]]>

Djøf

Chefkonsulent med personaleledelse Staten

Læs om dine vilkår som Chefkonsulent med personaleledelse i Staten

Chefkonsulent med personaleledelse i Staten

OK18 indfører nye regler for stillinger med personaleledelse, fx teamledere, souschefer, afdelingsledere, funktionsledere og lignende. De skal fremover indplaceres i den nye stillingskategori - chefkonsulent med personaleledelse. Allerede ansatte vil blive overført til den nye stillingskategori med tilbagevirkende kraft til 1. oktober 2018.

Hvem skal ansættes som chefkonsulent med personaleledelse og hvor?

 
Hvis der indgår personaleledelse i en stilling under kontorchef niveau (under lønramme 37 / løngruppe 1), fx en stilling som teamleder, souschef, afdelingsleder, funktionsleder eller lignende, skal ansættelse ske efter de nye regler om chefkonsulent med personaleledelse. De nye regler gælder i hele staten, dog med undtagelse af de uddannelses- og undervisningsinstitutioner der er omfattet af de nye chefaftaler på uddannelsesområdet.

Reglerne om chefkonsulenter med personaleledelse gælder på universiteterne og andre uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets området, der ikke er omfattet af de nye chefaftaler på uddannelsesområdet.

Hvad er personaleledelse?

Personaleledelsesopgaver omfatter fx kompetence til (at indstille til) ansættelse og afskedigelse, at forhandle eller indstille medarbejdere til lønforbedringer, at planlægge ferie, at afholde medarbejderudviklingssamtaler, at afholde sygefraværssamtaler m.v. Indeholder en stilling alene faglig ledelse, er stillingen ikke omfattet af de nye regler om chefkonsulenter med personaleledelse.
Kontakt Djøf, hvis du er i tvivl om, hvorvidt din stilling indeholder personaleledelse.


Du indgår selv aftale med arbejdsgiver om løn- og opsigelsesvarsel. Kontakt Djøf så tidligt som muligt, og altid inden kontrakten er underskrevet og du er startet. På den måde får du det bedste grundlag for at forhandle dine vilkår.

Løn og ansættelsesvilkår

Din samlede løn består af en grundløn og tillæg. Grundlønnen udgør 515.000 kr. årligt i grundbeløb 31. marts 2012. Se den aktuelle sats i lønoversigten.
Tillæg bliver aftalt, når I indgår kontrakten eller senere i løbet af ansættelsen. Tillæg er til fri forhandling og afhænger fx af dine kompetencer, kvalifikationer, erfaringer og opnåede resultater.

I Djøfs lønstatistik kan du se, hvad lønnen typisk er som chefkonsulent med personaleledelse. Brug også Djøfs løntjek. Der kan ydes engangstillæg for særlig indsats, for merarbejde eller som resultatløn.

Opsigelsesvarsel

Du kan aftale et længere opsigelsesvarsel fra arbejdsgivers side, end det varsel der følger af funktionærloven. Varslet kan forlænges med 3 måneder. Dit eget varsel følger funktionærloven. Aftale om forlængelse kan indgås både ved og under ansættelsen. Er der ikke aftalt andet, gælder funktionærlovens varsler.

Funktionærlovens mulighed for at aftale længere forlængelse af arbejdsgivers opsigelsesvarsel end 3 måneder og for at aftale forlængelse af dit opsigelsesvarsel består. Efter funktionærloven kan dit opsigelsesvarsel kun forlænges, hvis arbejdsgivers varsel forlænges tilsvarende.

Fratrædelsesgodtgørelse

Som chefkonsulent med personaleledelse får du en fratrædelsesgodtgørelse, hvis du bliver afskediget. Godtgørelsen udgør 2 måneders løn efter 1 års ansættelse i stillingen. Herefter bliver godtgørelsen forhøjet med 1 måneds løn for hvert fulde års ansættelse i stillingen, dog kan godtgørelsen maksimalt udgøre 6 måneders løn. Godtgørelsen beregnes på grundlag af lønnen inkl. pensionsbidrag. Du modtager ikke fratrædelsesgodtgørelsen, hvis afskedigelsen skyldes væsentlig misligholdelse fra din side. I ancienniteten indgår alene ansættelse efter 1. oktober 2018, hvor de nye regler trådte i kraft.

