]]>

Rapport fra Dybvad-udvalget: Fagligheden er under pres

Dybvad-udvalget har formuleret otte problemstillinger og otte anbefalinger til et styrket samspil mellem politikere, embedsværk og medier. Djøf har skudt opfølgningsarbejdet i gang for at få anbefalingerne ud at leve i praksis.

Djøfs uafhængige ekspertudvalg – det såkaldte Dybvad-udvalg med Karsten Dybvad som formand – blev nedsat i januar 2022, og barslede i begyndelsen af marts 2023 med omfattende analyser og anbefalinger om, hvordan samspillet mellem politikere, embedsværk og medier kan styrkes. Djøf er nu godt i gang med at følge op. 

Høring på Christiansborg 

Dybvad-rapporten blev præsenteret på en stor høring på Christiansborg den 3. marts i år med deltagelse af over 180 repræsentanter for politik, forvaltning, medier og forskning. Statsministeren holdt et indlæg, hvor hun afviste, at der var krise på Slotsholmen, men til gengæld roste embedsværkets dygtighed, faglighed og arbejdsindsats. Justitsministeren var i paneldebat om åbenhed i forvaltningen og tilkendegav, at regeringen vil revidere offentlighedsloven. Derudover var der paneldebatter med politikere, mediechefer, departementschefer og menige embedsmænd om, hvor skoen trykker i samspillet, og hvad vi gør ved det. 

Karsten Dybvad præsenterede udvalgets anbefalinger, og slog på den ene side fast, at vi har en internationalt anerkendt forvaltningsmodel og et rigtig dygtigt embedsværk. På den anden side er der noget, der skurrer på Slotsholmen. Selvom den integrerede rådgivning, der hviler på både politisk-taktisk og faglig indsigt, er et adelsmærke for det danske embedsværk, mindede Karsten Dybvad om, at balancen ikke bør skævvrides. Dybvad-udvalgets undersøgelser viser således, at embedsværket oplever et alt for stort arbejdspres og en stigende efterspørgsel efter mere politisk-taktisk rådgivning, som forstærker nulfejlskultur og udfordrer faglighed og partipolitisk neutralitet.

Djøfs supplerende forslag 

Siden rapporten blev offentliggjort, har Djøf lagt sporene ud for, hvordan udvalgets analyser, konklusioner og anbefalinger kan blive omsat i tiltag, der styrker de demokratiske processer og skaber værdi i hverdagen for medlemmerne – særligt, når det gælder tempo og arbejdspres.

Djøf hilser alle Dybvad-udvalgets anbefalinger velkomne, men der er brug for yderligere tiltag for at sikre embedsværkets integritet og faglighed på alle niveauer. Derfor har vi formuleret yderligere syv forslag, som løber i 2 spor:  

  • Spor 1: Et ministerkodex og bedre onboarding af nye ministre skal give mere klarhed over rollen som minister og forholdet til embedsværket, ministerens ansvar og pligter som øverste forvaltningschef.
  • Spor 2: Fokus på god ledelse, der sikrer integritet og faglighed på alle niveauer. Djøf foreslår bl.a. retschefer med særlig ansættelsesretlig beskyttelse i alle ministerier, udvikling af guidelines i samarbejde med medarbejdere og tillidsrepræsentanterne for at oversætte Kodex VII til lokal praksis og et opgør med den udbredte brug af åremålsansættelser af chefer i centraladministrationen, så de får lettere ved at stå fast i pressede situationer.

I kan læse om Djøfs forslag i den kronik og det tilhørende interview, som blev bragt i Politiken den 10. april. Og hvis I vil nærstudere forslagene, er der både et længere notat og et overblik med slides, som findes på vores hjemmeside. 

Samspillet i kommunerne 

Også på det kommunale område er samspillet blevet gennemlyst. KL har det seneste år gennemført undersøgelser af samspillet i kommunerne i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet. Ifølge KL er der tillid fra kommunalbestyrelsen til forvaltningen, politikerne får den bistand, som de har brug for, og der er klare linjer mellem borgmester og kommunaldirektør. Imidlertid oplever 28 procent af embedsværket pres for at opnå bestemte faglige konklusioner af hensyn til et politisk ønske. Det flugter med resultaterne fra Dybvad-udvalgets undersøgelser. Læs mere på KL's hjemmeside

God ledelse skal give bedre plads til fagligheden 

God ledelse og de rigtige rammer for ledelse er en vigtig del af svaret på de udfordringer, som Dybvad-udvalget kortlægger. I et debatindlæg i Information den 12. april har vi sat fokus på chefernes rolle i at sikre embedsværkets integritet og faglighed. Og netop fordi ledelsen spiller en afgørende rolle, er vi glade for, at mange departementschefer samt Folketingets formand og direktør har takket ja til kaffemøder med Djøf. Dem er vi i fuld gang med at afholde.  

Lokal forankret dialog 

Det er vigtigt, at debatten om udvalgets arbejde og anbefalinger får liv ude på arbejdspladserne. Vi hører meget gerne fra jer, hvis I har ønsker til, hvordan vi fra Djøfs side kan hjælpe jer igang. Vi vil eksempelvis gerne understøtte lokale dialoger med brug af cases, dilemmaspil m.v. med inspiration fra ”utilsigtede hændelser”, som det kendes fra fx hospitaler, for at styrke læring, åbenhed og transparens i forhold til fejl i sundhedsvæsenet. Og ikke mindst at sikre liv til Kodex VII’s 6. pligt om ”Åbenhed om fejl”.

Djøf Offentlig har i løbet af marts holdt to velbesøgte medlemsmøder i Viborg og København, hvor engagementet og spørgelysten vidnede om, at Dybvad-udvalgets arbejde er landet på et tørt sted. Derudover har vi inviteret tillidsrepræsentanter fra centraladministrationen til workshop om, hvordan vi kan forbedre samspillet, tage tempoet ud af hverdagen og sænke arbejdspresset – og ikke mindst at få Kodex VII til at leve i praksis, når det går stærkt.

På vores hjemmeside kan I dykke ned i Dybvad-udvalgets undersøgelser og anbefalinger, se presseomtale og et udpluk af billeder fra høringen og læse om udvalgets arbejdsproces.

Vi kommer også meget gerne ud og faciliterer lokale dialoger og holder oplæg om udvalgets arbejde og Djøfs opfølgningstiltag. Her kan I kontakte politisk chefrådgiver Jannik Schack på telefonnummer 22 85 47 17 eller jsk@djoef.dk.