]]>

Arbejdstid for special og chefkonsulenter i staten

Djøf har i foråret 2014 undersøgt forholdene omkring special- og chefkonsulenters arbejdstid i staten.

Undersøgelsens resultater kan dels bruges til at kvalificere de lokale drøftelser om arbejdstid, og dels benyttes til at kvalificere Djøfs forberedelse til overenskomstforhandlinger 2015, hvor vi har stillet forslag om en ny bestemmelse, der giver mulighed for at konvertere merarbejde til et fast tillæg for special- og chefkonsulenter. Undersøgelsen viser tydeligt, at der er stor variation i aftalerne på de respektive arbejdspladser.


Af Alexandra Gertov

134 tillidsrepræsentanter har besvaret undersøgelsen, og nedenfor kan I se et uddrag af undersøgelsens resultater.

Hvor mange arbejdspladser har fleksordninger, og hvem er omfattet af disse?

83 tillidsrepræsentanter svarer ”ja” til, at der på deres arbejdsplads er en fleksordning, der dækker både special- og chefkonsulenter.

Er der en fleksordning, der dækker special- og chefkonsulenter på arbejdspladsen?  Antal Procent 
Ja  83  62%
Nej  51  38%
Total  134  100%

I nedenstående tabel ses fordelingen af, hvem der er omfattet af fleksordningerne

Hvem er omfattet af fleksordningerne? Antal  Procent 
Specialkonsulenter  77  57%
Chefkonsulenter uden ledelsesansvar  48  36%
Alle chefkonsulenter  41  31%

 

Note: Flere af arbejdspladserne har flere stillingskategorier, som er omfattet af fleksordningerne, der er den samlede procentsats over 100%. 

 

Beskrivelse af fleksordningerne

Fleksordningerne er meget varierede i deres opbygning. Der tegner sig ikke et generelt mønster, udover at langt de fleste beskriver, at timerne bliver nulstillet én gang årligt.

I forhold til spørgsmålet, om fleks kan afvikles som hele dage, svarede 55,22% ”ja” til at kunne afspadsere fleks i hele dage. Endvidere svarede 23,88%, at det var muligt at afvikle hele dage, dog med et maks. på antallet af dage. Dette varierede fra maks. 5 dage op til maks. 16 dage pr. år.. 16,42% svarede enten, at der ikke kunne afvikles hele dage eller, at det ikke var kutyme og i øvrigt krævede aftale med chefen.
 

Beskrivelse af håndtering af arbejdstid, hvor der ikke er en fleksaftale

41 tillidsrepræsentanter fortæller i undersøgelsen nærmere om, hvordan arbejdstiden håndteres, hvor der ikke er en flexaftale. Konklusionen er, at på arbejdspladser, hvor der ikke er en flexaftale, der dækker special- og chefkonsulenter, er der alligevel ofte mulighed for at afspadsere hele eller halve dage. Nogle steder skal det dog ske efter aftale med chefen. Se nedenstående tabel.

Mulighed for afspadsering uden fleksordning  Antal Procent 
Halve/hele dage  15 36,6%
Efter aftale med nærmeste chef  15 36,6%
 Ikke muligt  11 28,8%

Hvordan håndteres merarbejde for special- og chefkonsulentgruppen?

I nedenstående tabeller vises, hvordan merarbejde håndteres for special- og chefkonsulenter. Den første tabel viser, hvordan merarbejde generelt godtgøres.  Den næste tabel viser, hvordan engangsvederlag bliver benyttet.

Merarbejde godtgøres med Antal  Procent 
Frihed/Afspadsering  41  38%
Udbetaling  5  5%
 Både frihed og udbetaling efter medarbejderens ønske  7  6%
 Både frihed og udbetaling efter ledelsens beslutning  27  25%
 Andet, angiv venligst  28  26%
 Total  108  100%

Hvordan benyttes engangsvederlag indenfor special- og chefkonsulentgruppen? Antal  Procent 
Som honorar for merarbejde 50  46% 
Som honorar for særlig indsats 64  59% 
Som honorar for særlige resultater  88  81% 
Andet, angiv gerne hvordan: 17 16%