]]>

Resultaterne af TR-undersøgelsen

Her kommer resultaterne af TR-undersøgelsen, som 526 tillidsrepræsentanter og suppleanter (47%) har svaret på. Brug resultater som inspiration til jeres arbejde lokalt

Læs hvad I tillidsrepræsentanter og suppleanter har svaret, da vi i slutningen af 2021 spurgte, hvordan rammerne for TR-hvervet er ude på arbejdsmarkedet, og hvilke nogle emner der optager jer og jeres medlemmer i øjeblikket. Vi spurgte også om, hvilke ydelser fra Djøf I bruger, og hvor tilfredse I er med dem. Vi bruger resultatet som inspiration til at sammensætte TR ydelser og kurser, så de bedst muligt udfylder jeres behov.

5,2 timer

Så meget bruger en tillidsrepræsentant i gennemsnit om ugen på at varetage sit hverv. Tidsforbruget varierer naturligvis efter, hvor mange medlemmer tillidsrepræsentanten repræsenterer. Repræsenterer man over 100 medlemmer, bruger man i gennemsnit 8,8 timer. Repræsenterer man derimod under 10 medlemmer, bruger man i gennemsnit 2,5 timer om ugen. Det gennemsnitlige ugentlige tidsforbrug som tillidsrepræsentant var også på 5,2 timer, da vi sidst spurgte jer i en undersøgelse tilbage i 2018.

Møder og lønforhandling

Når man ser på, hvilke arbejdsopgaver, der fylder mest i arbejdet som tillidsrepræsentant, står det klart, at forskellige typer af møder fylder meget, men også at lønforhandlinger er en TR-opgave, der fylder meget. Vi bad jer om at sætte 8 arbejdsopgaver i prioriteret rækkefølge i forhold til, hvilke arbejdsopgaver, der fylder mest, hvor 1 er den arbejdsopgave, der fylder mest, og 8 er den arbejdsopgave, der fylder mindst. Figuren herunder viser, hvor mange procent, der har prioriteret arbejdsopgaven enten 1 eller 2 ud af 8.

TR-undersøgelse 2022

Løntillæg

På det kommunale og det regionale område skal tillidsrepræsentanterne have et løntillæg. Det samme gælder ikke i staten, hvor kun 34 % af tillidsrepræsentanterne får et løntillæg. Samlet set, på tværs af områder, er det kun 7 % af suppleanterne, der får et løntillæg.

43% får mellem 10.000 og 15.000 kr. om året. 30% får mindre end 10.000 kr. mens 27% får mere end 15.000 kr.

Indflydelse

Undersøgelsen peger på, at Djøfs tillidsrepræsentanter forstår at optimere deres indflydelse både på den kollektive og individuelle bane. Hele 75% af jer oplever, at I i SU/MED-sammenhæng har indflydelse. 23% oplever i høj grad at have indflydelse og 52% oplever i nogen grad at få indflydelse, mens kun 23% oplever indflydelse i mindre grad. Når det gælder indflydelse i mere uformelle sammenhænge, oplever hele 83% at opnå indflydelse i høj eller i nogen grad. Når I som tillidsrepræsentanter tager del i individuelle personalesager, sesnogenlunde samme tendens. Her mener 76%, at de har indflydelse i høj eller i nogen grad.

Dialog med ledelsen

53% af tillidsrepræsentanterne oplever i høj grad at have en god dialog med ledelsen, hvor 41 procent af suppleanterne oplever i høj grad at have en god dialog med ledelsen. Samlet mener 93% af tillidsrepræsentanterne enten i høj eller i nogen grad at have en god dialog med ledelsen, hvor dette er tilfældet for 85% af suppleanterne.

77% af tillidsrepræsentanterne og suppleanter mener, at ledelsen samarbejder i høj eller i nogen grad de faglige organisationer. 23% af tillidsrepræsentanterne og suppleanterne svarer dermed, at de i mindre grad eller slet ikke mener, at ledelsen samarbejder med de faglige organisationer

TR-rollen og arbejdsopgaver

69% af tillidsrepræsentanterne mener, at de i deres arbejde som tillidsrepræsentant i høj eller i nogen grad udfører den opgave det er, at byde nyansatte velkommen. 63% mener, at de i høj eller i nogen grad udfører den arbejdsopgave det er, at holde faglige klubmøder. 46% mener, at de i høj eller i nogen grad videreformidler information fra Djøf til medlemmerne.

Desuden mener over halvdelen, at de i høj eller i nogen grad udfører den arbejdsopgave, det er at holde klubmøder med socialt indhold.

I lægger derfor mest vægt på at holde faglige klubmøder, men mener generelt, at I udfører en bredere vifte af arbejdsopgaver som tillidsrepræsentanter.

Rådgivning fra Djøf og TR-kurserne

69% af tillidsrepræsentanterne har inden for det seneste år modtaget rådgivning og sparring fra Djøf om løn og vilkår for deres medlemmer, mens det gælder 38% af suppleanterne. 89% er enten meget tilfreds eller tilfreds med den rådgivning og sparring, de får fra Djøf.

68% svarer, at de har deltaget på et eller flere TR-kurser inden for det seneste år. De tre kurser, som flest har deltaget i, er ”Introkursus for nyvalgte TR”, ”Den gode forhandler” og ”Regelkompasset”. 85% svarer, at de bruger det, de har lært på kurserne i hverdagen. 34% bruger det i høj grad, og 51% bruger det i nogen grad. Dette er en god påmindelse om at holde fokus på det anvendelsesorienterede og praksisnære i vores kurser.

Møder og dagsorden

18% svarer, at de har holdt flere end tre klubmøder det seneste år, mens 34% har holdt et eller to. De tre emner, der har været mest på dagsordenen på møderne det seneste år, er lønforhandlinger, rammer for hjemmearbejde og fleksibilitet.

I svarer desuden at arbejdstid, løn og psykisk arbejdsmiljø er de tre emner, som I vurderer, optager jeres medlemmer mest i øjeblikket.

TR-undersøgelse 2022

Læs TR-undersøgelse 2022