]]>

Djøf

Universiteter og forskning

Her kan du læse om arbejdsvilkår for undervisere og forskere på universiteter og forskningsinstitutioner.

På mange måder adskiller arbejdsvilkårene for undervisere og forskere på universiteterne sig fra øvrige overenskomstansatte djøfere. Løn- og vilkår beskrives nedenfor. Ud over et naturligt fokus på vilkårssiden har Djøf også fokus på de forsknings- og uddannelsespolitiske dagsordener, som sætter rammerne for dit daglige arbejde på universitetet eller sektorforskningsinstitutionen.

Læs mere i UFO-pjecen
Se engelsk version af UFO-pjece 

Løn- og ansættelsesvilkår

Videnskabeligt ansatte ved universiteter og sektorforskningsinstitutioner ansættes efter den statslige overenskomst for akademikere og de gældende stillingsstrukturer på områderne.

Stillingerne inden for universitetsområdet er inddelt i hovedstillinger, som er; ph.d.-stipendiat, adjunkt/forsker, lektor/seniorforsker, forfremmelsesprogram til professor og professor. Ud over hovedstillingerne er stillinger som videnskabelig assistent, undervisningsassistent, studieadjunkt/studielektor, ekstern lektor, postdoc og seniorrådgiver også omfattet af stillingsstrukturen.

Det er stillingsstrukturen, der danner rammen om de mulige karriereveje, som knytter sig til universitetsverdenen. Stillingsstrukturen er en udtømmende beskrivelse af de stillingskategorier, der kan anvendes for de videnskabelige medarbejdere. 

Stillingsstrukturen på universiteter

Stillingsstrukturen for sektorforskningsinstitutioner

Stillingerne under lektor/forskerniveau er som hovedregel tidsbegrænsede ansættelser, hvor fortsat videnskabelig ansættelse beror på positive bedømmelser og opslag af ledige stillinger inden for den enkeltes fagområde. Stillingsstrukturens opbygning betyder, at de yngre forskere må starte deres ansættelse inden for universitetsverdenen med mangeårige tidsbegrænsede ansættelser uden at have sikkerhed for en fast ansættelse eller fremtidig universitetskarriere. Universiteterne er forpligtet til at synliggøre karriereperspektiverne for de videnskabelige medarbejdere.

De generelle overenskomstmæssige vilkår for statsligt ansatte gælder også på dette område, fx ferieaftalen og barselsaftalen. Du aflønnes efter den samme basislønskala som alle andre djøfere ansat i staten. Hertil kommer særlige overenskomstfastsatte tillæg, som alene gælder for ansatte på ovennævnte stillingsstruktur.

Der kan lokalt aftales individuelle tillæg, der kan udmøntes som kvalifikationstillæg, funktionstillæg eller engangsvederlag. Det er din lokale tillidsrepræsentant, som har forhandlings- og aftalekompetencen.

Arbejdstid

Som underviser og forsker på universiteter og sektorforskningsinstitutioner har du som alle andre akademikere i staten en ugentlig arbejdstid på 37 timer i gennemsnit. Samtidig har du - ligeledes som alle andre akademikere i staten - også pligt til at påtage dig merarbejde.

Der, hvor reglerne for forskere adskiller sig fra reglerne for fuldmægtige m.fl., er spørgsmålet om honorering af merarbejde. Her slår overenskomsten eksplicit fast, at bestemmelsen om honorering for merarbejde ikke omfatter ansatte, der er beskæftiget med undervisning og/eller forskning ved universiteter, med mindre at merarbejdet er pålagt, og såvel merarbejdets omfang som det normale arbejdes omfang er kontrollabelt. Du skal således selv være opmærksom på, at din arbejdstid generelt ikke overstiger 37 timer om ugen - hvis du ikke samtidig har perioder, hvor arbejdstiden er lavere.

Der kan indgås aftale om plustid, som er højere ugentlig arbejdstid end 37 timer. Du kan læse nærmere i vejledningen om plustid.

Nedenfor kan du læse nærmere om løn og ansættelsesvilkår i de forskellige stillingstyper. Du kan se de aktuelle lønsatser i Djøfs lønoversigt.

Ph.d.-ansættelse

Undervisning

Universitetet har ansvaret for, at videnskabeligt personale, der varetager undervisning, har de fornødne pædagogisk-didaktiske kompetencer. Der skal udarbejdes en plan for, hvorledes vedligeholdelse og udvikling af undervisningskompetencer skal foregå.

