]]>

Djøf

Afskedigelse og forflyttelse af tillidsrepræsentant

Læs om din særlige beskyttelse mod afskedigelse og forflyttelse, som tillidsrepræsentant.

Reglerne om og procedurerne for afskedigelse og forflyttelse af tillidsrepræsentanter fremgår af

Hvem er beskyttet?

På det offentlige område er følgende omfattet af tillidsrepræsentantbeskyttelse:

 • Tillidsrepræsentanter
 • Suppleanter for tillidsrepræsentanter
 • SU- og MED-medlemmer (medarbejderrepræsentanter)
 • Suppleanter for SU- og MED-medlemmer (medarbejderrepræsentanter)
 • Arbejdsmiljørepræsentanter

Tvingende årsager til afskedigelse

Tillidsrepræsentantsbeskyttelsen betyder, at:

 • Du kun kan opsiges som tillidsrepræsentant, hvis der er ’tvingende årsager’
 • En afskedigelsessag skal følge nogle særlige regler om varsling, forhandling og voldgift

Sideløbende skal tillidsrepræsentanten partshøres efter reglerne i forvaltningsloven.

Tvingende årsager er for eksempel, at tillidsrepræsentanten:

 • Har opfordret til eller ikke aktivt har modarbejdet en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse
 • Har opfordret til andre former for brud på overenskomsten – for eksempel systematisk nægtelse af merarbejde
 • Leverer en overordentlig meget ringere arbejdsindsats end før udnævnelsen som tillidsrepræsentant
 • Overtræder ordensforskrifter

Arbejdsmangel eller opsigelse på grund af personale- eller lønsumsreduktioner er i sig selv ikke en tvingende årsag til at afskedige en tillidsrepræsentant. Arbejdsgiveren skal kunne bevise, at de ikke lige så godt kunne have en afskediget en anden medarbejder. Det betyder, at tillidsrepræsentanten skal være den sidste blandt ’ligemænd’, der bliver afskediget indenfor sit kvalifikationsområde.

Afskedigelsesprocedure

Forudgående forhandling

En arbejdsgiver kan ikke opsige en tillidsrepræsentant før, at arbejdsgiveren og Djøf har forhandlet sagen.

Forhandling i staten skal ske senest 8 dage fra anmodningen om forhandling er fremsat. På det kommunale/regionale område kan kommunen/regionen kræve, at forhandlingen skal senest 3 uger efter, at Djøf har fået en meddelelse om den påtænkte afskedigelse.

Ny forhandling

Hvis Djøf efter den lokale forhandling mener, at den påtænkte opsigelse ikke er rimeligt begrundet, så kan Djøf kræve en forhandling mellem overenskomstens parter indenfor en frist på 14 dage efter den forudgående lokale forhandling. Arbejdsgiveren kan ikke varsle opsigelsen før, at den nye forhandling har fundet sted.

På statslige område er overenskomstparten Finansministeriet. Forhandlingen skal finde sted senest 8 dage efter, at Djøf har sendt anmodningen om forhandling.

I kommuner og regioner er overenskomstparterne KL og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN). Her skal forhandlingen være holdt senest 3 uger efter, at der er anmodet om en forhandling.

Voldgift

Djøf kan få prøvet berettigelsen af en afskedigelse og spørgsmålet om en godtgørelse ved en voldgift, hvis det ikke lykkes at opnå enighed ved forhandlingen mellem overenskomstens parter.

Varsel

Afskedigelse på grund af:

 • Individuelle årsager: Individuelt varsel + ekstra tre måneder
 • Arbejdsmangel:
  • I staten og regioner – individuelt varsel
  • Kommunerne – individuelt varsel  – dog gælder for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, at varslet er mindst 6 måneder

Forflyttelse af tillidsrepræsentant

Hvis en tillidsrepræsentant bliver forflyttet, så tillidsrepræsentanten ikke længere arbejder inden for det valgområde, som tillidshvervet dækker, og så repræsentanten dermed ikke længere kan udføre sit tillidsarbejde, så skal arbejdsgiveren forhandle sagen på samme måde som ved afskedigelse.

Forflyttelse af tillidsrepræsentanter i staten skal ske med mindst 5 måneders varsel, dog 6 måneder hvis tillidsrepræsentanten har fungeret i hvervet i mindst 5 år.

Bortvisning af tillidsrepræsentant

En tillidsrepræsentant kan blive bortvist uden varsel eller forudgående forhandling, hvis tillidsrepræsentanten har udvist en adfærd, der begrunder en bortvisning.

Arbejdsgiveren skal hurtigst muligt indkalde Djøf til en forhandling.

Mener Djøf, at bortvisningen ikke er rimeligt begrundet i tillidsrepræsentantens forhold, så kan Djøf indenfor 14 dage kræve en ny forhandling med overenskomstens parter.

Vurdér indhold

At rådgive de bedste forpligter. Derfor arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Vurder gerne artiklen nedenfor.