]]>

Djøf

Overenskomster og aftaler – staten

Her finder du de overenskomster og aftaler, som gælder for statsansatte.

Ansættelsesvilkår

Aftale om åremålsansættelse

Cirkulære om aftale om forlængelse af åremålsansættelse og genansættelse på åremål

Cirkulære om ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten

Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om introduktionsstillinger i staten

Cirkulære om frivillig fratrædelse

Arbejdstid

Arbejdstidsaftale for tjenestemænd

Arbejdstidsdirektivet

Cirkulære om decentrale arbejdstidsaftaler

Cirkulære om konvertering af over-/merarbejde, arbejdstidsbestemte ydelser mv. til faste tillæg

Cirkulære om Visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden

Barsel og børn

Aftale om barsel, adoption og omsorgsdage

Ferie og fravær

Bekendtgørelse om ret for tjenestemænd til tjenestefrihed uden løn til nærmere afgrænsede formål

Cirkulære om ferieaftale i staten

Cirkulære om opsparing af frihed

Cirkulære om tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Cirkulære om udbetaling af løntillæg

Cirkulære om satsregulering for tjenesterejser

Statens ferievejledning (under revision)

Vejledning om frihed til nyuddannede akademikere

Aftale om ferie fra 1. september 2020

Ferievejledning - fra 1. september 2020

Aftale om betaling af særlig feriegodtgørelse

Overgang til ny ferielov

Pension og seniorer

Cirkulære om aftale om seniorordninger

Cirkulære om seniorbonus


Chefer

Cirkulære om aftale om chefløn

Rammeaftale om kontraktansættelse

Ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område

Ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning, uddannelse og forskning på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Moderniseringsstyrelsens vejledning om aftaler om ansættelse af chefer ved institutioner

Akademikerne og Finansministeriets fælles vejledning om ny stillingskategori for chefkonsulenter med personaleledelse