Alle, der underviser, skal udarbejde og løbende vedligeholde en undervisningsportfolio.

Adjunkter/forskere og studieadjunkter skal gennemføre et universitetspædagogikum.

Ph.d-ansættelse

Ansættelsen som ph.d. er 3-årig og følger indskrivningen på universitetet. Læs mere om ph.d.-ansættelser.

Ved ansættelse som ph.d. i staten består din løn af basisløn, et centralt fastsat tillæg samt evt. lokalt aftalte kvalifikations- og funktionstillæg og resultatløn. Det er din tillidsrepræsentant, der forhandler for dig.

Du indplaceres i overenskomstens basislønforløb efter din uddannelse og i forhold til anciennitet. Der ydes desuden et pensionsbidrag på 17,1 % af basislønnen.

Til ph.d.-stipendiater ydes et ikke-pensionsgivende tillæg på 14.900 kr. i årligt grundbeløb.

Som ph.d.-stipendiat har du pligt til at yde den studieindsats, som er forudsat i den fastsatte plan for forløbet, jf. ph.d.-bekendtgørelsen, herunder at foretage studieplanens forudsatte rejser.

Som ph.d.-stipendiat har du endvidere pligt til at udføre arbejdsopgaver for ansættelsesinstitutionen, efter dennes anvisning, i et omfang, der ved ansættelse i tre år svarer til i alt 840 arbejdstimer.

Ph.d.-stipendiater følger reglerne i statens barselsaftale dvs. med ret til fuld løn i samme perioder som andre statsansatte. Ved fravær på grund af barselsorlov i ph.d.-perioden forlænges ansættelsesperioden svarende til fraværsperiodens længde, dog kun for den del af orloven, som er placeret inden for ansættelsesperioden.

Der er mulighed for at søge om forlængelse af ansættelsen, hvis langvarig sygdom påviseligt har forsinket studiet.

 

Ph.d. og din karriere

Læs her, hvordan du får det bedste ud af tiden som Ph.d.-stipendiat om og skaber den karriere, som du drømmer om.

Ved ansættelse som ph.d. i staten består din løn af basisløn, et centralt fastsat tillæg samt evt. lokalt aftalte kvalifikations- og funktionstillæg og resultatløn. Det er din tillidsrepræsentant, der forhandler for dig.

Du indplaceres i overenskomstens basislønforløb efter din uddannelse og i forhold til anciennitet. Der ydes desuden et pensionsbidrag på 17,1% af basislønnen. Der ydes desuden et pensionsbidrag på 17,1% af lokalt aftalte varige tillæg og lokalt aftalte midlertidige tillæg, med mindre andet er konkret aftalt.

Til ph.d.-stipendiater ydes et ikke-pensionsgivende tillæg på 14.900 kr. i årligt grundbeløb.

Som ph.d.-stipendiat har du pligt til at yde den studieindsats, som er forudsat i den fastsatte plan for forløbet, jf. ph.d.-bekendtgørelsen, herunder at foretage studieplanens forudsatte rejser.

Som ph.d.-stipendiat har du endvidere pligt til at udføre arbejdsopgaver for ansættelsesinstitutionen, efter dennes anvisning, i et omfang, der ved ansættelse i tre år svarer til i alt 840 arbejdstimer.

Der er mulighed for at søge om forlængelse af ansættelsen, hvis langvarig sygdom påviseligt har forsinket studiet.

Ved ansættelse som ph.d. i en region består din løn af basisløn samt evt. lokalt aftalte kvalifikations- og funktionstillæg og resultatløn. Det er din tillidsrepræsentant, der forhandler for dig.

Du indplaceres i overenskomstens basislønforløb efter din uddannelse og i forhold til anciennitet. Der ydes desuden et pensionsbidrag på 18,46% af basislønnen samt lokalt aftalte funktions- og kvalifikationstillæg.

Erhvervs-ph.d.

Den 3-årige erhvervs-ph.d.-ordning er en attraktiv karrieremulighed for samfundsvidenskabelige kandidater. Tiden deles mellem universitetet og virksomheden. Du bliver ansat i en privat virksomhed, hvor du udfører et konkret forskningsprojekt. Undervejs får du løn af virksomheden, der får løntilskud til projektet.

