]]>

Djøf

Kontrakt advokatfuldmægtig

Djøf Advokats forslag til en ansættelseskontrakt viser dig, hvad din kontrakt kan indeholde, når du er advokatfuldmægtig. Brug ansættelseskontrakten som skabelon, tjekliste eller til inspiration for din egen forhandling.

Kontraktformuleringer og Djøfs bemærkninger

Advokatfuldmægtigen tiltræder stillingen med virkning fra [indsæt dato og år].

Advokatfuldmægtigen autoriseres under advokat [indsæt navn].

Bemærkninger

Det skal tydeligt angives, hvornår stillingen tiltrædes. Dette har betydning for beregningen af din anciennitet i tilfælde af opsigelse.

Ved forlængelse af tidsbegrænset ansættelse eller overgang fra stud. jur. stilling, skal du være opmærksom på at få den allerede optjente anciennitet med i den nye stilling. Dette kan ske ved i ansættelseskontrakten at angive, at ancienniteten i enhver henseende regnes fra det første ansættelsestidspunkt.

Når du begynder som advokatfuldmægtig, skal du autoriseres under en advokat. Den advokat du autoriseres under, er din principal. Autorisationen giver dig tilladelse til at domsforhandle på principalens vegne i byretterne.

Djøf Advokats har lavet et forslag til en autorisation, som du kan benytte. Autorisationen finder du her på hjemmesiden.

Arbejdsstedet er [indsæt adresse]. Advokatfuldmægtigen har ret til at udføre arbejdet fra den dertil etablerede hjemmearbejdsplads i den udstrækning, dette er foreneligt med advokatfirmaets drift.

Bemærkninger

Ansættes du i et advokatfirma, der har eller forventer at få en større geografisk udstrækning, fx gennem filialer, er det vigtigt at få fastslået arbejdsstedets geografiske placering, og om du er forpligtet til at lade dig forflytte, evt. til udlandet eller har flere arbejdssteder.

Har du særlige ønsker/krav til mulighederne for hjemmearbejdsdage, fx en fast ugentlig hjemmearbejdsdag, bør du sørge for at få dette specificeret i kontrakten.

Den årlige løn vil være kr.  [indsæt beløb] som udbetales månedsvis bagud med kr. [indsæt beløb]. Beløbet indsættes på medarbejderes anviste konto den sidste hverdag i måneden.

Lønnen optages til forhandling én gang årligt i [indsæt måned] måned med virkning fra [indsæt måned] måned, første gang i [indsæt måned] måned [indsæt år].

Bemærkninger

Der er stor forskel på lønniveauerne for advokatfuldmægtige. Lønnen afhænger af, hvor i landet du opnår ansættelse, advokatfirmaets størrelse og klientgrundlaget i øvrigt.

Du kan med fordel finde inspiration og tage udgangspunkt i Djøf Advokats lønstatistik, der viser lønniveauerne efter anciennitet, størrelsen af advokatfirmaet og det geografiske ansættelsessted.

Din ansættelseskontrakt bør indeholde en bestemmelse om, at din løn tages op til vurdering mindst én gang årligt med angivelse af dato for lønforhandlingen.

Du har altid ret til at videregive oplysninger om din løn og pension. Din arbejdsgiver kan ikke pålægge dig tavshed om disse forhold.

 

Der etableres en pensionsordning i et pensionsselskab efter advokatfuldmægtigens eget valg, medmindre advokatfuldmægtigen deltager i eller har pligt til at deltage i en af advokatfirmaet etableret pensionsordning.

Til pensionsordningen indbetaler advokatfirmaet [indsæt procentsats] % og advokatfuldmægtigen [indsæt procentsats] % af den samlede løn.

Bemærkninger

Du bør aldrig se på lønnen alene uden også at tage stilling til pensionsforholdene.

Djøf Advokat anbefaler, at

 • du sikrer dig en tilstrækkelig og dækkende pensionsordning, hvor opsparing til pension ses som en del af din samlede løn,
 • du har en pensionsordning, der som minimum omfatter en livsvarig alderspension samt en forsikring ved invaliditet,
 • af den livsvarige alderspension mindst udgør 2/3 af din slutløn.

