]]>

Djøf

Kontraktansat advokat

Djøf Advokats forslag til en ansættelseskontrakt viser dig, hvad din kontrakt kan indeholde, når du er ansat som advokat. Brug ansættelseskontrakten som skabelon, tjekliste eller til inspiration for din egen forhandling.

Standardkontrakt

Download kontrakt: 

Kontraktansat advokat uden bemærkninger (word)

Kontraktformuleringer og Djøfs bemærkninger

Advokaten tiltræder stillingen med virkning fra [indsæt dato og år].

Ansættelsen sker med henblik på et varigt samarbejde. Advokatfirmaet og advokaten forpligter sig til inden den [indsæt dato og år] at indlede forhandlinger om optagelse af advokaten som [indsæt partner, juniorpartner, associeret partner].

Bemærkninger

Det skal tydeligt angives, hvornår stillingen tiltrædes. Dette har betydning for beregningen af din anciennitet i tilfælde af opsigelse.

Ved overgang fra en stilling som advokatfuldmægtig i samme advokatfirma eller forlængelse af tidsbegrænset ansættelse, skal du være opmærksom på at få den allerede optjente anciennitet med i den nye stilling. Dette kan ske ved i ansættelseskontrakten at angive, at ancienniteten i enhver henseende regnes fra det første ansættelsestidspunkt.

Indgår det som en forudsætning for din ansættelse, at advokatfirmaet gerne på sigt vil optage dig som partner, og har du selv lyst hertil, bør det fremgå, hvornår forhandlingerne om partneroptagelse skal iværksættes.

Der er mange former for partnerskab. Fælles for dem alle er, at de signalerer en fastere tilknytning til advokatfirmaet. Dette signal kan være vigtigt for både dig og advokatfirmaet.

Der findes forskellige former for partnerskabsordninger. Eksempelvis kan nævnes:

 • Partner,
 • Juniorpartner og
 • Associeret partner.

Partner og juniorpartner dækker over en advokat med indflydelse på advokatfirmaets drift, et vist ledelsesansvar, krav til minimumsomsætning, akkvisition og specialisering. En associeret partner dækker derimod over en fastere tilknytning til advokatfirmaet som ansat uden partneroptagelse for øje.

Du kan læse mere om partneroptagelse på Djøfs hjemmeside.

 

Arbejdsstedet er [indsæt adresse]. Advokaten har ret til at udføre arbejdet fra den dertil etablerede hjemmearbejdsplads i den udstrækning, dette er foreneligt med advokatfirmaets drift.

Advokaten skal beskæftige sig med opgaver inden for [indsæt arbejdsområde], jf. vedlagte stillingsbeskrivelse.

Bemærkninger

Ansættes du i et advokatfirma, der har eller forventer at få en større geografisk udstrækning, fx gennem filialer, er det vigtigt at få fastslået arbejdsstedets geografiske placering, og om du er forpligtet til at lade dig forflytte, evt. til udlandet eller har flere arbejdssteder.

Har du særlige ønsker/krav til mulighederne for hjemmearbejdsdage, fx en fast ugentlig hjemmearbejdsdag, bør du sørge for at få dette specificeret i kontrakten.

Det er herudover vigtigt, at du i kontrakten – eller en vedlagt stillingsbeskrivelse – får beskrevet dine arbejdsopgaver/områder og din kompetence i forhold til de øvrige ansatte og advokatfirmaet. En stillingsbeskrivelse skal beskrive de funktioner, du forventes at varetage.

Det er vanskeligt at give generelle retningslinjer for en stillingsbeskrivelse. Ved fastlæggelsen af arbejdsopgaver/områder og kompetence bør du være varsom med at gå for meget i detaljer på bekostning af mere overordnede retningslinjer og muligheden for fleksibilitet og udvikling af stillingen.

 

Den årlige løn udgør [indsæt beløb] kr. Lønnen udbetales månedsvis bagud, og betales senest den sidste hverdag i måneden.

Lønnen optages til forhandling én gang årligt i [indsæt måned] måned med virkning fra [indsæt måned] måned, første gang i [indsæt måned] måned [indsæt år].