Virksomheder får 17.000 kr. pr. måned i løntilskud, i alt 612.000 kr. i løbet af de 3 år. Der ydes desuden tilskud til den erhvervs-ph.d.-studerendes deltagelse i kurser og konferencer på 100.000 kr. samt til udlandsophold. Endelig ydes tilskud til universitetsvejledere og tredjepartsvejledere fra andre universiteter eller forskningsinstitutioner.

Hvad er en erhvervs-ph.d.?

Erhvervs-ph.d.-ordningen sigter mod uddannelse af forskere til erhvervsrettet forskning på højt niveau. Uddannelsen skal skabe dygtige medarbejdere med høje faglige kompetencer, relevante faglige netværk, samt både en viden om og forståelse for erhvervslivets forhold og spilleregler.

Et erhvervs-ph.d.-projekt er et særligt, erhvervsrettet ph.d.-projekt, som gennemføres i samarbejde mellem tre parter: en privat virksomhed i Danmark, en erhvervs-ph.d.-studerende og et dansk eller udenlandsk universitet. Den private virksomhed og universitetet modtager et tilskud til gennemførelse af projektet.

Offentlige organisationer kan også søge om at få godkendt et erhvervs-ph.d.-projekt i samarbejde med et universitet, hvis projektet lever op til forudsætningerne for almindelige erhvervs-ph.d.-projekter. Den offentlige organisation indgår i et erhvervs-ph.d.-projekt som en virksomhed i den private sektor.

Undervejs vejledes den erhvervs-ph.d.-studerende af en eller flere virksomhedsvejledere, en eller flere universitetsvejledere samt eventuelt en tredjepartsvejleder fra en anden, offentlig forskningsinstitution.

Uddannelsen indbefatter Innovationsfondens erhvervs-ph.d.-kursus, der har som overordnet formål at klæde de studerende på til at varetage rollen som Erhvervsforsker under og efter studiet.

Her kan du læse mere om erhvervs-ph.d.

Styrelsen for Forskning og Innovation har udgivet en undersøgelse af effekterne af en erhvervs-ph.d.

10 gode råd i opstartsfasen

  • Vær ikke bange for at opsøge virksomhederne – der er mange virksomheder, der er interesserede i et ph.d.-projekt.
  • Du skal brænde for dit projekt – for undervejs vil dit projekt kunne opleves både ensomt og slidsomt.
  • Betragt den indledende forberedelse som en god og nødvendig investering.
  • Se dit ph.d.-projekt som et samarbejdsprojekt mellem universitetet, virksomheden og dig selv.
  • Afstem forventningerne med virksomheden, fx om hvor meget tid du bruger i virksomheden.
  • Stil krav til virksomheden og din vejleder fx om hvad de kan bidrage med.
  • Kræv af virksomheden, at den har et langsigtet perspektiv.
  • Virksomhedsvejlederen bør have et solidt anker i virksomheden.
  • Få dit eget budget. Afklar fx om du selv disponerer over de 137.000 kr., som gives af Styrelsen for Forskning og Innovation i tilskud til finansiering af kurser og konferencer.
  • At være ph.d.-forsker kræver ikke kun en høj faglighed. Det er også vigtigt, man har et højt drive, er struktureret, har selvdisciplin, kan sætte grænser og har integritet.

Hvordan søger du?

Se ansøgningsfrister og find det særlige ansøgningsskema hos Innovationsfonden. Ansøgningen bliver bedømt af Erhvervsforskerudvalget, der består af 25 personer, som til sammen bredt dækker de forskellige fagområder.

Adjunkt/postdoc/forsker

Ansættelse som adjunkt/forsker forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

Universitetet beslutter, om stillingen skal opslås som en tidsbegrænset ansættelse eller som et led i et tenure track-forløb.

Tidsbegrænset ansættelse som adjunkt/forsker sker for en periode af op til 4 år. Ved flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelser kan du maksimalt være ansat i en tidsbegrænset stilling på adjunkt- eller forskerniveau i otte år. Der er ingen garanti eller automatik for overgang til en lektor-/seniorforskerstilling ved ansættelsesperiodens udløb, og ansættelse som lektor eller seniorforsker skal ansøges på normal vis ved stillingsopslag.

Tenure track-forløbet er ansættelse som adjunkt/forsker i en tidsubegrænset stilling med overgang til en lektor-/seniorforskerstilling efter positiv lektorbedømmelse senest efter 6 år.

