]]>

Djøf

Hvad er en seniorordning?

En seniorordning er en frivillig aftale mellem dig og din arbejdsgiver om særlige vilkår i slutningen af dit arbejdsliv.

Som senior har du forskellige muligheder for at tilrettelægge dit arbejdsliv, således at rammerne i højere grad matcher dine behov.

En seniorordning er en frivillig aftale mellem dig og din arbejdsgiver om særlige vilkår i slutningen af dit arbejdsliv. Både du og din arbejdsgiver kan tage initiativ til en seniorordning. Hvad en ordning kan indeholde, afhænger af, hvor du er ansat.

De forskellige muligheder for seniorordninger efter ansættelsessted

Seniorbonus

Ved overenskomstforhandlingerne i 2021 blev der indgået en aftale om seniorbonus i staten. Aftalen betyder, at:

 • ansatte fra og med det kalenderår, hvor de fylder 62 år, har ret til en årlig seniorbonus på 0,8% af den sædvanlige årsløn
 • seniorbonussen efter den ansattes eget valg kan konverteres til 2 seniordage om året eller til et ekstraordinært pensionsbidrag svarende til 0,8% af den sædvanlige årsløn
 • ansatte, der ønsker at konvertere seniorbonussen, skal give besked herom senest den 1. oktober året før, bonussen ville være kommet til udbetaling.

Aftalen om seniorbonus trådte i kraft 1. april 2022, men det er aftalt, at bestemmelserne har virkning fra 1. januar 2022. Det betyder:

 • at alle ansatte, der fylder 62 år i 2022, er omfattet af ordningen, uanset hvornår på året de fylder 62 år
 • at bonussen for alle ansatte omfattet af ordningen beregnes på grundlag af hele den sædvanlige årsløn i kalenderåret.

Parterne er enige om, at aftalen betyder, at udbetaling af seniorbonus sker ved førstkommende lønudbetaling i det efterfølgende kalenderår. Hvis den ansatte fylder 62 år i 2022, sker udbetaling altså ved førstkommende lønudbetaling i 2023.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har udsendt cirkulære om seniorbonus. Heri fremgår det imidlertid, at hvis den ansatte vælger at konvertere seniorbonussen til seniordage, vil retten til afvikling af seniordage først kunne ske i kalenderåret efter. Hvis den ansatte fylder 62 år i 2022, kan seniordagene altså først afvikles i 2023. Denne tolkning er vi på lønmodtagerside ikke enige i. Uenigheden går på, om seniordagene kan afvikles i samme kalenderår, hvor aldersbetingelsen opnås, eller først i det efterfølgende kalenderår.
Indtil denne uenighed er løst gælder Medarbejder- og Kompetencestyrelsens fortolkning, som den er udmeldt i cirkulæret.

Det er muligt at aftale seniorordninger, der dækker tre forskellige formål, nemlig fastholdelse på arbejdspladsen, gradvis tilbagetrækning og frivillig fratræden. 

Frivillig fratræden fra staten

Er du ansat i staten, er der mulighed for, at du kan få en seniorordning om frivillig fratræden på særligt gunstige vilkår. Den kan fx være fritstilling med løn i en periode eller ekstra pension. Der er flere muligheder.

Gradvis tilbagetrækning fra staten

En seniorordning om gradvis tilbagetrækning kan bestå i enten nedsat arbejdstid (deltid) eller reduceret ansvar (retræte) eller af en kombination af begge dele.

Overordnede kriterier

Rammeaftalen om seniorordninger angiver nogle kriterier, der kan inddrages i vurderingen af, om du skal have en seniorordning, uanset om det gælder en seniorstilling, en aftale om fratrædelse eller aftale om generationsskifte.

Rammeaftale om seniorpolitik på kommunernes område

Rammeaftale om seniorpolitik på regionernes område

Ved vurderingen af om rammeaftalens ordninger skal etableres, kan der for eksempel tages hensyn til din alder, hvor længe du har været kommunalt ansat, hvor længe du har været ansat på din nuværende arbejdsplads, og i øvrigt dine muligheder for at opnå delpension, (del)efterløn eller andre supplerende ydelser.

Er du chef eller leder, kan det også indgå i vurderingen, at du har været ansat i en chef- eller lederstilling i en længere periode på for eksempel fem år. Længden af den periode, for hvilken en seniorordning aftales, kan også indgå i vurderingen.

Det er muligt at kombinere bestemmelserne om seniorstillinger og fratrædelsesordninger.

En generationsskifteaftale kan ikke kombineres med de to andre ordninger, men chefer og ledere kan i stedet gøre brug af disse ordninger.


