]]>

Djøf

Arbejdstid når du er privatansat

Læs hvad der gælder om arbejdstid og overarbejde for privatansatte.

Arbejdstid

Den normale ugentlige arbejdstid for privatansatte er ikke reguleret i nogen lov. Med mindre din arbejdsplads er dækket af en overenskomst eller lokal aftale, som fastsætter arbejdstiden, er din arbejdstid derfor noget, du skal aftale med din arbejdsgiver.

Omfanget af din normale daglige eller ugentlige arbejdstid skal fremgå af din kontrakt. Det er dog en god ide også at få placeringen af arbejdstiden med i kontrakten, så der er klarhed om forventningerne til arbejdstiden. Du kan finde en formulering, der rummer begge dele i Djøfs standardkontrakt.

Der er loft over din arbejdstid. Din gennemsnitlige arbejdstid må nemlig ikke overstige 48 timer om ugen beregnet over en periode på 4 måneder. Du skal også have en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer i døgnet. Det betyder, at der skal gå 11 timer, fra du går hjem fra arbejde, til du møder igen. Derudover skal du inden for hver periode på syv døgn have fri mindst ét døgn, der skal ligge i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode.

Overenskomster, din ansættelseskontrakt eller en lokal aftale kan dog sikre dig bedre rettigheder.

Overarbejde

Du har pligt til at arbejde over, hvis du bliver bedt om det. Jo mere nødvendigt det er for din arbejdsgiver at få udført arbejdet, desto stærkere personlige grunde skal der til for, at du kan afvise at arbejde over.

Der findes ikke regler om, hvornår din arbejdsgiver skal varsle overarbejdet. Som udgangspunkt bør din arbejdsgiver varsle overarbejdet i så god tid som muligt, så du har mulighed for at indrette dig, men i princippet kan du blive pålagt at arbejde over uden varsel. Om du har fået varslet overarbejdet rettidigt, beror på en konkret vurdering. 

Du kan kun få betaling eller afspadsering for overarbejde, hvis det fremgår af din kontrakt eller fx en personalehåndbog. Det er derfor en god ide, at du aftaler spillereglerne for overarbejde med din arbejdsgiver i din kontrakt, herunder at du selv kan vælge, om du vil have betaling eller afspadsering for overarbejdet. Du kan se en formulering for aftaler i forbindelse med overarbejde i Djøfs standardkontrakt

Fakta

Dit job er omfattet af funktionærloven, hvis:

  • det arbejde, du udfører, er af en bestemt art – typisk handel, salg, kontorarbejde, administrativt arbejde,
  • du i gennemsnit arbejder mere end 8 timer om ugen, og
  • du er underlagt din arbejdsgivers instrukser (tjenestestilling).

Undervisning, forskning og journalistisk arbejde er ikke omfattet af funktionærloven. Er du ansat som direktør, vil du heller ikke være omfattet af funktionærloven, fordi du som udgangspunkt ikke opfylder betingelsen om at være ansat i en tjenestestilling.