Lønnen reguleres som et minimum opad procentuelt svarende til lønudviklingen for alle ansatte advokater, jf. Djøf Advokats lønstatistik.

Ved væsentlige ændringer i de nævnte arbejdsopgaver optages lønnen til forhandling mellem advokatfirmaet og advokaten.

Bemærkninger

Fastsættelsen af din løn beror på vurderingen af en række forskellige elementer, herunder advokatfirmaets størrelse, den geografiske placering, din erfaring og specialviden.

Med hensyn til fastsættelsen af din løn kan du med fordel finde inspiration og tage udgangspunkt i Djøf Advokats lønstatistik.

Din ansættelseskontrakt bør indeholde en bestemmelse om, at din løn tages op til vurdering mindst én gang årligt med angivelse af dato for lønforhandlingen.

For at sikre en minimumsudvikling af din løn anbefales det at indsætte en bestemmelse om en minimumsregulering af lønnen. Djøf Advokat anbefaler, at lønnen som minimum reguleres i overensstemmelse med lønudviklingen for ansatte advokater. 

Ændres dine arbejdsopgaver kan dette danne grundlaget for forhandling af din løn. Du bør i din kontrakt sikre denne mulighed.

Du har altid ret til at videregive oplysninger om din løn og pension. Din arbejdsgiver kan ikke pålægge dig tavshed om disse forhold.

 

Udover lønnen i aflønnes advokaten med bonus i forhold til advokatens omsætning på de vilkår, der fremgår af vedhæftede bonusaftale.

Bonusbeløb indgår i beregningen af medarbejderens pension.

Bonusbeløb indgår ved beregningen af feriegodtgørelse ved fratræden.

Bemærkninger

Der findes mange former for bonusaftaler, omsætningsafhængige aflønningsformer mv. De simpleste og mest udbredte aftaler giver advokaten en procentandel af advokatens samlede omsætning eller en andel af omsætningen i de sager, advokaten tilfører kontoret (''egne sager'').

Herudover findes der aftaler, hvor advokaten enten får udbetalt eller ''opsparer'' en andel af advokatfirmaets overskud, en andel af advokatens eget ''nettooverskud'' eller nettoresultat af driften. Sådanne aftaler kombineres ofte med en tilkendegivelse om mulig partnerstatus. Ordningerne efterlader en række tvivlsspørgsmål, og Djøf Advokat fraråder sådanne aftaler.

Uanset hvilken bonusaftale du indgår, er det vigtigt, at du altid sikrer dig en god, fast løn. Bonus er en variabel løndel, du ikke kan vide dig sikker på.

Du kan læse mere om provision og bonus på Djøfs hjemmeside. Djøf Advokat har udarbejdet et eksempel på en bonusaftale, du kan bruge som grundlag for din egen bonusaftale. Bonusaftalen finder du på Djøfs hjemmeside.

 

Der etableres en pensionsordning i et pensionsselskab efter advokatens eget valg, medmindre advokaten deltager i eller har pligt til at deltage i en af advokatfirmaet etableret pensionsordning.

Til pensionsordningen indbetaler advokatfirmaet [indsæt procentsats] % og advokaten [indsæt procentsats] % af den samlede løn i §§ 3 og 4.

Bemærkninger

 Du bør aldrig se på lønnen alene uden også at tage stilling til pensionsforholdene.

Djøf Advokat anbefaler, at

 • du sikrer dig en tilstrækkelig og dækkende pensionsordning, hvor opsparing til pension ses som en del af din samlede løn,
 • du har en pensionsordning, der som minimum omfatter en livsvarig alderspension samt en forsikring ved invaliditet,
 • at den livsvarige alderspension mindst udgør 2/3 af din slutløn, og
 • at der bør bidrages med 16 - 18% af din løn til pensionsordningen.

Du kan få råd og vejledning om din pension ved henvendelse til JØP.

 

Den ugentlige arbejdstid udgør 37 timer, inkl. 1/2 times daglig frokostpause.

Advokaten tilrettelægger selv sin arbejdstid, der placeres inden for advokatfirmaets normale kontortid.

Tid, der medgår til transport i forbindelse med arbejdets udførelse, deltagelse i kurser, efteruddannelse og lignende, medregnes som arbejdstid, ligesom arbejde udført hjemmefra også medregnes.

