]]>

Djøf

Chefer i staten

Hvordan er dine ansættelsesvilkår som chef i staten?

Hvad er en kontraktansættelse? 

Som varigt ansat chef i et departement eller en styrelse ansættes du på kontrakt.

Du indgår selv aftale med arbejdsgiveren om dine løn- og ansættelsesvilkår. Kontakt altid Djøf så tidligt som muligt, og altid inden kontrakten er underskrevet og du er startet. På den måde får du det bedste grundlag for at forhandle dine vilkår.

Hvad er til forhandling?

Løn

Din samlede løn består af en grundløn, som du kan se i lønoversigten for offentlige chefer og tillæg. Dine tillæg er ikke omfattet af cheflønspuljerne. De bliver aftalt når I laver kontrakten eller senere i løbet af ansættelsen.

Lønnen er til fri forhandling og afhænger fx af dine kompetencer, kvalifikationer, erfaringer og opnåede resultater. 

I Djøfs lønstatistik kan du se, hvad lønnen typisk er indenfor forskellige stillingskategorier.

Opsigelsesvarsel

Du kan aftale et længere opsigelsesvarsel fra arbejdsgivers side, end de varsler der følger af funktionærloven. Opsigelsesvarslet kan maksimalt aftales til 12 måneder.

Fratrædelsesgodtgørelse

Ved afskedigelse får du en fratrædelsesgodtgørelse. Godtgørelsen udgør efter 1 års ansættelse 4 måneders løn. Herefter bliver den forhøjet med 2 måneders løn for hvert fulde ansættelsesår, dog maksimalt 12 måneders løn. Du modtager ikke fratrædelsesgodtgørelsen, hvis afskedigelsen skyldes væsentlig misligholdelse fra din side.

Pension

Pensionsprocenten udgør 17,1%.

Grundløn og tillæg er pensionsgivende, mens engangsvederlag og/eller resultatløn kun er pensionsgivende, hvis du har aftalt det med arbejdsgiveren.

Der er mulighed for at aftale en højere pensionsprocent. Modsat kan det også aftales, at pensionsbidraget fra 16,8% og opefter udbetales som løn.

Hvad er en åremålsansættelse?

En åremålsansættelse er en midlertidig ansættelsesform 

Du kan blive ansat på åremål både på overenskomst og som tjenestemand. Ansættes du som tjenestemand på åremål bør du kontakte Djøf.

Når du bliver ansat på overenskomst indgår du som udgangspunkt selv aftale med arbejdsgiveren om dine løn- og ansættelsesvilkår. Kontakt altid Djøf så tidligt som muligt, og altid inden åremålskontrakten er underskrevet og før du starter på jobbet. På den måde får du det bedste grundlag for at forhandle dine vilkår.

Hvad er til forhandling?

Løn 

Den samlede løn består af en grundløn som du kan se i lønoversigten, individuelle tillæg og et åremålstillæg. Begge typer tillæg aftales ved indgåelsen af kontrakten. Senere kan du aftale nye individuelle tillæg og forhøjelse af eksisterende individuelle tillæg. Åremålstillægget kan derimod ikke forhandles i åremålsperioden.  

Størrelsen af individuelle tillæg er til fri forhandling og afhænger fx af dine kompetencer, kvalifikationer, erfaringer og opnåede resultater.

Åremålstillæggets størrelse afhænger af åremålets længde og af, om der er sikret varig ansættelse efter åremålets udløb (tilbagegangsret). Princippet er: Jo mere usikkerhed, der ligger i din ansættelse, desto større tillæg kan du forhandle.

For åremålsansatte, der er sikret en varig ansættelse efter åremålsansættelsens udløb, kan tillægget maksimalt udgøre 25%. af lønnen i stillingen. For åremålsansatte, der ikke har tilbagegangsret, er der i princippet ikke noget loft for, hvor højt tillægget kan være.

Åremålstillægget beregnes på baggrund af den faste løn ved ansættelsestidspunktet. Topcheftillæg indgår dog ikke i beregningen af åremålstillægget.

Djøf anbefaler, at åremålsprocenten i staten udgør:

Åremålets længde  Med tilbagegangsret  Uden tilbagegangsret
3 år 18-20% 27-30%
4 år 17-20% 26-28%
5 år 15-18% 25-26%
6 år 15-17% 23-25%

Åremålsperiodens længde

Åremålsperioden er på mindst 3 år og maksimalt 6 år.

Perioden kan blive forlænget med op til 3 år, hvis der er enighed om det og ad flere omgange. Samlet kan åremålsansættelsen inklusiv forlængelserne maksimalt nå op på 9 år. Forlængelse af en åremålsansættelse sker på uændrede vilkår og uden stillingsopslag.

Tilbagegangsret 

Ansættelsen ophører uden varsel ved åremålets udløb, med mindre ansættelsen bliver forlænget. Det kan aftales, at den åremålsansatte efter åremålets udløb har ret til varig ansættelse i en anden stilling, typisk 1 til 2 lønrammer lavere end åremålsstillingen.

Fratrædelsesbeløb ved åremålets udløb

Hvis du bliver ansat på åremål uden tilbagegangsstilling, kan du aftale, at der ydes et fratrædelsesbeløb ved åremålets udløb.

Fratrædelsesbeløbet udgør typisk 1 måneds løn i åremålsstillingen for hvert fulde års åremålsansættelse.

Du får ikke fratrædelsesbeløb ved varig ansættelse i åremålsstillingen.

Opsigelse i åremålsperioden

Begge parter kan opsige åremålsansættelsen i åremålsperioden med et varsel svarende til de almindelige regler i funktionærloven og tjenestemandsloven.

Hvis du selv opsiger din stilling i åremålsperioden gør du det med de almindelige varsler efter funktionærloven eller tjenestemandsloven. I den situation får du ikke godtgørelse, med mindre andet er aftalt ved kontraktens indgåelse. 

Hvis du bliver opsagt i åremålsperioden og ikke har en tilbagegangsret får du en godtgørelse på 12 måneders løn, med mindre andet er aftalt ved kontraktens indgåelse. Hvis der er aftalt en tilbagegangsret, får du et fratrædelsesbeløb på 1 måneds løn i den aftalte tilbagegangsstilling for hvert års påbegyndt åremålsansættelse, med mindre andet er aftalt ved kontraktens indgåelse.

Pension

For en overenskomstansat er pensionsbidraget på 17,1% af løn og åremålstillæg.

Øvrige vilkår

Du er omfattet af de til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om blandt andet ferie, barsel, adoption, omsorgsdage, barns sygdom og senior- og fratrædelsesordninger.

Overenskomster og aftaler - staten

Øvrige vilkår

Du er omfattet af de til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om blandt andet ferie, barsel, adoption, omsorgsdage, barns sygdom, senior- og fratrædelsesordninger.

Tænk længere

Djøf

Tavshedspligt og lydighedspligt

Djøf

Få tjekket din kontrakt