]]>

Djøf

Special- og chefkonsulenter - Kommune og region

Læs om nogle af de centrale vilkår der gælder for special- eller chefkonsulenter i kommuner og regioner.

Oprettelse af special- eller chefkonsulent-stillinger

Det fremgår af overenskomsten på det kommunale område, at specialkonsulenter som udgangspunkt ikke har personaleledelse. Der er i øvrigt hverken i overenskomsterne eller ved forhandlingerne givet nærmere retningslinjer for, hvornår en stilling skal være en special- eller chefkonsulentstilling.

Det er ledelsen, som kan beslutte, om en stilling skal være en special- eller chefkonsulentstilling, mens tillæg skal aftales med tillidsrepræsentanten eller Djøf i de kommuner, hvor der ikke er en tillidsrepræsentant.

Tillidsrepræsentanten har dog altid mulighed for at tage en drøftelse med ledelsen af principperne for, hvornår en stilling skal være en special- eller chefkonsulentstilling, men der er ikke aftaleret på spørgsmålet.   

Som vejledende principper anbefaler Djøf:

  • At der aldrig knyttes personaleledelse til stillinger som specialkonsulent
  • At der ikke eller kun i begrænset omfang er knyttet personaleledelse til stillinger som chefkonsulent, fx i forhold til andre personalegrupper end akademikere, eller kun i forhold til få akademikere
  • At stillinger med særlige referenceforhold, fx direkte til kommunal-/regions­direktør­/for­valtningschef eller tilsvarende bør tale for en indplacering som chefkonsulent
  • At funktion med koordinering/projektledelse i forhold til andre akademikere bør tale for en indplacering som chefkonsulent
  • At der ses på, hvordan tilsvarende funktioner/stillinger er indplaceret

Djøf anbefaler, at der fx i lønpolitikken eller i en forhåndsaftale indgår nogle overordnede principper for, hvornår en stilling er en special- eller chefkonsulentstilling.

Arbejdstid – merarbejde og plustid

Special- og chefkonsulenter i regioner og kommuner følger overenskomstens regler om arbejdstid og merarbejde, dog med undtagelse af rådighedsforpligtelsen.

Special- og chefkonsulenter vil således også have en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer og deres merarbejde honoreres i henhold til de kommunale og regionale merarbejdsregler. Derfor er det vigtigt, at du løbende får noteret og godkendt dit merarbejde.

Special og chefkonsulenter kan efter 3 måneders ansættelse indgå individuelle aftaler om plustid.

Eksisterende ordninger

Mange regioner og kommuner har allerede ansat special- og eller chefkonsulenter – også inden de nye bestemmelser er kommet ind i overenskomsten. Disse ordninger er mere eller mindre formaliserede og meget forskellige.

Det betyder, at vilkårene for allerede ansatte special- og chefkonsulenter ikke berøres – med mindre selvfølgelig der er enighed om at aftale andet. Ligeledes vil regioner og kom­muner også fortsat kunne ansætte special- og chefkonsulenter efter andre ordninger eller modeller, end den som følger overenskomsten.

Hvis en kommune eller region vælger at tilbyde allerede ansatte special- og/eller chefkon­sulenter overgang til de vilkår, der nu er fastlagt i overenskomsten, vil det være alle eksi­sterende lønelementer i den nuværende aflønning, som skal forhandles på ny i forbindelse med en overgang.

Der er således tale om en forhandling, hvor aflønningen som helhed skal aftales på ny. Hvis der ikke kan opnås enighed om overgang til overenskom­stens bestemmelser, vil de hidtidige vilkår skulle videreføres.

Forsøgsordning for forhandling

Der er aftalt mulighed for at indgå aftale med tillidsrepræsentanten om andre forhandlingsregler for special- og chefkonsulenter end de forhandlingsregler, der fremgår af overenskomsten.

Formålet med at aftale en forsøgsordning er at styrke den lokale dialog om løndannelse i ny løn, og i særdeleshed styrke dialogen mellem lederen og den enkelte ansatte, som er omfattet af forsøgsordningen.

En aftale om forsøg med lokale forhandlingsregler sendes til Djøf, der inden 10 dage kan gøre indsigelser mod aftalen.

Hvis der aftales en forsøgsordning, kan special- og chefkonsulenter ved forhandling vælge at lade sig bistå eller repræsentere af tillidsrepræsentanten.  Resultatet af en konkret forhandling mellem en special- eller chefkonsulent og kommuner/regionen skal sendes til tillidsrepræsentanten, som inden for 7 dage kan kræve en forhandling med kommunen/regionen. Kræves der ikke en forhandling, anses forhandlingsresultatet for tiltrådt.

Lønniveau

Læs mere om lønsammensætning som special- eller chefkonsulent i henholdsvis kommunen og regionen.

Tænk længere

Djøf

Tavshedspligt og lydighedspligt