Pension

Pensionsprocenten udgør 17,1%. Grundløn og varige tillæg er altid pensionsgivende. Midlertidige tillæg er pensionsgivende, med mindre andet er aftalt. Engangsvederlag og/eller resultatløn er kun pensionsgivende, hvis det er fastsat af ledelsen efter forhandling med dig.
Du kan vælge at få forskellen mellem 16,8% og 17,1 % udbetalt som løn i stedet for som pensionsbidrag. Vælger du det, beregnes der ikke særlig feriegodtgørelse af beløbet, og beløbet er ikke pensionsgivende.

Øvrige ansættelsesvilkår

AC-overenskomsten gælder med de modifikationer, der følger af bilag 4a om chefkonsulenter med personaleledelse.

Her finder du overenskomster og aftaler i staten.

Arbejdstiden er gennemsnitlig 37 timer om ugen. Der er pligt til merarbejde. Djøf anbefaler, at du løbende registrerer din arbejdstid og jævnligt drøfter det med din chef, sådan at der er en fælles opmærksomhed på merarbejde, når der skal drøftes engangsvederlag.

Der kan ikke aftales plustid, men det er muligt at aftale fx en 39/11 ordning, sådan at arbejdstiden forhøjes til gennemsnitligt 39 timer om ugen, og sådan at du samtidig får 11 cheffridage om året.

Reglerne

Reglerne om chefkonsulenter med personaleledelse fremgår af bilag 4a til AC-overenskomsten.

Akademikerne og Finansministeriets fælles vejledning om ny stillingskategori for chefkonsulenter med personaleledelse

 

 

Overgangsregler

Arbejdsgiver skal sørge for overførsel til de nye regler

Overenskomsten blev sendt ud den 28. juni 2019.  Herefter skal statslige arbejdsgivere af egen drift sørge for, at allerede ansatte i stillinger med personaleledelse, fx teamledere, souschefer, afdelingsledere, funktionsledere og lignende bliver overført til den nye stillingskategori med tilbagevirkende kraft til 1. oktober 2018 (eller et eventuelt senere tiltrædelsestidspunkt).
Hvis du har personaleledelse, skal du overføres til de nye regler, uanset om du hidtil har været ansat på special- eller chefkonsulent-basisløn (jf. bilag 4 til AC-overenskomsten) eller i lønramme 35 eller 36 (jf. bilag 3 til AC-overenskomsten). Har du hidtil helt undtagelsesvist været ansat på fuldmægtig-basisløn i en stilling med personaleledelse, skal du også overføres til de nye regler.

Med virkning fra 1. oktober 2018 vil alle stillinger med personaleledelse (under lønramme 37 / løngruppe 1) være omfattet af stillingskategorien chefkonsulent med personaleledelse.
Kontakt Djøf, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal overføres til de nye regler.

Ny lønsammensætning

Når du bliver overført til de nye regler, vil du få en ny lønsammensætning, fordi du skal overføres til den nye grundløn. Den højere grundløn modregnes i eksisterende tillæg. Der modregnes først i eventuelle funktionstillæg for personaleledelse. Der modregnes kun i kvalifikationstillæg, hvis der ikke kan foretages fuld modregning i funktionstillæg.

I vejledningen kan du finde en række konkrete eksempler på, hvordan beregningen foretages.

Der vil kun blive tale om en lønstigning, hvis den hidtidige samlede løn har været mindre end den nye grundløn på 515.000 kr. årligt (grundbeløb 31. marts 2102) svarende til 558.729 kr. årligt i april 2019 niveau. Har din løn været lavere, vil du få efterbetalt forskellen med virkning fra 1. oktober 2018 eller det senere tidspunkt, hvor du måtte være tiltrådt.

Du har ret til en forhandling

I forbindelse med overførslen har du ret til en forhandling med henblik på eventuel aftale om nye løntillæg og / eller forlængelse af arbejdsgivers opsigelsesvarsel.