Der bør bidrages med 16 - 18% af din løn til pensionsordningen. 

Den ugentlige arbejdstid udgør 37 timer, inkl. 1/2 times daglig frokostpause.

Advokatfuldmægtigen tilrettelægger selv sin arbejdstid, der placeres indenfor advokatfirmaets normale kontortid.

Tid, der medgår til transport i forbindelse med arbejdets udførelse, deltagelse i kurser, efteruddannelse og lignende, medregnes som arbejdstid, ligesom arbejde udført hjemmefra også medregnes.

Advokatfuldmægtigen har ret til at undervise på højere læreanstalter i arbejdstiden. Honorar i den forbindelse tilfalder advokatfuldmægtigen personligt.

Bemærkninger

Når du vurderer lønnen, er det vigtigt at vide, om lønnen forudsættes at dække en arbejdsuge på 37 timer eller mere. Det sædvanlige for Djøf Advokats medlemmer er en arbejdsuge på 47 timer inkl. frokost. Du kan læse om Djøf Advokats holdninger og indsats i forhold til arbejdstid her på hjemmesiden.

Djøf Advokat anbefaler som udgangspunkt honorering af merarbejde. Det er derfor vigtigt, at den ugentlige arbejdstid er nærmere specificeret således, at det kan opgøres, hvornår der er tale om merarbejde.

Det er en ofte forekommende situation, at en advokatfuldmægtig ikke føler sig godt tilpas ved at gå kl. 17.00. En af årsagerne hertil kan bl.a. være en ofte misforstået opfattelse blandt advokatfuldmægtigkollegerne om, hvad advokatkontoret forventer af de fuldmægtige. Det anbefales derfor, at du sammen med din nærmeste chef søger at afklare advokatkontorets og dine forventninger til arbejdsindsatsen, herunder hvor meget det forventes, at du arbejder.

Det bør fremgå, at tid, der medgår til transport i forbindelse med arbejdets udførelse, deltagelse i kurser, efteruddannelse og lignende, medregnes som arbejdstid. Har du en hjemmearbejdsplads bør det ligeledes fremgå, at arbejde hjemmefra medregnes som arbejdstid.

Hvis du ansættes uden højeste tjenestetid, vil du ikke have krav på honorering af merarbejde, hverken i form af afspadsering eller udbetaling.

Honorar for undervisning i arbejdstiden vil som udgangspunkt tilfalde advokatfirmaet. Det er derfor vigtigt, at du aftaler, at honorar tilfalder dig personligt. I den forbindelse skal du være opmærksom på, at advokatfirmaet har krav på, at tid medgået til undervisning skal lægges på andre tidspunkter, medmindre man konkret aftaler andet.

 

Det tilstræbes, at arbejdet tilrettelægges på en sådan måde, at det ikke medfører merarbejde.

Har advokatfuldmægtigen konsekvent merarbejde, der ikke udspringer af større enkeltstående arbejdsopgaver, skal der mellem parterne ske en drøftelse af, hvordan merarbejdet kan nedbringes og/eller honoreres.

Ved honorering af merarbejde sker dette efter advokatfuldmægtigens valg med afspadsering eller merarbejdsbetaling efter følgende regler:

 • Afspadsering svarende til merarbejdets omfang med et tillæg af 50% 

eller

 • Merarbejdsbetaling beregnet med timelønnen med et tillæg af 50%.

Afspadsering afvikles efter aftale, dog således at merarbejdet senest er afspadseret 6 måneder efter, at den er optjent. Ved fratræden udbetales al tilgodehavende afspadsering med den sidste lønudbetaling.

Merarbejdsbetaling udbetales med den førstkommende månedsløn.

Bemærkninger

Hvis der ikke i kontrakten er en bestemmelse om merarbejde og honorering heraf, har du som udgangspunkt ikke noget krav på honorering af merarbejde i form af afspadsering, merarbejdsbetaling eller lignende.

Djøf Advokat anbefaler, at merarbejde honoreres enten med afspadsering eller merarbejdsbetaling med tillæg af 50%.

Ved merarbejdshonorering beregnes timelønnen som bruttoårslønnen/årlig arbejdstid (52 uger x 37 timer) med tillæg af 50%.

