]]>

Djøf

Administrerende direktørkontrakt

Direktørkontrakten giver forslag til centrale og vigtige bestemmelser, som er nødvendige og hensigtsmæssige for administrerende direktører, der har det øverste ansvar for den daglige ledelse og den direkte reference til bestyrelsen.

Standardkontrakt for administrerende direktører

Download kontrakt:

Administrerende direktørkontrakt (word)

Administrerende direktørkontrakt - engelsk (word)

 

Kontraktformuleringer og Djøfs bemærkninger

Direktøren ansættes med titel af [indsæt stillingsbetegnelse, eksempelvis administrerende direktør, koncerndirektør, direktør mv., Chief Executive Officer, President,] og tiltræder stillingen med virkning fra [indsæt dato og år].

Arbejdsstedet er [indsæt adresse].

Bemærkninger

En stigende internationalisering og fusionering mellem selskaber har ændret på de traditionelle stillingsbetegnelser for direktører, og der er i dag et utal af titelbetegnelser på direktørområdet.

Afgørende for den ansættelsesretlige regulering af din stilling er ikke din titelbetegnelse, men din referenceramme, stillingens reelle indhold og ansvar. Det er derfor helt centralt for din direktørkontrakt, at du særligt er opmærksom på formuleringen af disse forhold, se nærmere under § 2.

Det skal tydeligt angives hvornår stillingen tiltrædes. Arbejder du i selskabet, og bliver du udnævnt til direktør, skal du for god ordens skyld få den allerede optjente anciennitet med i direktørstillingen. Dette kan ske ved i direktørkontrakten at angive, at ancienniteten i enhver henseende regnes fra det første ansættelsestidspunkt.

Det er vigtigt at få fastslået arbejdsstedets geografiske placering, og om du er forpligtet til at lade dig forflytte, evt. til udlandet eller har flere arbejdssteder.

Har du særlige ønsker/krav til mulighederne for hjemmearbejdsdage, fx en fast ugentlig hjemmearbejdsdag, bør du sørge for at få dette specificeret i kontrakten.

 

Direktøren varetager under ansvar overfor og med reference direkte til selskabets [indsæt bestyrelse eller ejer] den daglige ledelse af selskabet.

Den daglige ledelse skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, selskabets vedtægter og i øvrigt efter de retningslinjer, der måtte blive anvist af [indsæt bestyrelse eller ejer].

Den daglige ledelse omfatter alle sædvanlige forretningsmæssige og organisatoriske dispositioner i forbindelse med selskabets drift. Direktøren ansætter og afskediger selskabets personale og fastsætter personalets arbejdsområder og beføjelser.

Det påhviler direktøren at holde [indsæt bestyrelsen eller ejeren] underrettet om alle forhold vedrørende selskabet, som må antages at have interesse for [indsæt bestyrelse eller ejer].

Direktøren har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden beslutning.

Bestyrelsen har pligt til at informere Direktøren om alle væsentlige forhold.

Direktøren anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Bemærkninger:

Dit ansvar, dine kompetencer og referenceforholdet til bestyrelsen skal nøje beskrives.

Djøf anbefaler, at der særligt arbejdes med stillingsbeskrivelsen og direktionsinstruksen således, at tvivl om rækkevidden af dit ansvar og dine kompetencer søges undgået.

Stillingsbeskrivelsen er din personlige arbejds- og opgavebeskrivelse, hvor dine ledelsesfunktioner, opgaver, mål m.v. er beskrevet. Direktionsinstruksen er dit mandat i forhold til bestyrelsen og den øvrige direktion, og indeholder bestemmelser om direktionens interne arbejdsdeling og dine økonomiske og organisatoriske beføjelser.

Det er vanskeligt at give generelle retningslinjer for hvor detaljeret stillingsbeskrivelsen og direktionsinstruksen skal være.

Som administrerende direktør har du ansvaret for den daglige ledelse af selskabets samlede virksomhed. Hverken mere eller mindre. Stillingsbeskrivelsen skal derfor bruges som en forventningsafklaring mellem dig og bestyrelsen/ejeren om mål og opgaver i stillingen som administrerende direktør. Du bør derfor være varsom med at gå for meget i detaljer på bekostning af muligheden for fleksibilitet og udvikling af stillingen.

Direktionsinstruksen skal nærmere fastlægge retningslinjer for forretningsgange, bemyndigelser og instruktioner mellem bestyrelsen, den administrerende direktør og den øvrige direktion. For at undgå tvivl og usikkerhed om dine beføjelser som administrerende direktør anbefaler Djøf, at direktionsinstruksen formuleres så detaljeret som muligt.

Du skal være opmærksom på at hvis selskabet går konkursudbetaler lønmodtagernes Garantifond ikke dit tilgodehavende på løn, pension, bonus, feriepenge mv. Du kan overveje at få stillet en bankgaranti eller lignende for lønnen. 

