]]>

Ny fælleserklæring på det kommunale område

Den 27. maj 2020 udsendte KL og Forhandlingsfællesskabet en ny fælleserklæring om håndteringen af coronavirus. Fremover skal videreførelse af allerede indgåede aftaler og indgåelse af nye aftaler forhandles lokalt.

Med den nye fælleserklæring blev der aftalt en udfasningsperiode, der gælder frem til den 14. juni. Herefter kan ledelsen ikke længere efter eget ønske anvise medarbejderne til at varetage opgaver på andre tidspunkter eller uden for medarbejderens normale overenskomstområde. Nu skal der indgås lokale aftaler, og det er frivilligt for den enkelte medarbejder, om vedkommende ønsker at påtage sig opgaverne.

Lokal forhandling

I modsætning til den første fælleserklæring, hvor ledelsen frit kunne anvise medarbejdere til at varetage opgaver i kritiske funktioner på andre tidspunkter, lokaliteter og overenskomst-/fagområder, er der efter udfasningsperioden frem til den 14. juni ikke længere mulighed for, at ledelsen kan anvise medarbejdere til sådanne opgaver uden en lokal aftale.

Den nye fælleserklæring lægger op til, at man lokalt kan aftale at videreføre allerede indgåede aftaler samt indgå nye lokale aftaler om gensidig fleksibilitet. Det vil altså fremadrettet være din opgave som tillidsrepræsentant at forhandle lokale aftaler med ledelsen, hvis de ønsker, at der er djøf’ere/akademikere, som skal udføre kritiske funktioner uden for deres normale arbejdsområde.

Ved lokalforhandlingerne skal du som tillidsrepræsentant være opmærksom på følgende:

Ophørsdato

  • Aftalerne skal indeholde en ophørsdato, dog senest den 31. august 2020.

Flere aftaleparter

  • Aftalerne skal omfatte både den organisation, som de pågældende medarbejdere tilhører, og organisationen på det område, hvor de pågældende medarbejdere i den midlertidige periode varetager opgaver.

Honorering på egen overenskomst

  • Udgangspunktet er, at medarbejderne fortsætter med deres sædvanlige løn og derudover får udbetalt eventuelle ulempetillæg og mer- og overarbejde i henhold til den ansattes sædvanlige overenskomst og aftaler.

Frivillighed

Hvor ledelsen tidligere har kunnet anvise og dermed pålægge medarbejderne at udføre opgaver i henhold til den første fælleserklæring, er det nu en forudsætning, at den enkelte medarbejder frivilligt ønsker at deltage i en given ordning - uanset om der er tale om en videreførelse af en eksisterende ordning, eller om det er en helt ny lokalaftale.