Seniordage i kommunerne

Er du ansat i en kommune har du ret til seniordage, i det år du fylder 60 år eller derover. En seniordag er en fridag med løn, som er forbeholdt ansatte på 60 år og derover.

Du har ret til:

 • 2 dage i det kalenderår du fylder 60 år
 • 3 dage i det kalenderår du fylder 61 år og
 • 4 dage i det kalenderår du fylder 62 år eller derover.

Retten til seniordage i et kalenderår gælder uanset, hvornår på året du tiltræder en stilling i en kommune.

Afvikling

Du kan afholde dine seniordage som hele eller halve dage. Hvis du ønsker at afvikle seniordagene som timer, skal du indgå en aftale herom.

Afholdelse af seniordage sker efter samme retningslinjer, som gælder for omsorgsdage. Det vil sige, at du tidligst muligt skal meddele, hvornår du ønsker at afvikle dine seniordage, og din arbejdsgiver skal imødekomme tidspunktet, medmindre arbejdets udførelse hindrer dette.

Hvis du ikke har afholdt dine seniordage inden kalenderårets udløb bortfalder dine seniordage, medmindre du har aftalt med din arbejdsgiver, at de overføres til det følgende kalenderår.

Hvis du fratræder i løbet af året og ikke har holdt dine seniordage udbetales de ved ansættelsesforholdets ophør.

Veksling af seniordage

Du kan veksle dine seniordage til enten bonus eller pension. Omvekslingen sker på baggrund af din aktuelle timeløn.

Hvis du ønsker at veksle dine seniordage til bonus eller pension skal du give din arbejdsgiver besked senest den 1. oktober i året forinden.

En bonus udbetales ved udløbet af kalenderåret. Hvis du fratræder din stilling, vil du få udbetalt en forholdsmæssig bonus. Fratræder du fx med udgangen af august, vil du få udbetalt 8/12 af den bonus, du skulle have haft ved årets udgang.

Hvis du veksler til pension, vil kommunen løbende indbetale et ekstraordinært pensionsbidrag i kalenderåret. Hvis du fratræder, vil denne ekstraordinære indbetaling ophøre samtidigt.


Fratrædelsesordninger

Som led i en fratrædelsesordning er det muligt at aftale, at du får udbetalt en godtgørelse ved fratræden, at du tillægges ekstra pension, eller at du fritstilles med løn i en periode.

Godtgørelse på indtil 6 måneders løn

Hvis du stopper i ansættelsen – normalt efter en længerevarende ansættelse – kan du aftale med din arbejdsgiver, at du får en økonomisk godtgørelse på op til 6 måneders løn.

Godtgørelsen har ingen sammenhæng med anciennitetsbestemt godtgørelse ifølge funktionærlovens § 2a (1 eller 3 måneders løn i godtgørelse ved afskedigelse efter henholdsvis 12 og 17 års ansættelse). 

Ekstra pension

Hvis du er fyldt 60 år (og for tjenestemænd ikke fyldt 65 år), kan du efter aftale få op til 4 års ekstra pension ved fratræden.

Er du tjenestemand, er det en betingelse, at du fratræder din stilling med henblik på at oppebære aldersbetinget førtidspension. Fratræder du, eller bliver du afskediget af andre grunde, har du ikke denne mulighed.

Er du overenskomstansat, er det en betingelse, at du selv siger op.

Tjenestefrihed 

Er du overenskomstansat, kan du efter aftale få op til 6 måneders frihed med sædvanlig løn ved fratræden.

Dit individuelle opsigelsesvarsel er ikke bestemmende for, hvor lang tids frihed med løn der kan aftales.

Siger du selv op, vil du få karantæne i forhold til arbejdsløshedsdagpenge. Har du brug for vejledning om dagpenge, bør du rette henvendelse til Akademikernes A-kasse.


Generationsskifteaftale for chefer og ledere

Er du chef eller leder, og vil arbejdspladsen gerne fastholde dig i din stilling, kan I indgå en generationsskifteaftale, hvor du tilbydes forskellige økonomiske fordele frem til et aftalt fratrædelsestidspunkt.

Hvem og hvor længe?

Ordningen er ikke kun forbeholdt chefer, men kan også anvendes, hvis du har ledelsesfunktioner på et lavere niveau end de øverste stillinger i regionerne eller kommunen.

Du skal være fyldt 54 år. Generationsskifteaftaler kan højst indgås for en periode på seks år.

Fratrædelsestidspunktet skal stå i aftalen. Du kan først fratræde, efter du fylder 60 år.