I de senere år er der flere større advokatkontorer i Århus og København, der er begyndt at tilbyde merarbejdsbetaling. Du kan få flere oplysninger om ordningerne ved at kontakte Djøf.

Du kan læse om Djøf Advokats holdninger til personalepolitik, herunder arbejdstid og merarbejdsbetaling her på hjemmesiden.

Ferie

Ferie optjenes og afholdes i overensstemmelse med reglerne i ferieloven, dog således at advokatfuldmægtigen optjener 2,5 feriedag pr. måned svarende til 6 uger årligt.

Den 6. ferieuge placeres efter reglerne om restferie i ferieloven.

Advokatfuldmægtigen kan vælge at få den 6. ferieuge, der ikke er afviklet inden ferieårets slutning, konverteret til et kontant beløb svarende til den løn, som den pågældende ville have fået udbetalt ved afholdelse af ferien, medmindre arbejdsgiveren med en måneds varsel varsler ferien afholdt inden ferieårets udløb.

Det særlige ferietillæg i henhold til ferieloven udbetales med [indsæt procentsats] %, og medtages med samme procentsats ved beregningen af feriegodtgørelse ved fratræden.

Advokatfuldmægtigen er berettiget til fuld løn under ferie fra tiltrædelsestidspunktet.

Advokatfuldmægtigen er berettiget til erstatningsferie for dokumenteret sygdom af mere end en uges varighed under ferie.

Der kan ikke varsles ferie til afholdelse i en eventuel opsigelsesperiode. Dette uanset advokatfuldmægtigens eventuelle fritstilling.

Fridage

Juleaftensdag, Nytårsaftensdag, fredag efter Kristi Himmelfartsdag samt Grundlovsdag er fridage med fuld løn.

Bemærkninger

Du er i henhold til ferieloven berettiget til 5 ugers ferie og udbetalingen af et ferietillæg på 1%.

Det er imidlertid i dag almindeligt, at advokatfuldmægtige ansættes med ret til en uges ekstra ferie samt et forhøjet ferietillæg.

Ferietillægget størrelse afhænger af en forhandling med din arbejdsgiver. Som rettesnor kan bruges ferietillæggets størrelse fra Djøfs offentlige og private overenskomster, der ligger på 1,5%

Du har altid krav på 5 ugers ferie. Du skal have optjent feriedage for at få løn, mens du holder ferie, medmindre det aftales, at du har ret til fuld løn under ferie fra tiltrædelsen.

Ferien optjenes i det kalenderår, der går forud for ferieåret. Hvis du har været ansat fra 1. januar til 31. december hos samme arbejdsgiver, har du ret til at holde 5 ugers ferie med løn hos den samme arbejdsgiver i ferieåret, der går fra 1. maj til 30. april året efter. Har du været ansat hos en anden arbejdsgiver i optjeningsåret eller en del af det, har du feriepenge stående hos Feriekonto, som du kan få udbetalt, når du holder ferie uden løn hos din nuværende arbejdsgiver. 

Er du nyuddannet har du typisk ikke optjent ferie med løn. I disse situationer kan du – hvis du er dagpengeberettiget – få feriedagpenge fra din a-kasse. Du kan kontakte Akademikernes a-kasse, hvis du vil vide mere om muligheden for at få feriedagpenge.

Djøf Advokat anbefaler, at du får fuld løn under ferie fra tiltrædelsen uanset retten til feriepenge fra tidligere arbejdsgivere.

Har du ikke en aftale om fuld løn under ferie fra tiltrædelsen, anbefaler Djøf Advokat, at du med din nye arbejdsgiver aftaler, at denne supplerer dine feriepenge fra din tidligere arbejdsgiver op til din nye løn. I så fald vil du ikke opleve en indtægtsnedgang under afholdelsen af din ferie.

Advokatfirmaet sikrer, at advokatfuldmægtigen opnår en bred uddannelse og et godt kendskab til advokatgerningen. Advokatfuldmægtigen skal under uddannelsen deltage i retssagsbehandling, herunder mundtlig domsforhandling, under fornøden vejledning af principalen. Under uddannelsen skal advokatfuldmægtigen oplæres i og varetage selvstændig klientkontakt.

