]]>

Djøf

Bonus og provision

Få hjælp til din bonusaftale eller provisionsaftale. Hent en skabelon og få blandt andet Djøf Advokats anbefalinger til beregningsgrundlag, feriepenge og egne sager.

Det er Djøf Advokats holdning, at den ansatte altid bør sikres en vis fast løn, der i advokatfuldmægtigperioden som minimum bør følge de vejledende lønsatser inkl. alle tillæg. Aftaler om bonus og provision kan herefter anvendes som et tillæg til lønnen. Djøf Advokats forslag til en bonusaftale tager udgangspunkt heri.

De simpleste - og langt mest udbredte - aftaler består i, at den ansatte - ud over sin faste løn - får enten en procentandel af sin samlede omsætning (ekskl. moms) eller en andel af omsætningen i de sager, den ansatte tilfører kontoret (''egne sager'').

Herudover indgås aftaler - ofte kombineret med tilkendegivelse af mulig fremtidig partnerstatus - hvor den ansatte enten får udbetalt eller ''opsparer'' en andel af virksomhedens overskud, en andel af den ansattes eget ''nettooverskud'' eller nettoresultat af driften af den filial, den ansatte er beskæftiget i. Disse ordninger efterlader en række tvivlsspørgsmål og må frarådes.

Afhængigt af ordningens art kan der være anledning til at overveje,

 • om du - eller en statsautoriseret eller registreret revisor på dine vegne - har krav på nødvendig indsigt i regnskaber, forretningsbøger, bilag m.v. såvel under som efter ansættelsesforholdets ophør.
 • hvorledes der skal forholdes, såfremt salæret ikke indgår (er uerholdeligt), herunder
 • hvem der skal betale eventuelle omkostninger ved beløbets inddrivelse
 • om det skal have indflydelse på bonusbeløbet, såfremt fakturerede beløb afskrives
 • om der skal ske fradrag for arbejde udført af andre. (For eksempel ved din sygdom, ved ekspeditionsmæssige opgaver udført af en sekretær, ved din brug af kontorets eventuelle studenter/fuldmægtige til at undersøge spørgsmål, gå i retten m.v.)

Bonus beregnes af bruttosalæret ekskl. moms af alle fakturerede sager.

Det må præciseres, om det alene er din del af fakturabeløbet, der berettiger til bonus. Ved egensagsordninger bør det ligeledes drøftes, om der gives bonus for sager, som du har tilført kontoret, men ikke selv behandler.

Det må være udgangspunktet, at du altid alene får bonus af den del af arbejdet, du selv har udført, uanset hvem der afregner sagen. Er der flere på en sag, aftal da en standardfordelingsnøgle.

Der kan være anledning til at differentiere bonus, så der skabes et større incitament til yderligere omsætning.

Ved ordninger baseret på nettoresultatet er det vigtigt at klarlægge, hvordan I skal forholde jer til nye større investeringer, størrelsen af afskrivninger af inventar, uerholdelige fordringer, renteudgifter, feriepenge etc. Aftal at de tidligere benyttede principper anvendes, og få revisor til at redegøre for disse.

Den ansatte er omfattet af ferieloven og afholder derfor ferie med løn.

Det kan diskuteres, om den ansatte kan tilrettelægge arbejdet således, at der ikke er nogen lønindtægtsnedgang i ferien. Er dette ikke tilfældet, kan der ud over den faste løn under ferie kræves feriegodtgørelse af den i optjeningsåret indtjente bonus.

Ved afslutning af ansættelsesforholdet tilkommer der den ansatte feriegodtgørelse. Feriegodtgørelsen beregnes herefter af den bonus, der er udbetalt i optjeningsåret og ikke af det arbejde, der er udført i nævnte tidsrum.

Ved fratræden har den ansatte krav på forholdsmæssig andel af omsætning/egne sager.

Det er vigtigt allerede ved ansættelsen/ordningens etablering at aftale, hvorledes der skal forholdes ved eventuel senere fratræden. Det bør afklares:

 • om du har fortrinsret til at medtage egne sager, og
 • om der skal ske betaling for medtagne sager og i bekræftende fald med hvilket beløb. Herunder bør det afklares, hvorvidt betalingen forfalder ved fratræden, på afregningstidspunktet, ved klientens betaling eller et helt fjerde tidspunkt, ligesom der bør tages stilling til, hvorledes der skal forholdes med eventuelle acontoafregninger samt arbejdsgiverens eventuelle krav på tilbagebetaling/modregning ved for meget udbetalt bonus.

Djøf Advokats forslag til en bonusaftale viser dig, hvad en bonusaftale kan indeholde. Download den og brug den som skabelon, tjekliste eller til inspiration for din egen bonusaftale.

Det bør ved alle ordningerne fastlægges, hvordan parterne definerer egne sager.

En almindelig definition er: Egne sager er sager, som du (den ansatte) tilfører kontoret fra klienter, der ikke tidligere har været klient på kontoret.

Det ligger i begrebet ''tilfører'', at det er dig, der har skaffet klienten. Egne sager kan afgrænses til alene at vedrøre

 • Sager for klienter skaffet på grund af personligt bekendtskab/slægtskab.
 • Nye sager afledt af din øvrige advokatvirksomhed, fx foredragsvirksomhed.
 • Sager for klienter, der på grund af dig vender tilbage til kontoret.
 • Sager for afdelinger eller filialer, der ikke tidligere har været kontorets klienter.

Aftal altid, at en ''egen'' sag registreres som sådan ved sagens journalisering, så både du og din arbejdsgiver er enige om sagens rubricering.

De fleste problemer løses ved en aftale om, at bonus udbetales hvert år den 10. februar i forhold til omsætningen i det foregående år.

Baseres hele indtjeningen på provision, bør afregning ske månedsvis, så provision forfalder til betaling ved udgangen af måneden efter sagens fakturering.

Om modregningsadgangen bør det klart præciseres, at den for meget udbetalte bonus er omfattet af Funktionærloven, og at modregning alene kan ske i den ansattes forfaldne bonus. Der kan ikke ske modregning i den ansattes krav på feriegodtgørelse.

Hvis du i stedet vil undgå risiko for tilbagebetaling af/modregning af for meget udbetalt bonus, kan det aftales, at forfaldstidspunktet er førstkommende måned, efter at det fakturerede beløb helt eller delvist er indgået til kontoret.