 

Den årlige løn udgør [indsæt beløb] kr. Lønnen udbetales månedsvis bagud og betales senest den sidste hverdag i måneden.

Lønnen optages til forhandling med [indsæt bestyrelsesformanden eller ejeren] én gang årligt i [indsæt måned] måned med virkning fra [indsæt måned] måned, første gang i [indsæt måned] måned [indsæt år].

Bemærkninger:

Fastsættelsen af din løn beror på vurderingen af en række forskellige elementer, herunder særligt dit ansvarsområde, din erhvervs- og ledelseserfaring, hvilken branche du ansættes i og selskabets størrelse samt geografiske placering.

Med hensyn til forhandlingen af din løn kan du med fordel finde inspiration og tage udgangspunkt i Djøfs lønstatistik for privatansatte administrerende direktører.

Din direktørkontrakt bør indeholde en bestemmelse om, at din løn tages op til vurdering mindst én gang årligt med angivelse af dato for lønforhandlingen.

For at sikre en minimumsudvikling af din løn anbefales det at indsætte en bestemmelse om en minimumsregulering af lønnen.

Du har altid ret til at videregive oplysninger om din løn og pension til Djøf. Selskabet kan ikke pålægge dig tavshed om disse forhold.

 

Direktøren aflønnes med bonus på de vilkår, der fremgår af vedhæftede aftale.

Bonusbeløb er en del af direktørens sædvanlige og fast påregnelig løn, og indgår i beregningen af direktørens pension. Bonussen udbetales senest en uge efter at årsregnskabet er udarbejdet af selskabets revisor og godkendt af selskabets [indsæt bestyrelse eller ejerkreds].

Direktøren er, ved fratræden indenfor det regnskabsår bonussen vedrører, berettiget til en forholdsmæssig andel af den bonus, der ville være tilkommet direktøren, såfremt direktøren havde været ansat i selskabet ved regnskabsårets afslutning eller på det tidspunkt, hvor bonussen i øvrigt udbetales. Dette uanset om fratrædelsen sker på baggrund af direktørens eller selskabets opsigelse.

Bemærkninger:

Det er sædvanligt, at administrerende direktører udover den faste løn har en variabel eller præstationsafhængig løndel enten i form af bonusaftale, aktier, warrants eller lignende.

Aftaler om aktier, optioner, warrants eller lignende er meget individuelt sammensat og særligt tilpasset den enkelte virksomhed. Djøf anbefaler, at du altid søger rådgivning ved tildeling af aktier, warrants m.v. Du kan læse mere om aktieløn på Djøfs hjemmeside.

Bonusaftaler for administrerende direktører er ofte meget individuelle, og baseret på opnåelsen af særlige mål. De elementer, der danner grundlaget for beregningen af bonus, er derfor forskellige fra direktør til direktør. Du bør ved udformningen af din bonusaftale være særligt opmærksom på, at:

 • målene er realistiske i forhold til dine muligheder,
 • bonusaftalen ikke baserer sig på bestyrelsens, frie, subjektive vurderinger af dine præstationer,
 • kriterierne for beregningen af bonussen er objektive, veldefinerede og nedskrevne, og at
 • der er en fornuftig fordeling mellem din faste løn og bonusdelen.

Det bør klart fremgå, at din bonus er en del af din sædvanlige og fast påregnelige løn, og at denne indgår i beregningen af din pension.

Det ses ofte, at arbejdsgiver ikke ønsker at beregne pension af bonus. Hvis det er tilfældet, bør det have afsmittende virkning for din løn eller andre goder.

Du bør sikre dig, at du ved fratræden i regnskabsåret har krav på en forholdsmæssig del af den bonus, du ville have fået udbetalt, såfremt du var ansat i selskabet på det tidspunkt, bonussen i øvrigt bliver udbetalt 

 

Selskabet indbetaler [indsæt procentsats] % af samtlige løndele jf. §§ 3 og 4. Beløbet indbetales til [indsæt pensionskasse]

Bemærkninger

Du bør aldrig se på lønnen alene uden også at tage stilling til pensionsforholdene.

Djøf anbefaler,

 • at du sikrer dig en tilstrækkelig og dækkende pensionsordning, hvor opsparing til pension ses som en del af din samlede løn,
 • du har en pensionsordning, der som minimum omfatter en livsvarig alderspension samt en forsikring ved invaliditet,
 • af den livsvarige alderspension mindst udgør 2/3 af din slutløn,
 • pensionsordningen etableres i Juristernes- og Økonomernes Pensionskasse (JØP) og at

Der bør bidrages med 16 - 18 % af din løn til pensionsordningen.

Du kan få råd og vejledning om din pension ved henvendelse til Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP).

 

Direktøren er forpligtet til at anvende sin fulde arbejdskraft og alle sine kundskaber i selskabets tjeneste.