Advokatfirmaet og advokatfuldmægtigen sikrer løbende sammenhæng mellem advokatuddannelsens kurser og advokatfuldmægtigens daglige, praktiske arbejde. Advokatfirmaet vil i god tid bistå advokatfuldmægtigen i at fremfinde egnet sag til advokatfuldmægtigens retssagsprøve.

Advokatfirmaet tilmelder advokatfuldmægtigen Advokatsamfundets efteruddannelse for advokatfuldmægtige, og afholder alle udgifter forbundet hermed. Advokatfuldmægtigen har ret til frihed med løn til deltagelse i de obligatoriske kurser.

Advokatfirmaet sørger for, gennem arbejdets tilrettelæggelse, at advokatfuldmægtigen under deltagelsen i Advokatsamfundets efteruddannelse for advokatfuldmægtige ikke skal stå til rådighed for advokatfirmaet.

Advokatfuldmægtigen har ret til [indsæt antal] dage frihed med løn til forberedelse til advokateksamen.

Bemærkninger

Der findes ingen fastlagte rammer for den praktiske uddannelse på et advokatkontor. Du skal derfor selv være opmærksom på, at du får en god og bred praktisk uddannelse på dit advokatkontor. Det er ikke sikkert, at andre er opmærksomme på dette.

Det er en forudsætning for beskikkelse som advokat, at du i din fuldmægtigperiode har deltaget i behandlingen af retssager. Du bør derfor sikre, at du, udover forberedelse af retssager, også varetager mundtlig domsforhandling for at opnå procedureerfaring. Herudover bør du sikre dig muligheden for selvstændig kontakt og rådgivning af klienter.

Djøf Advokat anbefaler, at der så vidt muligt sikres en sammenhæng mellem den teoretiske og praktiske advokatuddannelse. Du bør derfor sammen med din principal planlægge hvilke moduler på advokatuddannelsens specielle del, der vil være mest relevant og skabe den bedste sammenhæng for dig.

Det er en betingelse for at opnå beskikkelse som advokat, at du har været tilmeldt Advokatsamfundets efteruddannelse for advokatfuldmægtige og bestået advokateksamen. Udgifterne til efteruddannelsen skal advokatfirmaet betale, jf. retsplejelovens § 126, stk. 3.

For at få det størst mulige udbytte af din uddannelse, bør du ikke stå til rådighed for advokatfirmaet, når du deltager i de obligatoriske kurser, hverken i form af telefonisk kontakt eller mailkorrespondance med advokatfirmaet eller klienter. Dette er for mange advokatkontorer ikke en selvfølgelighed. Djøf Advokat anbefaler derfor, at du sikrer dig dette vilkår i din ansættelseskontrakt.

Du skal sikre dig ret til frihed med løn til deltagelse i efteruddannelsens kurser, og ret til frihed med løn til at læse til og deltage i advokateksamen. Djøf Advokats undersøgelser viser, at næsten alle advokatfuldmægtige har fri med løn til at forberede sig til eksamen. Der bliver givet mellem 1 og 11 dages frihed med løn til forberedelse. I gennemsnit har advokatfuldmægtige 5,7 dage med løn til at forberede sig til og deltage i eksamen.

Advokatfuldmægtigen er berettiget til kompetenceudvikling, herunder efteruddannelse efter aftale med og for advokatfirmaets regning.

Der afholdes én gang årligt en medarbejderudviklingssamtale mellem advokatfuldmægtigen og principalen. Medarbejderudviklingssamtalen skal sikre en målrettet og systematisk udvikling af advokatfuldmægtigens faglige og personlige kompetencer.

Tilrettelæggelsen af advokatfuldmægtigens kompetence- og udviklingsforløb sker såvel i det daglige som i den årlige medarbejdsudviklingssamtale. Udviklingsforløbet skal i videst muligt omfang tilgodese såvel advokatfirmaets kompetencebehov som advokatfuldmægtigens egne udviklingsønsker.

