]]>

Resultater fra TR-undersøgelsen er klar

Læs om resultaterne fra TR-undersøgelse. Igen viser undersøgelse, at I knokler for medlemmerne, og heldigvis kan det betale sig.

En tillidsrepræsentant bruger i gennemsnit 5,2 timer om ugen på at udføre sit hverv. Timerne er givet godt ud, for I vurderer, at I får indflydelse. 

Ny TR undersøgelse

I slutningen af 2018 spurgte vi jer tillidsrepræsentanter og suppleanter om, hvordan rammerne for TR-hvervet er ude på arbejdspladserne, og hvilke emner der optager jer og jeres medlemmer i øjeblikket. Vi spurgte også om, hvilke ydelser fra Djøf I bruger og hvor tilfredse I er med dem. Resultaterne kan bruges som inspiration til jeres arbejde lokalt, ligesom vi kan bruge dem som inspiration til sammensætte TR-ydelser og kurser, så de bedst muligt udfylder jeres behov.

5,2 timer

Så meget bruger en tillidsrepræsentant i gennemsnit om ugen på at varetage sit hverv. Tidsforbruget varierer naturligvis efter, hvor mange medlemmer tillidsrepræsentanten repræsenterer. Repræsenterer man over 100 medlemmer bruger man i gennemsnit 7,9 timer. Repræsenterer man derimod under 10 medlemmer bruger man i gennemsnit 3 timer om ugen. Det gennemsnitlige ugentlige tidsforbrug som tillidsrepræsentant var også på 5,2 timer, da vi sidst spurgte jer i en undersøgelse tilbage i 2015.

Møder og lønforhandling

Når man ser på, hvilke arbejdsopgaver der fylder mest i arbejdet som tillidsrepræsentant, står det ikke overraskende klart, at forskellige typer af møder fylder meget, men også at lønforhandlinger er en vigtig TR-opgave.

Vi bad jer om at sætte 8 arbejdsopgaver i prioriteret rækkefølge i forhold til, hvilke arbejdsopgaver, der fylder mest, hvor 1 er den arbejdsopgave, der fylder mest og 8 er den arbejdsopgave, der fylder mindst. Figuren herunder viser, hvor mange %, der har prioriteret arbejdsopgaven som enten 1 eller 2 ud af 8.

63% får løntillæg

63% af tillidsrepræsentanterne får løntillæg for deres arbejde som tillidsrepræsentant, mens det kun er tilfældet for 5% af suppleanterne. 42% får mellem 10.000 og 15.000 kr. om året. 39% får mindre end 10.000 kr. mens 18% får mere end 10.000 kr. Det skal bemærkes, at det altovervejende er kommunale og regionale tillidsrepræsentanter, der får tillæg. Det skyldes, at der i kommuner og regioner er et krav om, at TR-opgaven honoreres med et tillæg.

Indflydelse

Undersøgelsen peger på, at Djøfs tillidsrepræsentanter forstår at optimere deres indflydelse både på den kollektive og individuelle bane.

Hele 74% af jer oplever, at I i SU/MED-sammenhæng har indflydelse. 20% oplever i høj grad at have indflydelse og 54% oplever i nogen grad at få indflydelse, mens kun 23% oplever indflydelse i mindre grad. Når det gælder indflydelse i mere uformelle sammenhænge, oplever hele 82% at opnå indflydelse i høj eller i nogen grad.

Når I som tillidsrepræsentanter tager del i individuelle personalesager, ses nogenlunde samme tendens. Her mener 72%, at de har indflydelse i høj eller i nogen grad.

Dialog med ledelsen

Jeres indflydelse skyldes måske, at I har en god dialog med ledelsen. 50% af tillidsrepræsentanterne oplever i høj grad at have en god dialog med ledelsen, og samlet mener 95% af tillidsrepræsentanterne enten i høj eller i nogen grad at have en god dialog med ledelsen.

Inden vi svømmer over af begejstring, skal det dog nævnes, at 21% af jer svarer, at I i mindre grad eller slet ikke mener, at ledelsen samarbejder med de faglige organisationer. Så nogle steder, er der altså plads til forbedring.

TR-rollen og arbejdsopgaver

Som tillidsrepræsentant er det vigtigt at have en stærk lokal klub i ryggen, og det arbejder I ihærdigt for at få. 70% mener, at de i deres arbejde som tillidsrepræsentant i høj eller i nogen grad udfører den arbejdsopgave det er, at holde faglige klubmøder. 67% mener, at de i høj eller i nogen grad udfører den opgave, det er at byde nyansatte velkommen. 66% mener, at de i høj eller i nogen grad videreformidler information fra Djøf til medlemmerne.

Desuden svarer over halvdelen, at de i høj eller i nogen grad informerer klubben om Djøfs tilbud og holder klubmøder med socialt indhold.

Rådgivning fra Djøf og TR-kurserne

77% af tillidsrepræsentanterne har inden for det seneste år modtaget rådgivning og sparring fra Djøf om løn og vilkår for deres medlemmer, mens det gælder 37% af suppleanterne. På en skala fra 1-100 ligger tilfredsheden på 78, hvilket svarer til vurderingen ”god”. Tilfredsheden er en smule højere end, da vi sidst spurgte jer i 2015, hvor tilfredsheden lå på 73. Der stadig plads til, at vi stræber mod at give tilfredsheden endnu et nøk op ad.

64% svarer, at de har deltaget på et eller flere TR-kurser inden for det seneste år. De tre kurser, som flest har deltaget i er 'Den gode forhandler', 'Kom godt fra start' og 'Regelkompasset'. 89% svarer, at de bruger det, de har lært på kurserne i hverdagen. 34% bruger det i høj grad og 55% bruger det i nogen grad. Dette er en god påmindelse om at holde fokus på det anvendelsesorienterede og praksisnære i vores kurser.

Møder og dagsorden

28% svarer, at de har holdt flere end tre klubmøder det seneste år, mens 46% har holdt et eller to. De tre emner, der har været mest på dagsordenen på møderne det seneste år, er ikke overraskende OK18, lønforhandlinger og besparelser/omstruktureringer.

I svarer desuden, at løn, psykisk arbejdsmiljø og arbejdstid er de tre emner, som I vurderer, optager jeres medlemmer mest i øjeblikket.

Samarbejde på tværs af faggrupper

I svarer, at der generelt samarbejdes på tværs af faggrupper på jeres arbejdsplads. 92% mener, at der enten i høj eller nogen grad samarbejdes på tværs af faggrupper, hvor 51% mener, at der samarbejdes i høj grad og 41% mener, at der samarbejdes i nogen grad.

Tak for jeres svar

Tak til alle jer, som har brugt tid på at besvare undersøgelsen. Vi kommer til at bruge resultaterne flittigt, og vi håber også, at I lokalt kan bruges resultaterne, når I skal tale vilkår for TR-hvervet med jeres ledelser.