Direktøren er berettiget til at forsætte i nuværende bestyrelses- og tillidshverv [indsæt navne], ligesom direktøren er berettiget til at påtage sig yderligere tillids- og bestyrelseshverv, såvel lønnet som ulønnet, så længe sådanne hverv ikke varetages i virksomheder, der konkurrerer direkte med den virksomhed som selskabet driver. Tilsvarende gælder undervisning og foredragsvirksomhed mv. Eventuelle honorarer tilfalder direktøren. Direktøren skal give [indsæt bestyrelsesformanden eller ejeren] meddelelse om nye bestyrelses- og tillidshverv.

Direktøren er berettiget til at være aktionær, interessent og på anden måde deltage økonomisk i anden virksomhed, dog så længe det ikke sker i virksomheder, der konkurrerer direkte med den virksomhed, som selskabet driver. Der er dog intet til hinder for, at direktøren anbringer økonomiske midler i investeringsforeninger, der herefter investerer i konkurrerende virksomheder, så længe direktøren ikke har en bestemmende indflydelse i foreningen, ligesom almindelige formueanbringelser i børsnoteret virksomheder – uanset konkurrerende – er undtaget, så længe direktøren ikke herved får eller har en bestemmende indflydelse.

Bemærkninger

Som administrerende direktør forventes det, at du lægger din fulde arbejdskraft i stillingen. Om dette indebærer en 37 eller 70 timers arbejdsuge, afhænger af den konkrete stilling. Det er derfor vigtigt, at du foretage en forventningsafstemning med bestyrelsen omkring det forventede arbejdspres, så du kender til bestyrelsens forventning.

Du skal overveje om en ugentlig arbejdstid skal fremgå af kontrakten. Det kan eksempelvis formuleres således: Arbejdstiden er 37 timer pr. uge. Direktøren skal dog være indstillet på, at stillingen kræver merarbejde, som ikke honoreres.  

Hvis du er ledig efter afslutningen af direktøransættelsen, er det vigtigt af hensyn til a-kassen, at der er aftalt en ugentlig arbejdstid.

Langt de fleste direktørkontrakter har det som en betingelse for varetagelse af bestyrelses- og tillidshverv, at bestyrelsens forudgående samtykke skal indhentes. Djøf anbefaler, at du frit og uden samtykke – dog med pligt til efterfølgende meddelelse – kan fortsætte eller påtage dig bestyrelses- og tillidshverv, ligesom du frit kan undervise og drive foredragsvirksomhed, så længe dette ikke direkte konkurrerer med selskabet.  

Du må ikke som administrerende direktør – hverken direkte eller indirekte – drive konkurrerende virksomhed hverken som aktionær, interessent, ejer eller lignende. Bestemmelsen giver dig mulighed for at foretage økonomiske investeringer i ikke-konkurrerende virksomheder. Derudover er investeringer via investeringsforeninger og børsnoterede virksomheder, under visse betingelser, undtaget forbuddet mod konkurrerende virksomhed.

 

Ferie

Direktøren er ikke omfattet af ferieloven.

Direktøren har ret til 6 ugers ferie pr. påbegyndt kalenderår. Direktøren modtager sædvanlig løn og pension under ferie. Direktøren er berettiget til 6 ugers ferie fra tiltrædelsestidspunktet.

Direktøren bestemmer tidspunktet for feriens afholdelse under hensynstagen til selskabets interesser og underretter [indsæt bestyrelsesformanden eller ejeren] herom.

Direktøren har ret til et årligt ferietillæg på [indsæt procentsats] % beregnet af den samlede løn og bonus i det forudgående kalenderår. Ferietillægget udbetales hvert år sammen med lønnen for maj måned.

Efter aftale med [indsæt bestyrelsesformanden eller ejeren] kan det aftales, at der overføres en uges ferie til det kommende ferieår.

Uanset tidspunktet for direktørens fratræden udbetales ikke-afholdte feriedage sammen med sidste lønudbetaling, beregnet på baggrund af direktørens løn og pension på fratrædelsestidspunktet.

Fratræder direktøren, modtager direktøren det optjente ferietillæg med sidste lønudbetaling.

Hvis Direktøren er syg i ferien, er Direktøren berettiget til erstatningsferie.

Direktøren kan ikke pålægges at afholde ferie i opsigelsesperioden. Dette uanset direktørens eventuelle fritstilling.

Fridage

Juleaftensdag, Nytårsaftensdag, fredag efter Kristi Himmelfartsdag samt Grundlovsdag er fridage med fuld løn.

Bemærkninger

Som administrerende direktør er du ikke omfattet af ferieloven. Det er almindeligt, at administrerende direktører har ret til 6 ugers ferie med løn.

