drøfter efter normperiodens udløb en samlet opgørelse af timeforbrug ud fra medarbejdernes tidsregistreringer.

De lokale parter kan ved lokal aftale vælge at fravige og/eller supplere de aftalte bestemmelser.

Når du er ansat som forsker

Videnskabelige medarbejdere på universiteter, sektorforskningsinstitut m.v. er som udgangspunkt ikke omfattet af reglerne om godtgørelse af merarbejde.

Tjenesterejser og arbejdstid

Når du skal på tjenesterejse, bliver din tid inddelt i tre kategorier:

Din rejsetid til stedet

Er du ansat i staten, skal du medregne din rejsetid som arbejdstid - dog højst med 13 timer pr. døgn - med mindre du aftaler noget andet med din arbejdsgiver. Rejser du direkte fra din bopæl til det  andet tjenestested, kan du kun medregne den tid, der ligger ud over transporttiden mellem dit hjem og din normale arbejdsplads, dvs. merrejsetiden.

Er du ansat i en kommune eller region, skal du beregne rejsetid på samme måde som din almindelige arbejdstid. 

Din arbejdstid på stedet

Når du arbejder på tjenesterejsen, skal du beregne din arbejdstid på samme måde som din almindelige arbejdstid. For at undgå eventuel uenighed med din arbejdsgiver om, hvad der er arbejdstid, er det en god ide, at du på forhånd aftaler, om det er arbejdstid, når du fx har repræsentative pligter. 

Din fritid på stedet

Egentlig fritid på en tjenesterejse hvor du ikke arbejder, men heller ikke kan nå hjem, er ikke arbejdstid. Det gælder dog ikke opholdstid, som ligger i forbindelse med rejsen - fx hvis du har ventetid i lufthavnen.

Undervisning i arbejdstiden

Er du ansat i staten, og skal du undervise i arbejdstiden, har du ikke automatisk ret til løn fra din hovedarbejdsgiver og undervisningsstedet samtidig.

Du kan ikke få særskilt løn for undervisning i arbejdstiden:

  • Hvis du underviser på en institution inden for dit ansættelsesområde
  • Hvis undervisningen indgår eller kan indgå som et led i dit hovedansættelsesforhold

Din arbejdsgiver kan tillade, at du underviser på universiteter/højere læreanstalter i arbejdstiden og får betaling fra universitetet samtidig med din normale løn. Lønnen fra din hovedarbejdsgiver bliver dog justeret i forhold til, hvor mange timer du underviser om ugen:

  • Indtil 4 timer om ugen - fuld basisløn og fuldt rådighedstillæg
  • 5-6 timer om ugen - fuld basisløn og ½ rådighedstillæg
  • 7-12 timer om ugen - fuld basisløn, men intet rådighedstillæg

Når du underviser indtil fire timer pr. uge i arbejdstiden, har du fuld rådighedsforpligtelse. Du skal derfor trække undervisningstimerne fra i opgørelsen over dit merarbejde.

Hvis din arbejdsgiver ikke vil give dig lov til lønnet undervisning i arbejdstiden, kan du aftale med din arbejdsgiver, at du indhenter timerne på et andet tidspunkt uden for arbejdstid.

Orienteringsmøder i arbejdstiden

I centraladministrationen (departementerne) er der kutyme for, at medarbejderne kan holde orienteringsmøder af begrænset varighed i arbejdstiden, uden at arbejdsgiveren har godkendt det på forhånd. Møderne skal bruges til at udveksle informationer og drøfte faglige spørgsmål.

I regioner og kommuner kan der være etableret kutymer som den, der eksisterer i centraladministrationen.

Hvis der ikke er kutyme for at holde orienteringsmøder i arbejdstiden, skal din arbejdsgiver på forhånd godkende, at I holder et orienteringsmøde i arbejdstiden. Hvis der ikke er givet tilladelse inden mødet, må I holde det i frokostpausen eller efter arbejdstid.

Møder i arbejdstiden er overenskomststridige, hvis de har haft som væsentligt formål at virke som demonstration.