Tillægget til stillinger på som adjunkt/forsker udgør i grundbeløb (31. marts 2012) kr. 49.300. I denne lønoversigt, kan du se, hvad det svarer til i aktuelt niveau.

Adjunkt

Adjunkturet er en uddannelsesstilling, hvor hovedopgaverne er forskning, videnskabelig formidling og forskningsbaseret undervisning. Desuden kan du i begrænset omfang komme til at varetage andre opgaver. Der skal være balance mellem de forskellige opgaver, så der er mulighed for at kvalificere sig inden for de relevante områder, der ligger i stillingen. Det opnås normalt ved, at du i halvdelen af ansættelsesperioden arbejder med individuelle forskningsopgaver.

Forsker

Forskerstillingen er en uddannelsesstilling med hovedvægt på forskning, men stillingen indebærer også forskningsbaseret undervisning. Stillingen kan også indeholde forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Aktuel lønoversigt

Lektor/seniorforsker

Lektor/seniorforskerstillingen er normalt en varig stilling. Ansættelse kan i særlige tilfælde ske tidsbegrænset.

Ansættelse i en lektor/seniorforskerstilling forudsætter en positiv lektor/seniorforskerbedømmelse. Hvis du ikke forud for ansættelsen som lektor har opnået tilstrækkelig undervisningserfaring, skal universitetet udarbejde en forløbsplan for, hvordan du i løbet af 2 år kan opnå de nødvendige pædagogisk-didaktiske kompetencer. Det nødvendige kvalifikationsniveau for ansættelse som lektor/seniorforsker skal svare til det, der kan opnås på grundlag af en ansættelse som adjunkt. Kvalifikationerne kan dog erhverves på andre måder.

Tillægget til stillinger på lektorniveau udgør i grundbeløb (31. marts 2012) 89.100 kr. årligt.  I lønoversigten kan du se, hvad det svarer til i aktuelt niveau.

Aktuel lønoversigt

Lektor

Som lektor er dine hovedopgaver forskning, herunder forpligtelse til publicering og videnskabelig formidling, og forskningsbaseret undervisning. Hertil kan komme øvrige opgaver. Universitet fastlægger den nærmere fordeling mellem de forskellige opgaver, og vægtningen kan variere over tid.

Seniorforsker

Seniorforskerstillingen har hovedvægt på forskning, herunder forpligtelse til publicering og videnskabelig formidling, forskningsbaseret undervisning, og stillingen kan indeholde forskningsbaseret myndighedsbetjening. Hertil kan komme øvrige opgaver. Universitet fastlægger den nærmere fordeling mellem de forskellige opgaver, og vægtningen kan variere over tid.

Forfremmelsesprogram til professor

Universitetet kan tilbyde særligt talentfulde lektorer/seniorforskere et forfremmelsesprogram til professor. Forfremmelsesprogrammet kan vare op til 8 år. Efter positiv bedømmelse overgår man til professor. Kan man ikke bedømmes kvalificeret til en professorstilling fortsætter man i en stilling som lektor/seniorforsker.

Forfremmelsesprogrammets indhold udfoldes nærmere på de enkelte universiteter.

Professor

Professoratet er en stilling, hvor hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling) og forskningsbaseret undervisning. Hertil kan komme forskningsbaseret myndighedsbetjening og vidensudveksling med samfundet – herunder deltagelse i den offentlige debat samt varetagelse af forskningsledelse, vejledning og supervision samt fagligt bedømmelsesarbejde. Kvalifikationskravet til en professor er en høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau, og erfaring med undervisning på flere niveauer.

Ansættelsen er varig, men kan i særlige tilfælde ske tidsbegrænset. Ansættelse sker normalt på overenskomstvilkår, med en løn svarende til tjenestemandsansættelse i lønramme 37 (evt. lønramme 38). De enkelte universiteter har et antal LR 38-stillinger til rådighed, og oprykning fra LR 37 til LR 38 sker efter anciennitet.

På universiteter er der fast praksis for at aftale et pensionsgivende tillæg til LR 37- og LR 38-lønnen på 51.400 kr. årligt grundbeløb (31. marts 2012). I lønoversigten, kan du se, hvad det svarer til i aktuelt niveau.

Herudover kan der aftales individuelle tillæg.

