]]>

Rådighedstillæg - en quick guide

Vi får jævnligt henvendelser og spørgsmål fra tillidsrepræsentanter og medlemmer, om der skal ydes rådighedstillæg. Hvad skal du som tillidsrepræsentant gøre, hvis du er i tvivl?

Her får du en hurtig gennemgang af, hvad du som tillidsrepræsentant skal være opmærksom på, når det handler om rådighedstillæg. 

Generelt om rådighedstillæg

Det fremgår af overenskomsterne, at ansatte i en fuldmægtigstilling i staten og i en administrativ stilling i kommuner og regioner har krav på rådighedstillæg. Heldigvis får medlemmerne det også i langt de fleste tilfælde helt automatisk. Alligevel opstår der af og til tvivl, om der i en konkret stillig er krav på rådighedstillæg.

Det er vigtigt at slå fast, at det er stillingens indhold og ikke titlen, som er afgørende for, om der skal ydes rådighedstillæg. Det er således underordnet, om titlen er AC-medarbejder, fuldmægtig eller økonomikonsulent.

Hvad er en fuldmægtig-/administrativ generaliststilling?

En fuldmægtigstilling/administrativ generaliststilling betegner alle de stillinger på det administrative område, som djøfere ansættes i. Det kan fx være opgaver som betjening af udvalg og politikere, koordination og ledelse af projekter, udarbejdelse af oplæg og notater, udvikling og implementering af kommunikationsstrategier, udviklingsopgaver, analysearbejde, sagsbehandling, økonomi- og HR-opgaver m.m.  

Hvornår ydes der ikke rådighedstillæg?

Som udgangspunkt skal der ydes rådighedstillæg. Men i visse tilfælde skal der ikke. Hvis der er tale om en specialiststilling, det vil sige en stilling, som kun kan varetages af en medarbejder med en bestemt uddannelsesmæssig baggrund, skal der ikke ydes rådighedstillæg. Ved ansættelse i en IT-afdeling kunne det være en stilling, som kræver specifikke tekniske færdigheder. Også i en IT-afdeling vil stillingsindholdet dog skulle vurderes konkret.

Generalist eller specialist?

Der kan være enkelte tilfælde, hvor det er en gråzone, om stillingen er en specialist eller en generaliststilling. Her vil vi i Djøf se på en række kriterier i forhold til den konkrete stilling. Der kan ses på følgende kriterier, der dog ikke er udtømmende:

  • Hvad står der i stillingsopslaget/funktionsbeskrivelsen?
  • Hvem har tidligere varetaget arbejdsopgaverne?
  • Hvem arbejdes der sammen med? Hvem deles opgaver med? Hvorledes er de ansat?
  • Hvordan ser det ud i ansættelser i tilsvarende stillinger på andre arbejdspladser?

Hvad skal du gøre som tillidsrepræsentant, hvis arbejdsgiver ikke vil give rådighedstillæg?

Det er vigtigt, at du som tillidsrepræsentant er opmærksom på, at arbejdsgiver ikke selv kan vælge rådighedsforpligtelsen – og dermed rådighedstillægget – fra med den begrundelse, at der ikke er behov for, at medarbejderen står til rådighed, eller de blot ikke ønsker at yde tillægget. Det er en forpligtelse, som følger af stillingens karakter. Af samme årsag kan arbejdsgiver ikke undgå at yde tillægget med henvisning til, at man i stedet vil give et kvalifikations- eller funktionstillæg som erstatning for rådighedstillægget. Rådighedstillægget er et centralt aftalt tillæg, som ikke er til forhandling.

Nyansættelser

Hvis du bliver opmærksom på, at der i forbindelse med en nyansættelse i en fuldmægtig-/administrativ stilling ikke ydes rådighedstillæg, må du i første omgang gøre ledelsen opmærksom på forpligtelsen til at betale rådighedstillægget. Hvis du er i tvivl, om der er krav på rådighedstillæg i stillingen, bør du kontakte din faste kontaktperson i Djøf.

Hvis du mener, der skal ydes rådighedstillæg, og ledelsen fortsat ikke vil give rådighedstillæg, skal du bede ledelsen om en begrundelse. Fastholder ledelsen deres afvisning af at yde rådighedstillæg, må du kontakte din faste kontaktperson, så vi kan se på sagen. Du har ikke som TR bemyndigelse til at forhandle eller aftale, at der ikke skal ydes rådighedstillæg. Ved uenighed er det altså Djøf, der drøfter spørgsmålet med din arbejdsgiver.

Det er en fordel, hvis du kan sende os stillingsopslag, stillingsbeskrivelse og evt. oplysninger om, hvem der tidligere har haft opgaverne, om der er andre akademikere i tilsvarende stillinger på din arbejdsplads m.v. samt oplysninger om den nye medarbejders uddannelsesbaggrund. Så har vi et godt grundlag for at vurdere stillingens karakter.  

Allerede ansatte   

Hvis du bliver opmærksom på, at allerede ansatte, der arbejder i en fuldmægtig-/administrativ stilling, ikke får rådighedstillæg, er der også her en række forhold, som skal afdækkes. Hvad er begrundelsen for, at der ikke ydes rådighedstillæg? Har stillingen ændret indhold siden ansættelsen? Hvilke arbejdsopgaver udfører den pågældende kollega? Kontakt i alle tilfælde Djøf for råd og bistand.

Hvad sker der så?

Langt de fleste sager bliver løst lokalt, enten via de drøftelser du som tillidsrepræsentant har med arbejdsgiveren, eller når vi går ind i sagen. I sidste ende kan sagen blive indbragt for faglig voldgift, men det hører til sjældenhederne.