Bestemmelsen giver dig ret til 6 ugers ferie om året med fuld løn fra tiltrædelsestidspunktet. Hvis man tiltræder stillingen i slutningen af et kalenderår, kan det være relevant at få tildelt et mindre antal feriedage. Herudover giver bestemmelsen i lighed med ferieloven ret til et årligt ferietillæg. Ferietillægget og dettes størrelse afhænger af en forhandling mellem dig og selskabet. Typisk ligger ferietillægget et sted mellem 1,5 - 4%.

Ved fratræden sikrer bestemmelsen, at du får udbetalt ikke-afholdte feriedage og ikke-udbetalt ferietillæg.

Direktøren er berettiget til at deltage i efteruddannelse i ind- og udland med henblik på ajourføring og videreudvikling af direktørens faglige og personlige kompetencer. Arten og omfanget af sådanne kurser aftales med [indsæt bestyrelsesformanden eller ejeren].

Kompetenceudvikling og efteruddannelse skal i videst muligt omfang tilgodese såvel selskabets kompetencebehov som direktørens egne udviklingsønsker.

Bemærkninger

Det er vigtigt at få afklaret selskabets holdning til kompetenceudvikling og efteruddannelse inden ansættelsen. Mange selskaber lægger stor vægt på, at direktøren løbende udvikler og udvider sine kompetencer og er villige til at understøtte dette.

Djøf anbefaler, at du i forbindelse med ansættelsen og herefter løbende i samarbejde med din bestyrelse tager stilling til din fremtidige kompetenceudvikling og efteruddannelse.

Djøfs Karriere- og Kompetencecenter tilbyder en rækker forskellige former for rådgivning, der kan give dig inspiration til din egen kompetenceudvikling, udvikling i dit kommende eller nuværende arbejde. Læs mere om de forskellige muligheder på Djøfs hjemmeside.

 

Direktøren er berettiget til orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption i overensstemmelse med barsellovens regler herom.

[indsættes ved mor]

Selskabet betaler fuld løn til direktøren i følgende periode:

 • 4 uger før forventet fødsel
 • 24 uger efter fødslen

[indsættes ved far/medmor]

Selskabet betaler fuld løn til direktøren i følgende perioder:

 • 24 ugers orlov efter fødslen
 • Far/medmor har ret til at placere 2 af ugerne sammenhængende inden for de første 10 uger efter fødslen. De øvrige uger kan placeres efter den 10. uge efter fødslen. Faren/medmoren har dog ret til at påbegynde fraværet inden før de første 10 uger efter fødslen.            

Direktøren har ret til fuld pension i perioder uden fuld løn.

Ovennævnte finder endvidere fuldt ud anvendelse i tilfælde af adoption.

Bemærkninger

Det er ikke normalt, at administrerende direktører har ret til barsel med fuld løn. Det er imidlertid Djøfs holdning, at administrerende direktører på linje med andre bør have denne mulighed.

Bestemmelsen giver dig, hvad enten du er mor, far, medmor eller adoptant, ret til barsel i overensstemmelse med barsellovens bestemmelser, og ret til løn i en del af perioden.

Barselsloven giver den enkelte mange muligheder for individuelt at tilrettelægge og placere orloven ved for eksempel udskydelse af orlov, delvis genoptagelse af arbejdet, forlængelse af orloven mv. 

 

Direktøren har ret til løn under sygdom.

Direktøren har ret til frihed med løn ved barns sygdom.

Bemærkninger

Du skal for god ordens skyld sikre dig, at det fremgår af din kontrakt, at du modtager løn under sygdom.

Retten til frihed med løn under barns sygdom følger ikke af nogen lovgivning. Retten beror således på en særlig aftale mellem direktøren og selskabet.

 

Direktøren har ret til betalt abonnement(er) på [indsæt avis(er)] og [indsæt tidsskrift(er)].

Bemærkninger

Det er almindeligt, at selskabet tilbyder administrerende direktører betalt abonnement på en eller flere aviser og/eller tidsskrifter.

Vær opmærksom på, at når udgifterne til et eller flere abonnementerne helt eller delvist afholdes af selskabet, har dette typisk nogen skattemæssige konsekvenser. 

 

Selskabet stiller en mobiltelefon til rådighed for direktøren. Herudover har direktøren ret til betalt fastnettelefon og internetopkobling.

Der etableres en hjemmearbejdsplads på direktørens bopæl med det hard- og software, der er nødvendigt til arbejdets udførelse.

Ovenstående kan benyttes både arbejdsmæssigt og privat, og selskabet afholder omkostningerne ved etableringen og de løbende udgifter.

Bemærkninger

Alle administrerende direktører har fri fastnet- og mobiltelefon samt internetopkobling.

Du skal dog være opmærksom på multimediabeskatningen som betyder, at du bliver beskattet hvis du har adgang til elektroniks kommunikation – telefon, pc, bredbånd eller lignende. Find det aktuelle beløb på SKAT.dk

Får du alene stillet goderne til rådighed som arbejdsredskaber uden tilladelse til at benytte dem til private formål, bliver du ikke beskattet.