Advokaten har ret til at undervise på højere læreranstalter i arbejdstiden. Honorar i den forbindelse tilfalder advokaten personligt.

Bemærkninger

Når du vurderer lønnen, er det vigtigt at vide, om lønnen forudsætter at dække en arbejdsuge på 37 timer eller mere. Det sædvanlige for Djøf Advokats medlemmer er en arbejdsuge på 47 timer inkl. frokost. Du kan læse om Djøf Advokats holdninger og indsats i forhold til arbejdstid her på hjemmesiden.

Djøf Advokats anbefaler som udgangspunkt honorering af merarbejde. Det er derfor vigtigt, at den ugentlige arbejdstid er nærmere specificeret således, at det kan opgøres, hvornår der er tale om merarbejde.

Det anbefales, at du sammen med din nærmeste chef søger at afklare advokatkontorets og dine forventninger til arbejdsindsatsen, herunder hvor meget det forventes, at du arbejder.

Det bør fremgå, at tid, der medgår til transport i forbindelse med arbejdets udførelse, deltagelse i kurser, efteruddannelse og lignende, medregnes som arbejdstid. Har du en hjemmearbejdsplads, bør det ligeledes fremgå, at arbejde hjemmefra medregnes som arbejdstid.

Hvis du ansættes uden højeste tjenestetid, vil du ikke have krav på honorering af merarbejde, hverken i form af afspadsering eller udbetaling.

Honorar for undervisning i arbejdstiden vil som udgangspunkt tilfalde advokatfirmaet. Det er derfor vigtigt, at du aftaler, at honorar tilfalder dig personligt. I den forbindelse skal du være opmærksom på, at advokatfirmaet har krav på, at tid medgået til undervisning skal lægges på andre tidspunkter, medmindre man konkret aftaler andet.

 

Det tilstræbes, at arbejdet tilrettelægges på en sådan måde, at det ikke medfører merarbejde.

Har advokaten konsekvent merarbejde, der ikke udspringer af større enkeltstående arbejdsopgaver, skal der mellem advokatfirmaet og advokaten ske en drøftelse af, hvordan merarbejdet kan nedbringes og/eller honoreres.

Ved honorering af merarbejde sker dette efter advokatens valg med afspadsering eller merarbejdsbetaling efter følgende regler:

 • Afspadsering svarende til merarbejdets omfang med et tillæg af 50%

eller

 • Merarbejdsbetaling beregnet med timelønnen med et tillæg af 50%.

Afspadsering afvikles efter aftale, dog således at merarbejdet senest er afspadseret 6 måneder efter, at den er optjent. Ved fratræden udbetales al tilgodehavende afspadsering med den sidste lønudbetaling.

Merarbejdsbetaling udbetales med den førstkommende månedsløn.

Bemærkninger

Hvis der ikke i kontrakten er en bestemmelse om merarbejde og honorering heraf, har du som udgangspunkt ikke noget krav på honorering af merarbejde i form af afspadsering, merarbejdsbetaling eller lignende.

Djøf Advokat anbefaler, at merarbejde honoreres enten med afspadsering eller merarbejdsbetaling med tillæg af 50%.

Ved merarbejdshonorering beregnes timelønnen som bruttoårslønnen/årlig arbejdstid (52 uger x 37 timer) med tillæg af 50%.

I de senere år er der flere større advokatkontorer i Århus og København, der er begyndt at tilbyde merarbejdsbetaling. Du kan få flere oplysninger om ordningerne ved henvendelse til Djøf.

Du kan læse om Djøf Advokats holdninger til personalepolitik, herunder arbejdstid og merarbejdsbetaling her på hjemmesiden.

 

Ferie

Ferie optjenes og afholdes i overensstemmelse med reglerne i ferieloven, dog således at advokaten optjener 2,5 feriedag pr. måned svarende til 6 uger årligt.

Den 6. ferieuge placeres efter reglerne om restferie i ferieloven.

Advokaten kan vælge at få den 6. ferieuge, der ikke er afviklet inden ferieårets slutning, konverteret til et kontant beløb svarende til den løn, som den pågældende ville have fået udbetalt ved afholdelse af ferien, medmindre arbejdsgiveren med en måneds varsel varsler ferien afholdt inden ferieårets udløb.

