]]>

Livet efter Dybvad – nu med ministerkodex og bedre onboarding af ministre

Efter Dybvad-udvalget barslede med anbefalinger til et bedre samspil mellem politikere, embedsværk og medier, har Djøf ”toppet op” med yderligere forslag, som vi nu er i dialog med en række interessenter om at gøre til virkelighed.

Djøf har oven på Dybvad-udvalget formuleret syv supplerende forslag, der skal forbedre samspillet i magtens trekant mellem politikere, embedsværk og medier. Særligt ministrenes rolle og ansvar som øverste forvaltningschef bør tydeliggøres.

Interessentdialog

Siden Dybvad-rapporten blev offentliggjort og fik massiv medieomtale, har Djøf arbejdet med at få synliggjort udvalgets anbefalinger. Djøf har sat fokus på faglighed, arbejdspres og tempo, som især netmediet Zetland har samlet op og skrevet flere artikler om under overskriften "Alting haster" (kræver abonnement. 

Djøf har fokus på at følge op på regeringsgrundlagets målsætninger om god regeringsledelse, nedsættelse af et nyt demokratiudvalg og en revision af offentlighedsloven. Tidligere skatteminister og MF for Venstre, Karsten Lauritzen, har med sin bog ”Lad det gå langsomt” rejst en fornyet debat om de dårlige arbejdsforhold på Christiansborg.

Djøf har påbegyndt en interessentdialog med ministre, MF’ere, departementschefer, Folketingets formand, og en række departementer og styrelser, ligesom vi har afholdt medlemsmøder og gennemført en workshops med bl.a. statsligt ansatte tillidsrepræsentanter. 

På Folkemødet har vi debatteret konsekvenserne af borgernes manglende tillid til det politisk-administrative system, og i de kommende måneder afholder vi medlemsmøder, debatarrangementer og politiske høringer om, hvordan vi sætter en stopper for politik på steroider, letter arbejdspresset for embedsværket og styrker tilliden til folkestyret. 

Derudover nedsætter Djøf et advisory board med Dansk Journalistforbund, der skal forbedre samarbejdet mellem medier og embedsværk, ligesom Djøf har fået en plads i følgegruppen i den af Folketinget nedsatte Magtudredning. Og endelig har Djøf indsamlet krav til de kommende OK24-forhandlinger for at adressere de advarselslamper, der blinker i Dybvad-rapportens analyser af arbejdspres og tempo.

Ministerkodex

På ryggen af Dybvad-udvalgets anbefalinger har Djøf formuleret syv yderligere forslag, heriblandt et kodex for ministre og et forslag om bedre onboarding af ministre.

Baggrunden for et nyt ministerkodex er, at den stigende efterspørgsel efter politisk-taktisk rådgivning kalder på en klarere beskrivelse af grænsen mellem ministres og departementschefers respektive roller og opgaver. Bo Smith-udvalget og Jens Peter Christensen har tidligere behandlet spørgsmålet om behovet for en lovfæstelse af den danske forvaltningsmodel og flere skrevne regler om forholdet mellem ministre og embedsværk. Djøf anbefaler i stedet for lovfæstelse, at der nedsættes et sagkyndigt udvalg, der skal udarbejde forslag til et kodex for ministre. Formålet er

  • at tydeliggøre ministerens ansvar som politisk chef og forvaltningschef
  • at sikre ministerens kendskab til de centrale ministerpligter, og at ministeren er opmærksom på samspillet mellem disse og embedsværkets pligter
  • at skabe klarere rammer og roller for samspillet mellem ministre og departementschefer, herunder formulere guidelines for god ministerledelse

Formålet er herudover at skabe øget opmærksomhed om, at ministeren som øverste forvaltningschef også er en slags øverste HR-chef, der har det overordnede ansvar for embedsværkets ve og vel. Med andre ord har ministeren også pligt til at sikre, at der er en sammenhæng mellem opgaver og ressourcer og at embedsværket har de fornødne rammer og vilkår for at kunne løse sine opgaver hensigtsmæssigt.

Et ministerkodex skal afspejle Kodex VII for embedsværket, så de klargjorte rammer og roller for ministre og departementschefer bidrager til, at det øvrige embedsværk bedre kan efterleve Kodex VII i praksis. Ligesom det er tilfældet med embedsmandspligterne i Kodex VII, gælder ministerpligterne allerede. Et kodex skal imidlertid skærpe opmærksomheden på pligterne.

Samtidig bør der indføres en ny pligt om åbenhed, som indskrives i et ministerkodeks, og som slår fast, at ministeren skal tjene offentligheden ved størst mulig åbenhed af hensyn til tilliden til såvel politikere som embedsværk. Pligten til åbenhed vil være afgrænset af de rammer, som den kommende ændring af offentlighedsloven vil sætte.

Onboarding af ministre

Der er et stigende behov for at opruste onboarding af ministre, så de bliver klædt ordentlig på til opgaven fra dag 1. Denne onboarding kan omfatte flere elementer såsom en mentorordning, hvor forhenværende ministre stiller sig til rådighed for nytiltrådte ministre, og en egentlig ministeruddannelse, som alle nytiltrådte ministre bør gennemføre. Formålet er at sikre bedre kendskab til centrale love og regler, kodex og normer, procedurer for samarbejde mellem udøvende og lovgivende magt samt samspillet med embedsværk, offentlighed og medier.

Præcisering af Kodex VII

Dybvad-udvalgets undersøgelser viser, at der er brug for en tydelig vejledning om, hvilke pligter der gælder, når embedsværket arbejder på tværs af ressortområder. Derfor anbefaler Djøf, at den 4. pligt i Kodex VII om ”Udvikling og samarbejde” suppleres med klare retningslinjer for ansvar og pligter i tværministerielle beslutningsprocesser, projekter og samarbejder.

Træning i at håndtere Kodex VII under pres

Dybvad-udvalgets undersøgelser viser, at embedsværkets kendskab til Kodex VII er højt, men at det er selve efterlevelsen i praksis, der er svær. Derfor anbefaler Djøf, at de statslige arbejdsgivere giver ministeriernes eksisterende uddannelsesforløb et servicetjek for at styrke embedsværkets ”reflekser”, når det gælder om at håndtere Kodex VII i politisk stormvejr og i forhold til de dilemmaer og ansvarsudfordringer, der især på topchefniveau kan opstå i større tværgående beslutningsprocesser.

Tag fat i os

Vi kommer fortsat gerne ud og faciliterer lokale dialoger, og holder oplæg om udvalgets arbejde og Djøfs opfølgningstiltag. Kontaktperson: Politisk chefrådgiver Jannik Schack, 22 85 47 17 / jsk@djoef.dk