]]>

Uenighed om seniorbonus i staten

Medarbejdere i staten har fra det kalenderår, hvor de fylder 62 år, ret til enten en seniorbonus eller 2 seniorfridage. Men hvornår de 2 seniorfridage kan holdes første gang, er der nu opstået uenighed om.

Ved OK21 blev der indgået en aftale om seniorbonus i staten. Nu er der desværre opstået uenighed om, hvornår seniorbonussen første gang kan konverteres til 2 seniorfridage.

Fakta om seniorbonus

Ved overenskomstforhandlingerne i 2021 blev der indgået en aftale om seniorbonus i staten. Aftalen betyder, at:

  • ansatte fra og med det kalenderår, hvor de fylder 62 år, har ret til en årlig seniorbonus på 0,8% af den sædvanlige årsløn
  • seniorbonussen efter den ansattes eget valg kan konverteres til 2 seniordage om året eller til et ekstraordinært pensionsbidrag svarende til 0,8% af den sædvanlige årsløn
  • ansatte, der ønsker at konvertere seniorbonussen, skal give besked herom senest den 1. oktober året før, bonussen ville være kommet til udbetaling.

Hvornår træder aftalen i kraft?

Aftalen om seniorbonus træder i kraft 1. april 2022, men det er aftalt, at bestemmelserne har virkning fra 1. januar 2022. Det betyder:

  • at alle ansatte, der fylder 62 år i 2022, er omfattet af ordningen, uanset hvornår på året de fylder 62 år
  • at bonussen for alle ansatte omfattet af ordningen beregnes på grundlag af hele den sædvanlige årsløn i kalenderåret.

Hvornår udbetales seniorbonus første gang?

Parterne er enige om, at aftalen betyder, at udbetaling af seniorbonus sker ved førstkommende lønudbetaling i det efterfølgende kalenderår. Hvis den ansatte fylder 62 år i 2022, sker udbetaling altså ved førstkommende lønudbetaling i 2023.

Hvornår kan de første seniorfridage holdes?

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har nu udsendt cirkulære om seniorbonus. Heri fremgår det, at hvis den ansatte vælger at konvertere seniorbonussen til seniordage, vil retten til afvikling af seniordage først kunne ske i kalenderåret efter. Hvis den ansatte fylder 62 år i 2022, kan seniordagene altså først afvikles i 2023. Denne tolkning er vi på lønmodtagerside ikke enige i. Uenigheden går på, om seniordagene kan afvikles i samme kalenderår, hvor aldersbetingelsen opnås, eller først i det efterfølgende kalenderår. 

Indtil denne uenighed er løst gælder Medarbejder- og Kompetencestyrelsens fortolkning, som den er udmeldt i cirkulæret.

Seniorbonus i regionerne

I regionerne blev der også aftalt en seniorbonus ved OK21 med virkning fra 1. januar 2023. For regionalt ansatte akademikere betyder det, at der fra og med året efter det kalenderår, hvor de fylder 62 år, er ret til en årlig seniorbonus på 0,8% af den sædvanlige årsløn.

Seniorbonussen kan efter eget ønske ændres til 2 betalte fridage, en ekstraordinær pensionsindbetaling eller et selvvalgt kompetenceudviklingsforløb.