Det særlige ferietillæg i henhold til ferieloven udbetales med [indsæt procentsats] %, og medtages med samme procentsats ved beregningen af feriegodtgørelse ved fratræden.

Advokaten er berettiget til fuld løn under ferie fra tiltrædelsestidspunktet.

Advokaten er berettiget til erstatningsferie for dokumenteret sygdom af mere end en uges varighed under ferie.

Der kan ikke varsles ferie til afholdelse i en eventuel opsigelsesperiode. Dette uanset advokatens eventuelle fritstilling.

Fridage

Juleaftensdag, Nytårsaftensdag, fredag efter Kristi Himmelfartsdag samt Grundlovsdag er fridage med fuld løn.

Bemærkninger

Du er i henhold til ferieloven berettiget til 5 ugers ferie og udbetalingen af et ferietillæg på 1%.

Det er imidlertid i dag almindeligt, at advokater ansættes med ret til en uges ekstra ferie samt et forhøjet ferietillæg.

Ferietillægget størrelse afhænger af en forhandling med din arbejdsgiver. Som rettesnor kan bruges ferietillæggets størrelse fra Djøfs offentlige og private overenskomster, der ligger på 1,5%.

Du har altid krav på 5 ugers ferie. Du skal have optjent feriedage for at få løn, mens du holder ferie, medmindre det aftales, at du har ret til fuld løn under ferie fra tiltrædelsen.

Ferien optjenes i det kalenderår, der går forud for ferieåret. Hvis du har været ansat fra 1. januar til 31. december hos samme arbejdsgiver, har du ret til at holde 5 ugers ferie med løn hos den samme arbejdsgiver i ferieåret, der går fra 1. maj til 30. april året efter. Har du været ansat hos en anden arbejdsgiver i optjeningsåret eller en del af det, har du feriepenge stående hos Feriekonto, som du kan få udbetalt, når du holder ferie uden løn hos din nuværende arbejdsgiver. 

Djøf Advokat anbefaler, at du får fuld løn under ferie fra tiltrædelsen uanset retten til feriepenge fra tidligere arbejdsgivere.

Har du ikke en aftale om fuld løn under ferie fra tiltrædelsen, anbefaler Djøf Advokat, at du med din nye arbejdsgiver aftaler, at denne supplerer dine feriepenge fra din tidligere arbejdsgiver op til din nye løn. I så fald vil du ikke opleve en indtægtsnedgang under afholdelsen af din ferie.

Bestemmelsen om erstatningsferie for dokumenteret sygdom af mere end en uges varighed under ferie og den manglende mulighed for varsling af ferie til afholdelse i en opsigelsesperiode, giver en bedre retsstilling end efter ferieloven og gælder kun, såfremt dette særligt aftales.

 

Advokaten er berettiget til kompetenceudvikling, herunder efteruddannelse efter aftale med og for advokatfirmaets regning.

Der afholdes én gang årligt en medarbejderudviklingssamtale mellem advokaten og nærmeste chef. Medarbejderudviklingssamtalen skal sikre en målrettet og systematisk udvikling af advokatens faglige og personlige kompetencer.

Tilrettelæggelsen af advokatens kompetence- og udviklingsforløb sker såvel i det daglige som i den årlige medarbejdsudviklingssamtale. Udviklingsforløbet skal i videst muligt omfang tilgodese såvel advokatfirmaets kompetencebehov som advokatens egne udviklingsønsker.

Ved medarbejderudviklingssamtalen skal der opstilles og følges op på en skriftlig individuel udviklingsplan, hvor der skal formuleres udviklingsmål og -aktiviteter for advokatfuldmægtigen. Udviklingsaktiviteterne kan omfatte såvel ''læring-på-jobbet-metoder'' som uddannelse, efteruddannelse, kurser m.m. Det er en gensidig forpligtelse, at der løbende følges op på de i udviklingsplanen aftalte udviklingsmål og - aktiviteter.

Advokaten har såvel ret som pligt til at deltage i uddannelse, der er relevant for ansættelsen.

Det er en gensidig forpligtelse, at udviklingsplanerne gennemføres således, at rammerne og betingelserne for kompetenceudviklingen sikres.