Aktuel lønoversigt

Øvrige stillinger

Videnskabelig assistent

Stillingen som videnskabelig assistent er en tidsbegrænset videnskabelig stilling. Hovedopgaverne er forskning og/eller undervisning. Ansættelse sker for en periode af indtil 3 år. Genansættelse eller forlængelse udover 3 år kan ikke finde sted. Kvalifikationskravet er kandidatniveau.

Ud over basisløn ydes et tillæg på 37.200 kr. årligt i grundbeløb (31. marts 2012). I lønoversigten kan du se, hvad det svarer til i aktuelt niveau.

Undervisningsassistent

Når du ansættes som undervisningsassistent/timelønnet underviser bliver du omfattet af aftalen om eksterne lektorer

Stillingen som undervisningsassistent/ timelønnet underviser er en deltidsstilling med henblik på selvstændig varetagelse af undervisningsopgaver. Stillingen besættes for en periode på indtil 3 år. Genansættelse kan finde sted i det omfang, at det er i overensstemmelse med lov om tidsbegrænset ansættelse. Det konkrete timetal m.v. fastsættes for hvert semester, dog max. 780 arbejdstimer årligt.

Kvalifikationskravet er kandidatniveau.

Aflønning pr. arbejdstime i aktuelt niveau finder du i lønoversigten. 

Studieadjunkt/studielektor

I begrænset omfang kan universitetet ansætte studieadjunkter/studielektorer. Stillingsindholdet er undervisning, men stillingen kan også indeholde faglige udviklingsopgaver. Som studieadjunkt/studielektor kan du undervise i redskabsfag, grundlæggende fag mv., hvor det faglige indhold ikke beror på ny forskning.

Kvalifikationskravet er kandidatniveau.

Studieadjunkter skal gennemføre et universitetspædagogikum. Som studieadjunkt skal du senest inden udløbet af det 6. ansættelsesår vurderes, om du er kvalificeret på studielektorniveau.

Ansættelse som studieadjunkt/studielektor kan være på deltid eller fuld tid.

Ekstern lektor

Ekstern lektor er en deltidsstilling. Ansættelse sker i henhold til en særlig aftale om eksterne lektorer. Ansættelse kan ske varigt eller tidsbegrænset for en 3-årig periode. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsen af ansøgere til et eksternt lektorat. Kvalifikationskravet er kandidatniveau.

Formålet med et eksternt lektorat er at ansætte undervisere med relevant praksiserfaring eller særlige kvalifikationer på højt niveau.

Arbejdsopgaverne for eksterne lektorer vil hovedsageligt bestå i at give forelæsninger og anden selvstændig undervisning på højt niveau og opgaver i tilknytning hertil.

Det konkrete timetal aftales for hvert semester, dog max. 780 arbejdstimer årligt. Der ydes 2,5 timers forberedelse pr. undervisningstime.

 Aflønning pr. arbejdstime i aktuelt niveau finder du i lønoversigten.

Postdoc

Postdoc-stillingen er en tidsbegrænset videnskabelig stilling, hvor kvalifikationskravet er ph.d.-niveau. Stillingsindholdet vil overvejende være forskning. Hertil kommer undervisning i et vist omfang, lige andre opgaver kan ligge i postdocstillingen.

Du kan maksimalt være ansat i en periode på 4 år som postdoc ved samme universitet.

Seniorrådgiver

Hovedopgaven for en seniorrådgiver er forskningsbaseret myndighedsbetjening og formidling af forskningsresultater. Desuden kan undervisning og forskningsopgaver indgå i stillingen.  Universitet fastlægger den nærmere fordeling mellem de forskellige opgaver, og vægtningen kan variere over tid.

Professor med særlige opgaver (MSO)

I den tidligere stillingsstruktur var der mulighed for ansættelse som professor MSO. Allerede ansatte bevarer deres ansættelse og vilkår indtil den tidsbegrænsede ansættelse udløber.

Lønoversigt

FORSKEREN

Djøf udsender ca. månedligt et digitalt nyhedsbrev med særligt fokus på de samfundsvidenskabelige miljøer på universiteterne. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på din medlemsside.

UBVA

Sammen med de øvrige akademikerorganisationer er Djøf med i Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA), som er et udvalg under Akademikerne (AC). UBVA varetager akademikernes interesser i ophavsretlige og patentretlige spørgsmål. Du kan som medlem af Djøf få bistand af UBVA i konkrete sager om ophavsret og patentret og deltage på deres kurser og arrangementer. 

Tænk længere

Djøf

Tavshedspligt og lydighedspligt