En hjemmearbejdsplads giver mange muligheden for bedre sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv. Men hjemmearbejdspladser har også sine bagsider, idet overgangen mellem familie- og arbejdsliv samtidig bliver mere flydende.

Djøf har på hjemmesiden lavet en oversigt over forhold, du bør være opmærksom på og nærmere overveje ved etableringen af en hjemmearbejdsplads, herunder bl.a. de mere personlige overvejelser og de skattemæssige konsekvenser.

Selskabet stiller efter nærmere aftale en firma bil til rådighed for direktøren til et maksimalt anskaffelsesbeløb på kr. [indsæt beløb]. Anskaffelsesbeløb reguleres hvert år i overensstemmelse med udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Selskabet afholder alle udgifter i forbindelse med bilens anskaffelse og drift, herunder ved brug af bilen i ferien i ind- og udland.

Direktøren kan i stedet for at få stillet firma bil til rådighed vælge at få forhøjet lønnen med kr. [indsæt beløb/den skattemæssige værdi] årligt.

Bemærkninger

Det er normalt, at administrerende direktører har betalt firma bil.

Vær opmærksom på, at når udgifterne til firma bil helt eller delvist afholdes af selskabet, har dette nogen skattemæssige konsekvenser alt afhængig af, hvordan udgifterne dækkes af selskabet, og hvilken ordning selskabet tilbyder.

Få eventuelt indføjet, at bilen ved fratræden kan erhverves til den nedskrevne værdi.

 

Direktørens udgifter til transport, overnatninger, repræsentation, deltagelse i kurser, efteruddannelse o. lign. dækkes af selskabet efter regning. Direktøren har dog ret til at få udbetalt passende forskud til afholdelse af disse udgifter.

For kørsel i egen bil ydes godtgørelse efter den til enhver til gældende højeste takst, jf. statens regler herom.

Bemærkninger

Udgifterne til transport, overnatninger, repræsentation, deltagelse i kurser, efteruddannelse o. lign. bør altid afholdes af selskabet.

Du kan læse nærmere om kørselsgodtgørelse på SKATs hjemmeside. 

 

Med hensyn til opfindelser som Direktøren måtte gøre, skal der i forhold til Selskabet forholdes i overensstemmelse med lov om arbejdstageres opfindelser.

Bemærkninger

Vær særlig opmærksom på, at hvis du i forbindelse med din tiltræden tilfører selskabet et særligt udviklet forretningskoncept, designs, systemer, prototyper eller lignende, kan du risikere at disse bliver betragtet som selskabets. Du vil i så fald miste retten til at tage det tilførte med dig i forbindelse med eventuel fratræden. Det anbefales, at du inden underskrivelsen af kontrakten og tiltrædelsen undersøger dine rettigheder nærmere.

Nærværende direktørkontrakt kan opsiges af [indsæt bestyrelsen eller ejeren] med 12 måneders varsel og af direktøren med 3 måneders varsel til udgangen af en måned.

Hvis selskabet opsiger ansættelsesforholdet, har direktøren ret til at blive fritstillet senest 14 dage efter opsigelsen, og oppebære løn i hele opsigelsesperioden, uanset direktøren i perioden måtte opnå anden beskæftigelse, anden indkomst eller pension.

Hvis direktionen udvides, selskabet opkøbes, fusionerer eller stemme majoriteten skifter ejer og Direktøren skal referere til en anden direktør, kan Direktøren vælge at betragte sig som opsagt.

Opsiger direktøren selv sin stilling, skal parterne hurtigst muligt, og senest 14 dage efter opsigelsen, drøfte muligheden og tidspunktet for direktørens eventuelle fritstilling. Opnås der enighed om fritstilling, er direktøren berettiget til at oppebære løn i hele opsigelsesperioden, uanset direktøren i perioden måtte opnå anden beskæftigelse, anden indkomst eller pension.

Opsiges ansættelsesforholdet af selskabet, eller opsiger direktøren selv sin stilling som følge af selskabets misligholdelse, betales, foruden løn i opsigelsesperioden, en fratrædelsesgodtgørelse til direktøren i anledningen af opsigelsen. Fratrædelsesgodtgørelsen udgør 12 måneds løn beregnet på tidspunktet for opsigelsen. Fratrædelsesgodtgørelsen udbetales til direktøren, subsidiært den i § 17 nævnte personkreds, ved ansættelsesforholdets ophør.

Såfremt selskabet, i forbindelse med at selskabet opkøbes, fusionerer eller stemmemajoriteten i selskabet skifter ejer, opsiger direktøren, tilkommer der direktøren i tillæg til den oven for nævnte fratrædelsesgodtgørelse en supplerende fratrædelsesgodtgørelse svarende til 6 måneders løn. Bestemmelsen gælder i 6 måneder efter fusionstidspunktet. Den supplerende fratrædelsesgodtgørelse udbetales til direktøren, subsidiært den i § 17 nævnte personkreds, ved ansættelsesforholdets ophør.