Vilkår i generationsskifte-aftalen

Generationsskifteaftalen kan indeholde:

 • et løntillæg
 • en fastholdelsesbonus, eller
 • en pensionsforbedring

eller kombinationer heraf sådan, at værdien af løntillæg og/eller fastholdelsesbonus kan konverteres til pensionsforbedring, men ikke omvendt.

Du kan i rammeaftalerne på hhv. det kommunale område og det regionale område herunder se de konkrete retningslinjer om seniorpolitik og eksempler på beregning af de økonomiske muligheder ved generationsskifteaftaler.

Der er mulighed for at aftale vilkår for uansøgt afskedigelse.

Rammeaftale om seniorpolitik på kommunernes område

Rammeaftale om seniorpolitik på regionernes område


Seniorstillinger

Seniorstillinger er en mulighed, hvis arbejdspladsen ønsker at fastholde dig, og du ønsker at blive på arbejdspladsen i en mindre belastende stilling i nogle år, inden du går på efterløn eller pension.

Hvem og hvilke stillinger?

Hvis du er fyldt 52 år, kan du efter aftale overgå til en seniorstilling.

Seniorstillinger kan enten være eksisterende stillinger eller nye stillinger, der opret­tes til formålet.

Både tjenestemænd og overenskomstansatte kan få seniorstillinger.  

Udligningstillæg

Hvis lønnen i seniorstillingen er lavere end i din hidtidige stilling, kan der aftales et udligningstillæg. Tillægget kan maksimalt udgøre forskellen mellem lønnen i din hidtidige stilling og lønnen i seniorstillingen.

Der kan også i særlige tilfælde aftales et udligningstillæg, hvis seniorstillingen indebærer nedsat arbejdstid. Tillægget udgør forskellen mellem lønnen i seniorstillingen på fuld tid og seniorstillingen på nedsat tid.

De to forskellige udligningstillæg kan kombineres. 

Din pension

Hvis du overgår til en seniorstilling, som indebærer lønnedgang i forhold til din hidtidige stilling, bevarer du retten til pension svarende til din hidtidige stilling.

Hvis seniorstillingen indebærer en væsentlig lønnedgang, kan det aftales, at du tillægges op til 2 års ekstra pension, men det kræver, at du er fyldt 55 år ved overgangen til seniorstillingen, og at du først fratræder, efter du fylder 62 år.

Overenskomstansatte optjener både eget og arbejdsgivers bidrag. Indbetalingen sker, når du fratræder.

Er du tjenestemand forudsætter tillæg af ekstra pensionsalder, at din samlede pensionsalder ikke bliver mere end 37 år eller højere end, hvad der kunne være optjent ved udgangen af den måned, hvori man fylder 70 år.

Fastholdelsesbonus

Som led i en aftale om en seniorordning kan det aftales, at du får en særlig bonus, hvis du først fratræder seniorstillingen, efter du er fyldt 62 år. Der er ikke begrænsninger på, hvor stor en bonus, I kan aftale.

Rammeaftale om supplerende pension i kommunerne

Rammeaftale om supplerende pension i regionerne

Seniorordning

Seniorordninger kan aftales såvel individuelt som fremgå af en kollektiv aftale, personalehåndbog mv. Generelt er der ikke nogen fast ramme for, hvilken udformning en sådan seniorordning kan eller skal have, og der er derfor rig mulighed for, at du selv i dialog med din arbejdsgiver kan være med til at påvirke indholdet af den seniorordning, som netop vedrører dit ansættelsesforhold.

På det private arbejdsmarked er udbredelsen af seniorordninger stor. Især hos de større private virksomheder arbejdes der ofte målrettet på at fastholde sine ældre medarbejdere på arbejdspladsen. Dette sker bl.a. ved at tilbyde de ældre medarbejdere særlige ordninger mht. mere fleksibel arbejdstid, ekstra ferie mv.

Har du spørgsmål eller behov for sparring, er du naturligvis velkommen til at kontakte Djøf på telefon 33 95 97 00.

Husk i øvrigt

Forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder indebærer, at en arbejdsgiver som udgangspunkt ikke må lægge vægt på en lønmodtagers alder, hverken i forbindelse med ansættelse, under ansættelsesforholdets forløb eller ved afskedigelse. Forbuddet gælder som udgangspunkt såvel i forhold til ældre som yngre lønmodtagere.

Læs Djøfs anbefalinger i forbindelse med planlægningen af din senkarriere i vores seniorpjece.

Tænk længere

Seniorjob

Djøf

Pension og senkarriere