Advokatfirmaet tilskynder og understøtter internationalt uddannelsesophold, udstationering i internationale advokatfirmaer og virksomheder samt deltagelse i relevant videregående efteruddannelse (fx HD, MBA eller lignende). Advokatfirmaet yder orlov og frihed i den forbindelse. De nærmere vilkår aftales i det enkelte tilfælde.

 

Bemærkninger

Det er vigtigt at få afklaret advokatfirmaets holdning til kompetenceudvikling og efteruddannelse inden ansættelsen. Mange advokatfirmaer lægger stor vægt på, at advokaten løbende udvikler og udvider sine kompetencer og er villige til at understøtte dette.

Djøf Advokat anbefaler, at du i forbindelse med ansættelsen og herefter løbende i samarbejde med din chef tager stilling til din fremtidige kompetenceudvikling og karrieremuligheder.

Djøfs Karriere og Erhverv tilbyder en række forskellige former for rådgivning, der kan give dig inspiration til din egen kompetenceudvikling, udvikling i dit kommende eller nuværende arbejde. 

 

Advokaten er berettiget til orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption i overensstemmelse med barsellovens regler herom.

Virksomheden betaler fuld løn til kvindelige medarbejdere i følgende periode:

 • Graviditetsorlov i 8 uger før forventet fødsel
 • Barselsorlov i 26 uger efter fødslen

Virksomheden betaler fuld løn til mandlige medarbejdere i følgende perioder:

 • Fædreorlov i 2 uger i løbet af de 14 første uger efter fødslen
 • Forældreorlov i 12 uger med fuld løn. De 12 uger kan frit placeres inden for de 46 uger, der følger umiddelbart efter fødslen.

Advokaten har ret til fuld pension i perioder uden fuld løn.

Ovennævnte finder endvidere fuldt ud anvendelse i tilfælde af adoption, dog således at fuld løn under de 8 uger før forventet modtagelse ydes, såfremt det er et krav fra adoptionsmyndighederne, at adoptivbarnet skal hentes i udlandet.

Bemærkninger

Er der ikke aftalt noget i din kontrakt om ret til fuld løn under graviditet, barsel og adoption, er udgangspunktet funktionær- og barsellovens bestemmelser. Disse bestemmelser giver ikke ret til fuld løn under orloven, men alene ret til fravær fra arbejdet. Dog har kvindelige medarbejdere ret til halv løn i 4 uger før og 14 uger efter fødslen.

Barselloven giver den enkelte mange muligheder for individuelt at tilrettelægge og placere orloven ved fx udskydelse af orlov, delvis genoptagelse af arbejdet, forlængelse af orloven mv. Du kan læse mere om barselsreglerne her på hjemmesiden.

 

Advokaten har ret til 2 dags frihed med løn ved barns sygdom.

Bemærkninger

Retten til frihed med løn under barns sygdom følger ikke af nogen lovgivning. Retten beror således på en særlig aftale mellem advokaten og advokatfirmaet.

Du har således ikke krav på fuld løn under barns sygdom, såfremt dette ikke er særligt aftalt i din kontrakt.

Enkelte overenskomster i det private begrænser ikke frihed med løn under barns sygdom til 2 dage. Djøf Advokat anbefaler, at du med arbejdsgiveren drøfter muligheden for flere betalte dage med fri i forbindelse med barns sygdom.

 

Advokaten har ret til 2 omsorgsdage med løn om året.

Advokatfuldmægtige med børn har herudover ret til 2 børneomsorgsdage med løn pr. barn pr. kalenderår til og med det kalenderår, hvori barnet fylder 15 år.

Retten til omsorgsdage gælder fra ansættelsestidspunktet. Hvis advokaten ikke inden årets udgang eller ved fratræden har anvendt omsorgsdagene, forfalder de til kontant udbetaling ved årets udgang.

Bemærkninger

Retten til omsorgsdage følger ikke nogen lovgivning. Retten beror således på en særlig aftale mellem advokaten og advokatfirmaet.

Omsorgsdage kendes især fra de offentlige og private overenskomster.