Fratrædelsesgodtgørelserne beregnes på samme måde som fratrædelsesgodtgørelsen i funktionærloven.

Hvis selskabet opsiger ansættelsesforholdet, betaler selskabet udgifterne til et konsulentfirma, der skal bistå direktøren med at finde anden passende ansættelse.

Direktøren er berettiget til at disponere over den i § 13 nævnte bil, den i § 12 fastnet- og mobiltelefon, internetopkobling, pc'er mv. samt de i § 11 nævnte abonnementer, i opsigelsesperioden, uanset fritstilling.

Ved Direktørens ophør er Selskabet forpligtet til sammen med Direktøren at afsøge mulighederne for en fælles pressemeddelelse til brug for orientering af Selskabets medarbejdere, omgivelser mv.

Bemærkninger

Du er som administrerende direktør ikke omfattet af funktionærloven. Det er derfor vigtigt, at du sikrer dig fornuftige opsigelsesvarsler i din direktørkontrakt samt sikrer, at du modtager en fratrædelsesgodtgørelse i tilfælde af selskabets opsigelse.

Opsigelsesvarslet for administrerende direktører ligger typisk på mellem 6 - 12 måneder (op til 24 måneder), mens direktørens opsigelsesvarsel typisk ligger mellem 3 - 6 måneder (op til 12 måneder).

Opsiges en administrerende direktør fritstilles denne typisk øjeblikkeligt. Det er dog væsentlig, at du i kontrakten sikrer dig, at du har krav på at blive fritstillet.

Stillingen som administrerende direktør er en udsat position. Går det dårligt i virksomheden, vil direktøren ofte risikere afskedigelse, selvom der isoleret set ikke er noget at bebrejde direktøren. Der er derfor som kompensation for denne risiko i langt de fleste direktørkontrakter aftalt en fratrædelsesgodtgørelse. Djøf anbefaler, at du sikrer dig en fratrædelsesgodtgørelse i tilfælde af selskabets opsigelse af dit ansættelsesforhold.

Det ses ofte, at direktører bliver afskediget i forbindelse med køb, salg og fusion af virksomheder. Som administrerende direktør er du ikke omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven og nyder ingen beskyttelse mod afsked i disse tilfælde. Djøf anbefaler derfor, at du sikrer dig en særlig fratrædelsesgodtgørelse i sådanne situationer.

Det foreslås at det præciseres, at du i opsigelsesperioden bevarer retten til bil, fastnet- og mobiltelefon, internetopkobling, pc’er m.v. eventuelle abonnementer mv. 

 

I tilfælde af, at direktøren afgår ved døden under ansættelsen, tilkommer der direktørens ægtefælle, samlever eller børn under 24 år, eller, hvis direktøren ikke efterlader sig sådanne, direktørens bo, 6 måneders efterløn i henhold til nærværende kontrakts §§ 3 og 5.

Bemærkninger

Det er væsentlig at have en bestemmelse om efterløn i direktørkontrakten. Såfremt der ikke er en bestemmelse om efterløn, vil lønudbetaling stoppe øjeblikkeligt, såfremt du måtte afgå ved døden under ansættelsen.

Selskabet betaler den årlige præmie for en heltidsulykkesforsikring for direktøren på normal forsikrings- og præmiebetingelser. Forsikringen skal dække for kr. [indsæt beløb] ved død og fuldstændig invaliditet, der pristalsreguleres efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks. I tilfælde af død skal forsikringssummen tilfalde direktørens ægtefælle, samlever eller børn under 24 år, eller, hvis direktøren ikke efterlader sig sådanne, direktørens bo.

Direktøren kan vælge at tegne en heldbredsforsikring, og direktøren kan bede selskabet om at foretage indbetalinger af den årlige præmie for direktøren.

Selskabets betaler den årlige præmie for en forsikring mod kritisk sygdom for direktøren på normale forsikrings- og præmiebetingelser. Forsikringssummen skal udgøre kr. [indsæt beløb], der pristalsreguleres efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

Selskabet skal, når direktøren er tiltrådt, tegne en direktionsansvarsforsikring.

Selskabet har ret til at tegne en nøglepersonforsikring for direktøren på normal forsikrings- og præmiebetingelser. Direktøren er den forsikrede og selskabet forsikringstager. I tilfælde af direktørens død eller uarbejdsdygtighed på grund af invaliditet eller kronisk sygdom, får selskabet en sum udbetalt til dækning af de ulemper/tab, der er forbundet med ansættelsen af en ny direktør.

Bemærkninger

Du bør ikke indgå en direktørkontrakt, der ikke indeholder en passende forsikringsdækning ved død, invaliditet samt kritisk sygdom.

Det er almindeligt, at direktører bliver tilbudt en helbredsforsikring, der giver dækning for omkostninger ved brug af privathospital, eller anden form for behandling, som du selv skal betale for eller i værste fald vente længe på.

