]]>

TR som bisidder

Bliv klædt på til at udfylde rollen som bisidder.

Hvis du har et medlem, som er indkaldt til en tjenstlig samtale, har du en vigtig rolle at spille i forløbet omkring den tjenstlige samtale.

Forberedelsen inden den tjenstlige samtale

Det er altid medlemmet selv, som bestemmer, om vedkommende ønsker at have en bisidder med til en tjenstlig samtale, og hvem det i givet fald skal være. Det mest naturlige er dog at vælge sin tillidsrepræsentant som bisidder.

Hvis medlemmet ønsker, at du skal deltage som bisidder, er det vigtigste, at der er tillid mellem dig og dit medlem. Arranger et formøde med dit medlem, hvor I drøfter sagen og forbereder jer på samtalen.

Tjek at formalia er i orden – indkaldelsen fra arbejdsgiveren skal indeholde mødetid, mødested, dagsorden med formålet med samtalen og en opfordring til at medbringe en bisidder. Indeholder indkaldelsen fx ikke nogen klar dagsorden for mødet, er det vigtigt at få dette afklaret med arbejdsgiver inden mødet, så I har mulighed for at forberede jer.

Under den tjenstlige samtale

Medlemmet er hovedpersonen, og din rolle er først og fremmest at være lyttende og observere, medmindre at du og dit medlem har aftalt noget andet til formødet.

Det er vigtigt, at du bevarer overblikket og sørger for, at samtalen forløber professionelt. Afklar med ledelsen, om de udarbejder et referat fra mødet. Bed om en pause, hvis medlemmet har behov for det, eller du vurderer, at situationen kræver det. Tag noter under mødet, så du kan huske detaljerne senere.

Hvis baggrunden for den tjenstlige samtale er, at dit medlem har handlet åbenlyst forkert, handler det om ikke at optrappe konflikten yderligere. Det kan fx ske ved at medlemmet ”beklager situationen” og klart tilkendegiver, at han eller hun fremover vil gøre, som ledelsen ønsker.

Efter den tjenstlige samtale

Evaluer samtalen med medlemmet efterfølgende, og drøft sagens udfald. Lav en aftale med medlemmet om at kommentere på referatet, hvis der er noget, som ikke er kommet med, eller hvis I ikke er citeret korrekt. Hvis der opstår en uenighed med arbejdsgiveren om ordlyden af referatet fra samtalen, og I ikke får jeres ændringer skrevet ind i referatet, har medlemmet lov til at få sine bemærkninger lagt på sin personalesag som et bilag til referatet.

Det er heldigvis ikke hver dag, du skal agere bisidder, så kontakt Djøf for sparring, når situationen opstår.

Vejledning til medlemmerne

Er temaet for den tjenstlige samtale, at man ønsker at give dit medlem en formel advarsel, så kan du give dit medlem en vejledning om processen ved advarsel på en offentlig arbejdsplads, som orienterer om processen.