 

Kontingent til Advokatsamfundet og udgifter til pligtige forsikringer betales af advokatfirmaet. Advokatfirmaet betaler endvidere kontingent til medlemskab af følgende foreninger [indsæt navn(e)].

Bemærkninger

Det er normalt, at advokatfirmaet betaler dit medlemskab af Advokatsamfundet samt udgifter til pligtige forsikringer. Desuden bør det overvejes, og eventuelt aftales, at advokatfirmaet afholder udgifter til medlemskab af forskellige faglige foreninger fx Djøf, a-kasse, Dansk forening for arbejdsret og lignende.

Du kan læse mere om de skattemæssige konsekvenser i pjecen AJOUR her på hjemmesiden.

 

Advokaten har ret til betalt abonnement(er) på [indsæt avis(er)] og [indsæt tidsskrift(er)].

Bemærkninger

Det er almindeligt, at advokatfirmaet tilbyder advokaten betalt abonnement på en eller flere aviser og/eller tidsskrifter.

Vær opmærksom på, at når udgifterne til et eller flere abonnementerne helt eller delvist afholdes af advokatfirmaet, har dette typisk nogen skattemæssige konsekvenser.

Du kan læse mere om de skattemæssige konsekvenser i pjecen AJOUR her på hjemmesiden.

 

Advokatfirmaet stiller en mobiltelefon til rådighed for advokaten. Herudover har advokaten ret til betalt fastnettelefon og internetopkobling.

Der etableres en hjemmearbejdsplads på advokatens bopæl med det hard- og software, der er nødvendigt til arbejdets udførelse.

Ovenstående kan benyttes både arbejdsmæssigt og privat, og advokatfirmaet afholder omkostningerne ved etableringen og de løbende udgifter.

Pr. 1. januar 2010 betaler virksomheden som kompensation for multimediebeskatningen til medarbejderen et månedligt fleksibilitetstillæg. Tillægget svarer til den aktuelle skatteudligning for medarbejderen som følge af multimediebeskatningen.

Find det aktuelle beløb på skat.dk

Bemærkninger

De fleste advokater har fri fastnet- og mobiltelefon samt internetopkobling.

Virksomheden betaler til medarbejderen et månedligt fleksibilitetstillæg for den tvungne beskatning af fri telefon og internetopkobling. Tillægget svarer til den aktuelle skatteudligning for medarbejderen som følge af beskatningen.

En hjemmearbejdsplads giver mange muligheden for bedre sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv. Men hjemmearbejdspladser har også sine bagsider, idet grænsefladerne mellem familie- og arbejdsliv bliver mere flydende.

Djøf har på hjemmesiden lavet en oversigt over forhold, du bør være opmærksom på og nærmere overveje ved etableringen af en hjemmearbejdsplads, herunder bl.a. de mere personlige overvejelser og de skattemæssige konsekvenser.


Advokatens udgifter til transport, overnatninger, repræsentation, deltagelse i kurser, efteruddannelse og lignende i advokatfirmaets interesse, dækkes af advokatfirmaet efter regning. Advokaten har dog ret til at få udbetalt passende forskud til afholdelse af disse udgifter.

For kørsel i egen bil ydes godtgørelse efter den til enhver tid gældende højeste takst, jf. statens regler herom

Bemærkninger

Udgifterne til transport, overnatninger, repræsentation, deltagelse i kurser, efteruddannelse o. lign. i advokatfirmaets interesse, bør altid afholdes af advokatfirmaet.

Som funktionær har du krav på passende forskud i medfør af funktionærlovens §9, st. 1. Du skal være opmærksom på, at Lønmodtagernes Garantifond i forbindelse med konkurs ikke dækker beløb, som du har lagt ud for din arbejdsgiver.

Du kan læse nærmere om kørselsgodtgørelse på SKATs hjemmeside.

 

Ansættelsesforholdet kan fra begge parters side opsiges med de i funktionærloven fastsatte varsler dog således, at der fra ansættelsens start gælder 3 måneders opsigelsesvarsel fra advokatfirmaets side. Opsigelsesvarslet fra advokatfirmaets side er herefter:

 • indtil 2 år og 9 måneders ansættelse udgør opsigelsesvarslet 3 måneder
 • indtil 5 år og 8 måneders ansættelse udgør opsigelsesvarslet 4 måneder
 • indtil 8 år og 7 måneders ansættelse udgør opsigelsesvarslet 5 måneder
 • og herefter med 6 måneders varsel

Fra advokatens side kan opsigelse ske med 1 måneds varsel til ophør med en måneds udgang.