Vær opmærksom på, at når præmien til ulykke-, helbreds- og kritisk sygdomsforsikring helt eller delvist afholdes af selskabet, har dette nogen skattemæssige konsekvenser alt afhængig af, hvordan udgifterne dækkes af selskabet, og hvilken ordning selskabet tilbyder.  

Du kan læse mere om de skattemæssige konsekvenser i pjecen AJOUR på Djøfs hjemmeside.

Djøf anbefaler, at du sikrer dig i kontrakten, at selskabet er forpligtet til at tegne en direktionsansvarsforsikring. Som direktør kan du blive underlagt et personligt ansvar for de beslutninger du træffer. Det være sig i relation til virksomhedens drift, organisation og finansielle forhold.

 

Direktøren har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad direktøren erfarer i forbindelse med udførelsen af sit arbejde som direktør, medmindre der er tale om forhold, der ifølge sagens natur skal bringes til tredjemands kundskab. Denne tavshedspligt er også gældende, efter direktøren er fratrådt sin stilling i selskabet.

Når direktøren fratræder sin stilling - uanset årsag - skal alt materiale, der tilhører selskabet afleveres tilbage til selskabet. Dette gælder tilsvarende kopi af sådan materiale.

Bemærkninger

Som administrerende direktør har du fuld indsigt i selskabets følsomme oplysninger, og er underlagt tavshedspligt om disse forhold. Det ses ofte i direktørkontrakter, at der er knyttet en konventionalbod til overtrædelse af tavshedspligten.

Djøf anbefaler, at du søger rådgivning, inden du skriver under på en ansættelseskontrakt, hvori der til tavshedspligtsbestemmelsen er knyttet en konventionalbod.

 

Parterne forpligter sig til at søge enhver uenighed og konflikt, der måtte opstå under og efter ansættelsesforholdet løst hurtigt, i mindelighed og i fællesskab.

Kan parterne ikke selv finde frem til en løsning, skal uenigheden søges løst i mindelighed ved hjælp af en mediator valgt af parterne i fællesskab.

Hvis ikke parterne inden 10 dage efter, at en af dem har fremsat ønske om mediation, er blevet enige om, hvem der skal udpeges som mediator, kan hver af parterne anmode Djøf og selskabets repræsentant om i fællesskab at udpege én af direktøren og selskabet uafhængig mediator.

Bliver uenigheden ikke løst ved mediation inden 30 dage efter valg af mediator, er både selskabet og direktøren berettiget til at indbringe tvisten ved de almindelige domstole jf. § 21.

Alle omkostninger i forbindelse med en aftalt mediation afholdes af selskabet.

Bemærkninger

Mediation er en metode, hvor løsning af uenigheden sker gennem en styret samtale mellem direktøren og selskabet med hjælp fra en neutral og upartisk tredjemand, en mediator.

I forhold til en traditionel løsning af en konflikt, har mediation den fordel, at løsningen bygger på gensidig forståelse og balancering af direktørens og selskabets behov og interesser. Mediatoren hjælper parterne til selv at forhandle en løsning og afgør således ikke sagen.

Ved at have en bestemmelse om mediation får du og selskabet muligheden for aktivt og hurtigt at forsøge at nå en løsning i al mindelighed. Er der tale om en konflikt under ansættelsen, har mediation også den fordel, at grundlaget for det fortsatte samarbejde sikres.

Mediationens forløb tilrettelægges af den enkelte mediator i samspil med direktøren og selskabet. Du har altid mulighed for at få en konsulent fra Djøf til at bistå dig i processen, både før under og efter mediationen. Djøfs deltagelse under mediationen kan kræve enighed herom mellem dig, selskabet og mediatoren.

Mediation bygger på frivillighed. Opnås der ikke enighed om brugen af mediation eller finder parterne under mediationen ikke en løsning, kan tvisten søges løst ved bistand fra Djøf og/eller indbringes ved de almindelige domstole.

 

Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med denne direktørkontrakt, og som ikke kan løses igennem mediation eller forhandling, skal afgøres af de almindelige domstole.

Hvis Selskabet og Direktøren, når en tvist er opstået, opnår enighed om det, kan tvisten afgøres ved voldgift efter følgende bestemmelser: Tvisten skal afgøres efter Reglerne for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut. Hver part udpeger en voldgiftsmand. Voldgiftsrettens formand udnævnes af instituttet. Såfremt en part ikke inden 30 dage efter at have indgivet eller modtaget underretning om voldgift har udpeget en voldgiftsmand, udnævnes denne af Instituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler. Alle omkostninger i forbindelse med voldgiftsrettens behandling af sagen, afholdes af Selskabet.

