]]>

Djøf

Ansættelsesbevisloven

Når du får et job, skal arbejdsgiveren give dig oplysninger om alle væsentlige vilkår i ansættelsen. Det gælder både som offentligt og privat ansat. Normalt vil oplysningerne stå i et ansættelsesbrev eller -kontrakt.

Minimumskrav

Du skal mindst have oplysninger om følgende 10 punkter:

 • Hvem der er arbejdsgiver, og hvem der er arbejdstager
 • Arbejdsstedets beliggenhed
 • Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af arbejdstagerens titel, rang, stilling eller jobkategori
 • Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
 • Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse
 • Arbejdstagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie
 • Varigheden af den ansattes og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom
 • Den gældende eller aftalte løn, som arbejdstageren har ret til ved ansættelsesforholdets begyndelse samt tillæg og andre løndele, der ikke er med heri, fx pensionsbidrag, eventuelt kost og logi samt lønudbetalingsterminer
 • Den daglige eller ugentlige arbejdstid
 • Angivelse af den kollektive overenskomst, der regulerer forholdet.

For punkterne 6-9 er en henvisning til fx lov, administrative bestemmelser eller overenskomsten tilstrækkelig.

Oplysningerne i punkterne 1-4 og 8-9 skal fremgå af ét dokument. Øvrige forhold kan gives i et eller flere andre dokumenter samtidig med selve ansættelsesdokumentet.

Arbejdsgiveren skal give oplysninger om alle væsentlige vilkår inden for de 10 punkter. Ved vurderingen af, hvad der er væsentligt, kan der lægges vægt på de vilkår, som arbejdsgiveren mener, at medarbejderen ikke må være i tvivl om.

 • Loven opregner alene de minimumskrav, som kan stilles. Der kan således godt fastsættes yderligere vilkår.
 • Oplysninger skal gives senest en måned efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt, normalt i form af et ansættelsesbrev eller en -kontrakt.
 • Oplysningerne skal gives alle, der arbejder mindst otte timer om ugen og i et tidsrum længere end en måned.
 • For medarbejdere, der udstationeres i mere end en måned, gælder der en yderligere oplysningspligt. Alle oplysninger skal gives inden afrejsen.

Ændringer under ansættelsen

Sker der ændringer i de forhold, som er opregnet i ansættelsesbrevet/kontrakten, skal arbejdsgiveren hurtigst muligt og senest en måned efter, at ændringerne træder i kraft, give medarbejdere skriftlig besked. Det gælder dog ikke, hvis ændringerne skyldes ændringer i lov, overenskomst eller lignende, som arbejdsgiver kan og har henvist til.

Kopi til Djøf

Inden for det offentlige område sender arbejdsgiverne normalt en kopi af ansættelsesbrevet til Djøf. Djøf undersøger, om det er i overensstemmelse med den overenskomst, der regulerer ansættelsesforholdet. Hvis det ikke er tilfældet, kontaktes den ansatte/tillidsrepræsentanten og arbejdsgiveren.

Manglende oplysningspligt

Hvis en arbejdsgiver ikke overholder sin oplysningspligt inden for den fastsatte frist, skal den ansatte/tillidsrepræsentanten skriftligt bede arbejdsgiveren om de manglende oplysninger. Arbejdsgiveren har efter modtagelsen af en sådan anmodning en frist på 15 dage til at give oplysningerne. Hvis arbejdsgiveren fortsat ikke lever op til sin oplysningspligt, skal tillidsrepræsentanten kontakte Djøf. Djøf vil vurdere, om sagen skal indbringes for en faglig voldgift, der kan idømme arbejdsgiveren en bod.