Ved medarbejderudviklingssamtalen skal der opstilles og følges op på en skriftlig individuel udviklingsplan, hvor der skal formuleres udviklingsmål og -aktiviteter for advokatfuldmægtigen. Udviklingsaktiviteterne kan omfatte såvel ''læring-på-jobbet-metoder'' som uddannelse, efteruddannelse, kurser mm. Det er en gensidig forpligtelse, at der løbende følges op på de i udviklingsplanen aftalte udviklingsmål og - aktiviteter. Advokatfuldmægtigen har såvel ret som pligt til at deltage i uddannelse, der er relevant for ansættelsen.

Det er en gensidig forpligtelse, at udviklingsplanerne gennemføres således, at rammerne og betingelserne for kompetenceudviklingen sikres.

Bemærkninger

Det er vigtigt at få afklaret advokatfirmaets indstilling til kompetenceudvikling og efteruddannelse inden ansættelsen. Mange virksomheder lægger stor vægt på, at advokatfuldmægtigen løbende udvikler og udvider sine kompetencer og er villige til at understøtte dette.

Djøf Advokat anbefaler, at du i forbindelse med ansættelsen, og herefter løbende i samarbejde med din chef, tager stilling til din fremtidige kompetenceudvikling og karrieremuligheder.

Djøfs Karriere og Erhverv tilbyder en række forskellige former for rådgivning, der kan give dig inspiration til din egen kompetenceudvikling, udvikling i dit kommende eller nuværende arbejde. 

Advokatfuldmægtigen er berettiget til orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption i overensstemmelse med barsellovens regler herom.

Virksomheden betaler fuld løn til kvindelige medarbejdere i følgende periode:

 • Graviditetsorlov i 8 uger før forventet fødsel
 • Barselsorlov i 26 uger efter fødslen

Virksomheden betaler fuld løn til mandlige medarbejdere i følgende perioder:

 • Fædreorlov i 2 uger i løbet af de 14 første uger efter fødslen
 • Forældreorlov i 12 uger med fuld løn. De 12 uger kan frit placeres indenfor de 46 uger, der følger umiddelbart efter fødslen.

Advokatfuldmægtigen har ret til fuld pension i perioder uden fuld løn.

Ovennævnte finder endvidere fuldt ud anvendelse i tilfælde af adoption, dog således at fuld løn under de 8 uger før forventet modtagelse ydes såfremt det er et krav fra adoptionsmyndighederne, at adoptivbarnet skal hentes i udlandet.

Bemærkninger

Er der ikke aftalt noget i din kontrakt om ret til fuld løn under graviditet, barsel og adoption, er udgangspunktet funktionær- og barsellovens bestemmelser. Disse bestemmelser giver ikke ret til fuld løn under orloven, men alene ret til fravær fra arbejdet. Dog har kvindelige medarbejdere ret til halv løn i 4 uger før og 14 uger efter fødslen.

Barselloven giver den enkelte mange muligheder for individuelt at tilrettelægge og placere orloven ved fx udskydelse af orlov, delvis genoptagelse af arbejdet, forlængelse af orloven mv. Du kan læse mere om barselsreglerne her på hjemmesiden.

 

Advokatfuldmægtigen har ret til 2 dags frihed med løn ved barns sygdom.

Bemærkninger

Retten til frihed med løn under barns sygdom følger ikke af nogen lovgivning. Retten beror således på en særlig aftale mellem advokatfuldmægtigen og advokatfirmaet.

Du har således ikke krav på fuld løn under barns sygdom, såfremt dette ikke er særligt aftalt i din kontrakt.

Enkelte overenskomster i det private begrænser ikke frihed med løn under barns sygdom til 2. dag. Djøf Advokat anbefaler, at du med arbejdsgiveren drøfter mulighederne for flere betalte dage med fri i forbindelse med barns sygdom.

 

Advokatfuldmægtigen har ret til 2 omsorgsdage med løn om året.

Advokatfuldmægtige med børn har herudover ret til 2 børneomsorgsdage med løn pr. barn pr. kalenderår til og med det kalenderår, hvori barnet fylder 15 år.

Retten til omsorgsdage gælder fra ansættelsestidspunktet. Hvis advokatfuldmægtigen ikke inden årets udgang eller ved fratræden har anvendt omsorgsdagene, forfalder de til kontant udbetaling ved årets udgang.