Bemærkninger

Hovedparten af alle direktørkontrakter indeholder en bestemmelse om, at tvister skal løses ved voldgift frem for ved de almindelige domstole. Dette skyldes blandt andet selskabets interesse i at undgå den offentlighed, der er forbundet med en sag for de almindelige domstole, ligesom sagsbehandlingstiden typisk er hurtigere.

Til gengæld er der følgende fordele forbundet med domstolsbehandling:

 • Mulighed for at tvinge vidner til at udtale sig 
 • Strafansvar for falsk forklaring
 • Dommene begrundes
 • Mulighed for appel  

Hvis der aftales voldgift efter tvisten er opstået, skal det ske efter aftale med Djøf, medmindre Selskabet betaler udgifterne til en voldgift som foreslået i kontrakten.

Djøf yder direktører såvel forhandlingsmæssig som juridisk og økonomisk bistand ved løsning af konflikter med selskabet. Djøf vil derfor i en berettiget tvist afholde udgifterne ved en retssag eller en voldgiftsag.

 

Funktionærloven og ferieloven finder ikke anvendelse på ansættelsesforholdet.

Bemærkninger

Som administrerende direktør er du ikke underlagt funktionærloven og ferieloven. Dine ansættelsesvilkår er derfor alene reguleret ved individuel aftale, hvorfor det er væsentligt, at du sikrer dig gode løn- og ansættelsesvilkår, herunder rimelig tryghed i ansættelsen.

Direktørkontrakten med bemærkninger tager udgangspunkt i et aktieselskab, hvorfor kontrakten skal tilpasses, såfremt der er tale om ansættelse i et anpartsselskab, interessentskab, selvejende institution eller personligt selskab. Du kan få yderligere råd og vejledning i Djøfs sekretariat.

Mange direktører er underlagt en kunde- og/eller konkurrenceklausul.

Djøf anbefaler, at du i videst muligt omfang forsøger at undgå kunde- og/eller konkurrenceklausuler i din ansættelseskontrakt, idet kunde- og/eller konkurrenceklausuler begrænser din mobilitet på arbejdsmarkedet. Er det imidlertid en forudsætning for din arbejdsgiver, og godtgør selskabet en berettiget interesse, bør du søge at begrænse omfanget af kunde- og/eller konkurrenceklausuler mest muligt.

Djøf kan give dig råd og vejledning om konsekvenserne af kunde- og/eller konkurrenceklausuler og om mulighederne for at begrænse kunde- og/eller konkurrenceklausulen mest muligt således, at den kun dækker det arbejdsområde, du præcist kommer til at beskæftige dig med.

Djøf anbefaler, at du søger rådgivning, inden du skriver under på en ansættelseskontrakt, der indeholder en kunde- og/eller konkurrenceklausul.

Djøf anbefaler endvidere, at du ikke accepterer klausuler, der begrænser dig i at ansætte og/eller medvirke til at ansætte medarbejdere fra din arbejdsgiver efter ansættelsesforholdets ophør.

Mellem undertegnede [indsæt navn, adresse og CVR-nummer]

(herefter kaldet selskabet)

og medundertegnede [indsæt navn og adresse]

(herefter kaldet direktøren) indgås følgende:

[indsæt by], den [indsæt dag, måned, år]        [indsæt by], den [indsæt dag, måned, år]

_______________________                           ______________________

For selskabet                                                   Direktøren

 

Bemærkninger

Djøf anbefaler, at du aldrig underskriver din kontrakt før kontrakten og alle bestemmelserne endeligt er forhandlet på plads.

Djøf yder bistand i forbindelse med din forhandling, formuleringen af din kontrakt og fortolkningen af de enkelte bestemmelser, når du skifter job eller skal genforhandle din kontrakt.

Send din kontrakt ind til Djøf, så gennemgår en af Djøfs konsulenter kontrakten sammen med dig.

Send Djøf en mail, fax eller brev med din kontrakt, dit navn og telefonnummer. Skriv gerne på, hvornår du skal give selskabet din tilbagemelding, så kontakter en af Djøfs konsulenter dig inden da.

 

Tænk længere

Djøf

Funktionærstatus

Mundtlig aftale kan ikke bevises og fratager adm. direktør lønstigning

Få tjekket din kontrakt

Send os din kontrakt og få en professionel vurdering af vilkårene forud for forhandlingen med din kommende arbejdsgiver.

Ansættelses­klausuler

Få overblik over ansættelsesklausuler og se hvilke konsekvenser de har for dig, og hvordan du skal kompenseres for dem. Du får også gode råd til, hvordan du kan begrænse de forskellige klausuler.

Erhvervs­hemmeligheder

Hvor går grænserne for, hvad der anses for at være erhvervshemmeligheder?

Ansættelses­bevisloven

Når du får et job, skal arbejdsgiveren give dig oplysninger om alle væsentlige vilkår i ansættelsen. Det gælder både som offentligt og privat ansat. Normalt vil oplysningerne stå i et ansættelsesbrev eller -kontrakt.