]]>

Djøf

Special- og chefkonsulenter - Stat

Hvad er afgørende for, at du bliver indplaceret som special- eller chefkonsulent i staten, og hvordan forholder det sig med arbejdstiden? Læs om nogle af de centrale vilkår for dig som special- eller chefkonsulent.

Skal du indplaceres som special- eller chefkonsulent?

Djøf har udarbejdet denne tjekliste til dig og din tillidsrepræsentant. Listen kan bruges, når du skal indplaceres som special- eller chefkonsulent.

Tjekliste

  • I hvilket kontor/afdeling er stillingen placeret?
  • Hvem er konsulentens nærmeste overordnede?
  • Hvilke opgaver skal konsulenten varetage?
  • Der refereres udenom den normale overordnede, fx til en overordnet i et andet kontor, til en afdelingschef eller lignende - dette taler for en chefkonsulentstilling
  • Der er tale om en større koordinerende funktion i forhold til andre akademikere - dette taler for en chefkonsulentstilling
  • Hvordan tilsvarende stillinger er indplaceret

Hvis der er personaleledelse i stillingen, vil den være omfattet af den nye stillingskategori Chefkonsulenter med personaleledelse. Du er altid velkommen til at kontakte Djøf, hvis der opstår spørgsmål eller problemer i forbindelse med indplaceringen.

Arbejdstid og merarbejde for special- og chefkonsulenter

Konsulenter er ligesom fuldmægtige omfattet af overenskomstens bestemmelser om en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer. Begge grupper skal udføre arbejde ud over den almindelige arbejdstid, hvis det bliver pålagt medarbejderen.

Overenskomstens regler om merarbejde gælder imidlertid ikke for special- og chefkonsulenter. Det betyder konkret, at special- og chefkonsulenters merarbejde kan honoreres én gang årligt med et engangstillæg.

Derfor er det vigtigt, at du løbende får noteret og godkendt dit merarbejde, så der er dokumentation for merarbejdets omfang til brug for forhandlingen.

Mange steder vil der være lokale arbejdstidsaftaler som eksempelvis flekstid, som også special- og chefkonsulenterne er omfattet af.

Når du bliver special- eller chefkonsulent, skal du derfor være opmærksom på, hvordan arbejdspladsen håndterer konsulenternes merarbejde, og om du fortsat er omfattet af eventuelle flekstidsaftaler.

Plustid

Som special- og chefkonsulent kan du indgå en individuel aftale med din arbejdsgiver om forhøjet ugentlig arbejdstid - kaldet plustid. Aftalen om plustid kan indgås uden en forudgående aftale mellem arbejdsgiver og tillidsrepræsentanten.

Den individuelle aftale om forhøjet arbejdstid bygger på frivillighed og kan kun indgås med en højere arbejdstid end fuldtidsansættelse. Den individuelt aftalte gennemsnitlige ugentlige arbejdstid kan maksimalt udgøre 42 timer. Lønnen forhøjes forholdsmæssigt med det aftalte timetal (1:1).

Det er bestemt, at en aftale om plustid kan opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned, medmindre andet aftales.

Lønniveau

Din basisløn som special- og chefkonsulent i staten er fastlagt i overenskomsten. Læs mere om lønsammensætning som special- eller chefkonsulent i staten

Tænk længere

Djøf

Tavshedspligt og lydighedspligt