]]>

Djøf

Virksomhedsoverdragelse

Når en virksomhed eller en del af virksomheden, fx den afdeling du arbejder i, overdrages fra et selskab til et andet, er der tale om virksomhedsoverdragelse. Virksomhedsoverdragelse er reguleret ved lov om virksomhedsoverdragelse.

Er der sket en overdragelse?

Din arbejdsgiver skal i rimelig tid inden overdragelsen give dig besked om årsagen til overdragelsen og de juridiske, økonomiske og sociale følger og påtænkte foranstaltninger for dig og dine kolleger.

Lov om virksomhedsoverdragelse har til formål at sikre, at du i dit ansættelsesforhold bliver stillet på samme måde i forhold til den nye arbejdsgiver (erhverver) som før overdragelsen. Dine løn- og ansættelsesvilkår fortsætter uændret.

Udgangspunktet er, at du fortsætter dit arbejde hos den nye arbejdsgiver på fuldstændig samme vilkår som hidtil. Den nye arbejdsgiver kan kun ændre i dine ansættelsesforhold ved at anvende funktionærlovens regler. Det vil sige, at væsentlige ændringer kun kan gennemføres med et varsel, der svarer til dit opsigelsesvarsel. En lønnedgang eller andre ændringer, der betyder en lønnedgang, vil altid være en væsentlig ændring.

Du kan godt blive opsagt i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. Men arbejdsgiveren skal bevise, at opsigelsen er rimeligt begrundet i økonomiske, tekniske eller organisatoriske forhold. Ellers kan du tilkendes en godtgørelse for usaglig opsigelse efter reglerne i funktionærloven eller overenskomsten.

Hvad betyder det for mig?

Lov om virksomhedsoverdragelse har til formål at sikre, at du i dit ansættelsesforhold bliver stillet på samme måde i forhold til den nye arbejdsgiver (erhverver) som før overdragelsen. Dine løn- og ansættelsesvilkår fortsætter uændret.

Skal jeg acceptere at få en ny arbejdsgiver?

Du har altid mulighed for at opsige din stilling med det opsigelsesvarsel, der fremgår af din ansættelseskontrakt, hvis du ikke vil acceptere at få en ny arbejdsgiver.

Kun i særlige tilfælde vil selve virksomhedsoverdragelsen betyde en så væsentlig ændring af dit ansættelsesforhold, at du kan betragte dig som opsagt af virksomheden, eksempelvis hvis dit arbejdssted flyttes til en anden by.

Skal jeg acceptere ændringer i mine ansættelsesvilkår?

Udgangspunktet er, at du fortsætter dit arbejde hos den nye arbejdsgiver på fuldstændig samme vilkår som hidtil. Den nye arbejdsgiver kan kun ændre i dine ansættelsesforhold ved at anvende funktionærlovens regler. Det vil sige, at væsentlige ændringer kun kan gennemføres med et varsel, der svarer til dit opsigelsesvarsel. En lønnedgang eller andre ændringer, der betyder en lønnedgang, vil altid være en væsentlig ændring.

Jeg er blevet opsagt. Er det lovligt?

Du kan godt blive opsagt i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. Men arbejdsgiveren skal bevise, at opsigelsen er rimeligt begrundet i økonomiske, tekniske eller organisatoriske forhold. Ellers kan du tilkendes en godtgørelse for usaglig opsigelse efter reglerne i funktionærloven eller overenskomsten.

 

Hvad med vores fælles overenskomst?

Den nye arbejdsgiver skal som hovedregel overholde individuelle og kollektive aftaler om løn, ansættelses- og arbejdsvilkår, som er gældende for dig før overdragelsen. Det betyder, at de overenskomster og aftaler, som gælder på overdragelsestidspunktet, fortsætter som individuelle vilkår for dig, indtil den nye arbejdsgiver opsiger disse med de aftalte varsler. En overenskomst løber dog mindst, indtil overenskomstens udløb.

For at sikre medlemmernes fremtidige vilkår, vil Djøf i nært samarbejde med dig og dine Djøf-kolleger i selskabet optage forhandlinger med den nye arbejdsgiver om indgåelse af en ny overenskomst og ofte i samarbejde med de øvrige AC-organisationer.