Opsigelsen sker til udløbet af en kalendermåned, skal ske skriftligt og skal være modtageren i hænde senest den sidste dag i måneden.

Der er ikke aftalt prøvetid for ansættelsesforholdet.

Advokaten bevarer i opsigelsesperioden - uanset eventuel fritstilling - betalt fastnet- og mobiltelefon, internetopkobling, pc mv. samt abonnementer, kontingenter og forsikring, jf. §§ 13, 14 og 15.

Bemærkninger

Djøf Advokat anbefaler, at advokatfirmaets opsigelsesvarsel fra ansættelsen er 3 måneder. Dette er en forbedring i forhold til funktionærloven, der giver advokatfirmaet ret til indtil 5 måneders ansættelse at opsige advokaten med 1 måneds varsel.

Djøf Advokat anbefaler endvidere, at der ikke aftales prøvetid i ansættelsesforholdet. Er der en bestemmelse om prøvetid på 3 måneder i din kontrakt betyder dette, at advokatfirmaet i prøvetiden kan opsige dig med 14 dages varsel, og du vil kunne opsige stillingen fra dag til dag.

Udover i de i funktionærloven fastsatte varsler er det muligt at forlænge advokatens opsigelsesvarsel, hvis der aftales den samme forlængelse af advokatfirmaets varsel. Det er herudover muligt at forlænge advokatfirmaets opsigelsesvarsel uden samtidig at forlænge advokatens varsel.

Såfremt du ikke har en bestemmelse om, at du i opsigelsesperioden bevarer retten til betalt fastnet- og mobiltelefon, internetopkobling, pc samt eventuelle abonnementer mv., vil du som udgangspunkt ikke have ret hertil. I så fald vil du udelukkende have krav på den skattemæssige værdi af personalegoderne.

 

I det omfang ovenstående bestemmelser ikke stiller advokaten bedre, finder funktionærlovens og ferielovens bestemmelser anvendelse for ansættelsesforholdet.

Bemærkninger

Djøf Advokat anbefaler en generel henvisning til funktionærloven og ferieloven. Dette udelukker usikkerhed om, hvorvidt ansættelsesforholdet er omfattet af funktionærloven og ferieloven.

Advokatfirmaet og advokaten forpligter sig til at søge enhver uenighed og konflikt, der måtte opstå under og efter ansættelsesforholdet, løst hurtigt, i mindelighed og i fællesskab.

Kan advokatfirmaet og advokaten ikke selv finde frem til en løsning, skal uenigheden søges løst i mindelighed ved hjælp af en mediator valgt af begge i fællesskab.

Hvis ikke advokatfirmaet og advokaten inden 10 dage efter, at én af dem har fremsat ønske om mediation, er blevet enige om, hvem der skal udpeges som mediator, kan begge anmode Djøf og advokatfirmaets repræsentant om i fællesskab at udpege én af advokaten og advokatfirmaet uafhængig mediator.

Bliver uenigheden ikke løst ved mediation inden 30 dage efter valg af mediator, er både advokatfirmaet og advokaten berettiget til at indbringe tvisten for de danske domstole.

Alle omkostninger i forbindelse med en aftalt mediation afholdes af advokatfirmaet.

Bemærkninger

Mediation er en metode, hvor løsning af uenigheden sker gennem en styret samtale mellem advokaten og advokatfirmaet med hjælp fra en neutral og upartisk tredjemand, en mediator.

I forhold til en traditionel løsning af en konflikt, har mediation den fordel, at løsningen bygger på gensidig forståelse og balancering af advokatens og advokatfirmaets behov og interesser. Mediatoren hjælper parterne til selv at forhandle en løsning og afgør således ikke sagen.

Ved at have en bestemmelse om mediation får du og advokatfirmaet muligheden for aktivt og hurtigt at forsøge at nå en løsning i al mindelighed. Er der tale om en konflikt under ansættelsen, har mediation også den fordel, at grundlaget for det fortsatte samarbejde sikres.