Bemærkninger

Retten til omsorgsdage følger ikke af nogen lovgivning. Retten beror således på en særlig aftale mellem advokatfuldmægtigen og advokatfirmaet.

Omsorgsdage kendes især fra de offentlige og private overenskomster.

Advokatfuldmægtigen har ret til betalt abonnement(er) på [indsæt avis(er)] og [indsæt tidsskrift(er)].

Bemærkninger

Det er almindeligt, at advokatfirmaet tilbyder advokatfuldmægtigen betalt abonnement på en eller flere aviser og/eller tidsskrifter.

Vær opmærksom på, at når udgifterne til et eller flere abonnementerne helt eller delvist afholdes af advokatfirmaet, har dette typisk nogen skattemæssige konsekvenser.

Du kan læse mere om de skattemæssige konsekvenser i pjecen AJOUR her på hjemmesiden.

 

Advokatfirmaet stiller en mobiltelefon til rådighed for advokatfuldmægtigen. Herudover har advokatfuldmægtigen ret til betalt fastnettelefon og internetopkobling.

Der etableres en hjemmearbejdsplads på advokatfuldmægtigens bopæl med det hard- og software, der er nødvendigt til arbejdets udførelse.

Ovenstående kan benyttes både arbejdsmæssigt og privat, og advokatfirmaet afholder omkostningerne ved etableringen og de løbende udgifter.

Virksomheden betaler kompensation for beskatningen af telefonen. Tillægget svarer til den aktuelle skatteudligning for medarbejderen som følge af multimediebeskatningen.

Bemærkninger

Mange advokatfirmaer giver deres medarbejdere fri fastnet- og mobiltelefon samt internetopkobling.

Vær opmærksom på, at når udgifterne helt eller delvist afholdes af advokatfirmaet, har dette nogen skattemæssige konsekvenser alt afhængig af, hvordan udgifterne dækkes af advokatfirmaet og hvilken ordning advokatfirmaet tilbyder. 

Find det aktuelle beløb på SKAT.dk

En hjemmearbejdsplads giver mange muligheden for bedre sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv. Men hjemmearbejdspladser har også sine bagsider, idet grænsefladerne mellem familie- og arbejdsliv bliver mere flydende.

Djøf har på hjemmesiden lavet en oversigt over forhold, du bør være opmærksom på og nærmere overveje ved etableringen af en hjemmearbejdsplads, herunder bl.a. de mere personlige overvejelser og de skattemæssige konsekvenser.

Advokatfuldmægtigens udgifter til transport, overnatninger, repræsentation, deltagelse i kurser, efteruddannelse o. lign. i advokatfirmaets interesse, dækkes af advokatfirmaet efter regning. Advokatfuldmægtigen har dog ret til at få udbetalt passende forskud til afholdelse af disse udgifter.

For kørsel i egen bil ydes godtgørelse efter den til enhver til gældende højeste takst, jf. statens regler herom.

Bemærkninger

Udgifterne til transport, overnatninger, repræsentation, deltagelse i kurser, efteruddannelse o. lign. i advokatfirmaets interesse, bør altid afholdes af advokatfirmaet.

Som funktionær har du krav på passende forskud i medfør af funktionærlovens §9, st. 1. Du skal være opmærksom på, at Lønmodtagernes Garantifond i forbindelse med konkurs ikke dækker beløb, som du har lagt ud for din arbejdsgiver.

Du kan læse nærmere om kørselsgodtgørelse på SKATs hjemmeside.

 

Ansættelsesforholdet kan fra begge parters side opsiges med de i funktionærloven fastsatte varsler dog således, at der fra ansættelsens start gælder 3 måneders opsigelsesvarsel fra advokatfirmaets side. Opsigelsesvarslet fra advokatfirmaets side er herefter:

 • indtil 2 år og 9 måneders ansættelse udgør opsigelsesvarslet 3 måneder
 • indtil 5 år og 8 måneders ansættelse udgør opsigelsesvarslet 4 måneder
 • indtil 8 år og 7 måneders ansættelse udgør opsigelsesvarslet 5 måneder
 • og herefter med 6 måneders varsel

Fra advokatfuldmægtigens side kan opsigelse ske med 1 måneds varsel til ophør med en måneds udgang.

