]]>

Afgørelse om gaver til offentligt ansatte

Offentligt ansatte må som det klare udgangspunkt ikke modtage gaver eller andre fordele fra borgere eller virksomheder, som de tilbydes i kraft af deres ansættelse.

Voldgiftskendelse slår fast, at overtrædelse af arbejdsgivers gavepolitik kan udgøre en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, der berettiger bortvisning.

Retsgrundlaget

De generelle retningslinjer for offentligt ansattes adgang til at modtage gaver og andre fordele er beskrevet i ”God adfærd i det offentlige”. Hvis der er på den enkelte arbejdsplads er fastsat strengere retningslinjer end beskrevet i vejledningen, skal disse retningslinjer følges.

Begrebet gaver og andre fordele skal forstås bredt. Det dækker både fysiske ting, som fx chokolade, vin og bøger, og ikkefysiske ting, som fx tilbud om rabatter, rejser, kurser eller forplejning. Der findes ingen bagatelgrænse for, hvornår der er tale om en gave.

Foruden straffelovens bestemmelse om bestikkelse reguleres spørgsmålet om offentligt ansattes modtagelse af gaver og andre fordele af de almindelige forvaltningsretlige principper. Formålet med reglerne er at sikre, at der ikke kan rejses tvivl om den offentligt ansattes saglighed eller upartiskhed – den offentligt ansatte skal ikke blot være, men også fremstå upartisk.

Klar kendelse

Styrelsen havde fastsat sin egen gavepolitik, som på nogle punkter var strengere end det, der fremgik af ”God adfærd i det offentlige”.

Baggrunden for retningslinjerne var tydeligt nævnt i styrelsens beskrivelse af gavepolitikken, der var tilgængelig på styrelsens intranet, som medarbejderne blev mindet om hvert år op mod jul.

Den ansatte (A) havde en privat konto hos en af styrelsens leverandører, og han havde i tre tilfælde foretaget private indkøb, der blev faktureret til ham med leverandørens indkøbspris. A havde efter invitation fra leverandører deltaget i flere arrangementer med bespisning, hvor det faglige indhold ofte var særdeles begrænset eller helt fraværende. Derudover havde A gennem tre år modtaget julegaver i form af vingaver fra en af styrelsens leverandører.

I sin afgørelse anfører dommeren, at de nævnte forhold både enkeltvis og samlet var en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet.

Der er tale om en meget relevant afgørelse, som vi kun kan anbefale, at man sørger for at have i erindring.

Hvis du vil vide mere

Hvis du er interesseret i at læse mere, så kan afgørelsen findes på Arbejdsrettens hjemmeside.