Mediationens forløb tilrettelægges af den enkelte mediator i samspil med advokaten og advokatfirmaet. Du har altid mulighed for at få en konsulent fra Djøf til at bistå dig i processen, både før, under og efter mediationen. Djøfs deltagelse under mediationen kan kræve enighed herom mellem dig, advokatfirmaet og mediatoren.

Mediation bygger på frivillighed. Opnås der ikke enighed om brugen af mediation, eller finder parterne under mediationen ikke en løsning, kan tvisten søges løst ved bistand fra Djøf og/eller indbringes for de almindelige domstole.

Kan der ikke opnås enighed i ansættelseskontrakten om, at eventuelle tvister skal løses ved mediation, fraråder Djøf Advokat, at det som alternativ aftales, at tvister skal søges løst ved voldgift.

 

Djøf Advokat og Advokatrådet er enige om at fraråde kunde- og konkurrenceklausuler, da ansættelse som advokatfuldmægtig er at betragte som en uddannelsesstilling.

Djøf Advokat anbefaler, at du i videst muligt omfang forsøger at undgå kunde- og/eller konkurrenceklausuler i din ansættelseskontrakt, idet kunde- og/eller konkurrenceklausuler begrænser din mobilitet på arbejdsmarkedet. Er det imidlertid en forudsætning for din arbejdsgiver, og godtgør arbejdsgiveren en berettiget interesse, bør du søge at begrænse omfanget af kunde- og/eller konkurrenceklausuler mest muligt.

Djøf kan give dig råd og vejledning om konsekvenserne af kunde- og/eller konkurrenceklausuler og om mulighederne for at begrænse kunde- og/eller konkurrenceklausulen mest muligt således, at den kun dækker det arbejdsområde, du præcist kommer til at beskæftige dig med.

Djøf anbefaler, at du søger rådgivning, inden du skriver under på en ansættelseskontrakt, der indeholder en kunde- og/eller konkurrenceklausul.

Djøf anbefaler endvidere, at du ikke accepterer klausuler, der begrænser dig i at ansætte og/eller medvirke til at ansætte medarbejdere fra din arbejdsgiver efter ansættelsesforholdets ophør.

Du kan læse mere om erhvervsbegrænsende klausuler her på hjemmesiden.

Navne og adresser

Mellem undertegnede [indsæt navn, adresse og CVR-nummer]

(herefter kaldet advokatfirmaet)

og medundertegnede [indsæt navn og adresse]

(herefter kaldet advokaten) indgås følgende:

Bemærkninger

Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer bør tydeligt fremgå af kontrakten, ligesom advokatens navn og adresse også tydeligt skal fremgå.

[indsæt by], den [indsæt dag, md., år]    [indsæt by], den [indsæt dag, md., år]

_______________________                    _______________________

For advokatfirmaet                                    Advokaten

Bemærkninger

Djøf Advokat anbefaler, at du aldrig underskriver din kontrakt, før alle bestemmelserne endeligt er forhandlet på plads.

Djøf bistår gerne ved forberedelsen af din forhandling, formuleringen af din kontrakt og fortolkningen af de enkelte bestemmelser, når du skifter job eller skal genforhandle din kontrakt.

Send din kontrakt ind til Djøf, så gennemgår én af Djøfs konsulenter kontrakten sammen med dig.

Send Djøf en mail, fax eller brev med din kontrakt, dit navn og telefonnummer. Skriv gerne på, hvornår du skal give arbejdsgiveren din tilbagemelding, så kontakter én af Djøfs konsulenter dig inden da.

 

Tænk længere

Djøf

Bonus og provision

Få tjekket din kontrakt

Send os din kontrakt og få en professionel vurdering af vilkårene forud for forhandlingen med din kommende arbejdsgiver.

Ansættelses­klausuler

Få overblik over ansættelsesklausuler og se hvilke konsekvenser de har for dig, og hvordan du skal kompenseres for dem. Du får også gode råd til, hvordan du kan begrænse de forskellige klausuler.

Erhvervs­hemmeligheder

Hvor går grænserne for, hvad der anses for at være erhvervshemmeligheder?