Opsigelsen sker til udløbet af en kalendermåned, skal ske skriftligt og skal være modtageren i hænde senest den sidste dag i måneden.

Der er ikke aftalt prøvetid for ansættelsesforholdet.

Advokatfuldmægtigen bevarer i opsigelsesperioden - uanset eventuel fritstilling - betalt fastnet- og mobiltelefon, internetopkobling, pc mv. samt abonnementer, jf. §§ 13 og 14.

Bemærkninger 

Djøf Advokat anbefaler, at advokatfirmaets opsigelsesvarsel fra ansættelsen er 3 måneder. Dette er en forbedring i forhold til funktionærloven, der giver advokatfirmaet ret til indtil 5 måneders ansættelse at opsige advokatfuldmægtigen med 1 måneds varsel.

Djøf Advokat anbefaler endvidere, at der ikke aftales prøvetid i ansættelsesforholdet. Er der en bestemmelse om prøvetid på 3 måneder i din kontrakt betyder dette, at advokatfirmaet i prøvetiden kan opsige dig med 14 dages varsel, og du vil kunne opsige stillingen fra dag til dag.

Udover de i funktionærloven fastsatte varsler er det muligt at forlænge advokatfuldmægtigens opsigelsesvarsel, hvis der aftales den samme forlængelse af advokatfirmaets varsel. Det er herudover muligt at forlænge advokatfirmaets opsigelsesvarsel uden samtidig at forlænge advokatfuldmægtigens varsel.

Såfremt du ikke har en bestemmelse om, at du i opsigelsesperioden bevarer retten til betalt fastnet- og mobiltelefon, internetopkobling, pc samt eventuelle abonnementer mv., vil du som udgangspunkt ikke have ret hertil. I så fald vil du udelukkende have krav på den skattemæssige værdi af de forskellige goder.

 

I det omfang ovenstående bestemmelser ikke stiller advokatfuldmægtigen bedre, finder funktionærlovens og ferielovens bestemmelser anvendelse for ansættelsesforholdet.

Bemærkninger

Djøf Advokat anbefaler en generel henvisning til funktionærloven og ferieloven. Dette udelukker usikkerhed om, hvorvidt ansættelsesforholdet er omfattet af funktionærloven og ferieloven.

Advokatfirmaet og advokatfuldmægtigen forpligter sig til at søge enhver uenighed og konflikt, der måtte opstå under og efter ansættelsesforholdet, løst hurtigt, i mindelighed og i fællesskab.

Kan advokatfirmaet og advokatfuldmægtigen ikke selv finde frem til en løsning, skal uenigheden søges løst i mindelighed ved hjælp af en mediator valgt af begge i fællesskab.

Hvis ikke advokatfirmaet og advokatfuldmægtigen inden 10 dage efter, at én af dem har fremsat ønske om mediation, er blevet enige om, hvem der skal udpeges som mediator, kan begge anmode Djøf og advokatfirmaets repræsentant om i fællesskab at udpege én af advokatfuldmægtigen og advokatfirmaet uafhængig mediator.

Bliver uenigheden ikke løst ved mediation inden 30 dage efter valg af mediator, er både advokatfirmaet og advokatfuldmægtigen berettiget til at indbringe tvisten for de danske domstole.

Alle omkostninger i forbindelse med en aftalt mediation afholdes af advokatfirmaet.

Bemærkninger

Mediation er en metode, hvor løsning af uenigheden sker gennem en styret samtale mellem advokatfuldmægtigen og advokatfirmaet med hjælp fra en neutral og upartisk tredjemand, en mediator.

I forhold til en traditionel løsning af en konflikt, har mediation den fordel, at løsningen bygger på gensidig forståelse og balancering af advokatfuldmægtigens og advokatfirmaets behov og interesser. Mediatoren hjælper parterne til selv at forhandle en løsning og afgør således ikke sagen.

Ved at have en bestemmelse om mediation får du og advokatfirmaet muligheden for aktivt og hurtigt at forsøge at nå en løsning i al mindelighed. Er der tale om en konflikt under ansættelsen, har mediation også den fordel, at grundlaget for det fortsatte samarbejde sikres.

