]]>

Djøf

Erhvervshemmeligheder

Hvor går grænserne for, hvad der anses for at være erhvervshemmeligheder?

Erhvervshemmeligheder

Hvad der er en erhvervshemmelighed, beror på en konkret vurdering. Hovedreglen er, at der skal være tale om viden, der ikke er almindeligt offentligt tilgængelig, og som har økonomisk betydning for virksomhedens konkurrenceevne.

Specifikt kendskab til virksomhedens leverandør- og kundeforhold vil næsten altid blive anset for en erhvervshemmelighed. Det samme gælder viden om produktionsmetoder, nye produkter, priskalkulationer og andre regnskabsmæssige forhold.

Men almindelig viden, du som leder opnår ved ansættelse inden for en bestemt branche eller inden for et bestemt fag, men som ikke specifikt kan henføres til den enkelte virksomhed, er ikke erhvervshemmeligheder.

Markedsføringsloven opstiller således begrænsning for, at sådan branche- eller fagspecifik viden kan udnyttes i en senere ansættelse.

Eksempler på erhvervshemmeligheder, der er omfattet af forbuddet mod udnyttelse og videregivelse:

  • Planer om nye produkter
  • Hemmelige kundekartoteker
  • Økonomiske oplysninger om virksomheden
  • Avancekalkuler og andre prisoplysninger
  • Markedsanalyser
  • Strategiplaner
  • Andre konkurrencemæssige oplysninger

Dette forbud gælder både under ansættelsen og i indtil 3 år efter ansættelsens ophør.

Hvis du uberettiget udnytter eller videregiver en erhvervshemmelighed, vil der være tale om en grov misligholdelse, som berettiger virksomheden til at bortvise dig med øjeblikkelig virkning og uden løn i opsigelsesperioden. Kan virksomheden dokumentere et tab, skal du tillige betale erstatning. Forbuddet er strafsanktioneret.