Mediationens forløb tilrettelægges af den enkelte mediator i samspil med advokatfuldmægtigen og advokatfirmaet. Du har altid mulighed for at få en konsulent fra Djøf til at bistå dig i processen, både før, under og efter mediationen. Djøfs deltagelse under mediationen kan kræve enighed herom mellem dig, advokatfirmaet og mediatoren.

Mediation bygger på frivillighed. Opnås der ikke enighed om brugen af mediation, eller finder parterne under mediationen ikke en løsning, kan tvisten søges løst ved bistand fra Djøf og/eller indbringes for de almindelige domstole.

Kan der ikke opnås enighed i ansættelseskontrakten om, at eventuelle tvister skal løses ved mediation, fraråder Djøf Advokat at det som alternativ aftales, at tvister skal søges løst ved voldgift.

 

Djøf Advokat og Advokatrådet er enige om at fraråde kunde- og konkurrenceklausuler, da ansættelse som advokatfuldmægtig er at betragte som en uddannelsesstilling.

Djøf Advokat anbefaler, at du i videst muligt omfang forsøger at undgå kunde- og/eller konkurrenceklausuler i din ansættelseskontrakt, idet kunde- og/eller konkurrenceklausuler begrænser din mobilitet på arbejdsmarkedet. Er det imidlertid en forudsætning for din arbejdsgiver, og godtgør arbejdsgiveren en berettiget interesse, bør du søge at begrænse omfanget af kunde- og/eller konkurrenceklausuler mest muligt.

Djøf kan give dig råd og vejledning om konsekvenserne af kunde- og/eller konkurrenceklausuler og om mulighederne for at begrænse kunde- og/eller konkurrenceklausulen mest muligt således, at den kun dækker det arbejdsområde, du præcist kommer til at beskæftige dig med.

Djøf anbefaler, at du søger rådgivning, inden du skriver under på en ansættelseskontrakt, der indeholder en kunde- og/eller konkurrenceklausul.

Djøf anbefaler endvidere, at du ikke accepterer klausuler, der begrænser dig i at ansætte og/eller medvirke til at ansætte medarbejdere fra din arbejdsgiver efter ansættelsesforholdets ophør.

Du kan læse mere om erhvervsbegrænsende klausuler her på hjemmesiden.

Mellem undertegnede [indsæt navn, adresse og CVR-nummer]

(herefter kaldet advokatfirmaet)

og medundertegnede [indsæt navn og adresse]

(herefter kaldet advokatfuldmægtigen) indgås følgende:

 

Bemærkninger

Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer bør tydeligt fremgå af kontrakten, ligesom advokatfuldmægtigens navn og adresse også tydeligt skal fremgå.

[indsæt by], den [indsæt dag, måned, år]    [indsæt by], den [indsæt dag, måned, år]

_______________________                        _______________________

For advokatfirmaet                                        Advokatfuldmægtigen

Bemærkninger

Djøf Advokat anbefaler, at du aldrig underskriver din kontrakt før alle bestemmelserne endeligt er forhandlet på plads.

Djøf bistår gerne ved forberedelsen af din forhandling, formuleringen af din kontrakt og fortolkningen af de enkelte bestemmelser, når du skifter job eller skal genforhandle din kontrakt.

Send din kontrakt ind til Djøf, så gennemgår én af Djøfs konsulenter kontrakten sammen med dig.

Send Djøf en mail, fax eller brev med din kontrakt, dit navn og telefonnummer. Skriv gerne på, hvornår du skal give arbejdsgiveren din tilbagemelding, så kontakter én af Djøfs konsulenter dig inden da.

 

Tænk længere

Djøf

Advokatfuldmægtigperioden spørgsmål og svar

Djøf

Bonus og provision

Få tjekket din kontrakt

Send os din kontrakt og få en professionel vurdering af vilkårene forud for forhandlingen med din kommende arbejdsgiver.

Ansættelses­klausuler

Få overblik over ansættelsesklausuler og se hvilke konsekvenser de har for dig, og hvordan du skal kompenseres for dem. Du får også gode råd til, hvordan du kan begrænse de forskellige klausuler.

Erhvervs­hemmeligheder

Hvor går grænserne for, hvad der anses for at være erhvervshemmeligheder?