]]>

Djøf

Arbejdsfastholdelse og fleksjob

Læs om muligheden for og vilkårene ved arbejdsfastholdelse og fleksjob.

Vejledning og sparring

Har du brug for konkret vejledning og sparring i forhold til arbejdsfastholdelse, herunder reglerne for fleksjob, kan du kontakte socialrådgiver Karen Kretzschmar på telefonnummer 33 95 97 00 eller mail dk¤djoef¤kkr. Karen Kretzschmar svarer hurtigst muligt og senest inden for tre hverdage.

Hvis du har brug for vejledning i forbindelse med ansættelse i fleksjob, er det vores konsulenter, der kan vejlede på telefonnummer 33 95 97 99.

Personlig assistent og isbryderordningen

Har du en varig og betydelig funktionsnedsættelse, der hindrer dig i at udføre dit arbejde eller er du nyudannet og har et handicap, så læs her om nogle af de kompenserende ordninger.

Personlig assistent

Har du en varig og betydelig funktionsnedsættelse, der hindrer dig i at udføre dit arbejde, kan du overveje at søge om en personlig assistent.

Den personlige assistent skal kompensere for din funktionsnedsættelse. Den personlige assistent kan hjælpe med fx praktiske arbejdsfunktioner eller støtte til tilrettelæggelse af arbejdsdagen. Jobcenteret kan yde tilskud til en personlig assistent i op til 20 timer pr. uge for personer, der er beskæftiget 37 timer pr. uge. Tilskuddet bevilges enten i en afgrænset periode eller på ubestemt tid. 

Hvis det gælder en psykisk funktionsnedsættelse, vil behovet for kompensation ofte være:

 • hjælp til at strukturere og planlægge dine arbejdsopgaver
 • gentagen og fortsat instruktion og kontrol af dine arbejdsopgaver
 • hjælp til at huske og hjælp til koncentration
 • hjælp til at skabe overblik, sammenhæng og forudsigelighed
 • hjælp til at skabe, forstå og bevare dine sociale relationer på arbejdspladsen
 • støttende samtaler.

De faglige og indholdsmæssige jobfunktioner skal du selv kunne udføre. En personlig assistent må ikke overtage dine arbejdsfunktioner og derved virke som vikar eller almindelig medhjælp.

Har du i forvejen en sag i kommunen kan din sagsbehandler vejlede dig. Eller har alle kommuner nøglepersoner inden for handicap, som du også kan kontakte for kontret vejledning. 

Isbryderordningen

Formålet med Isbryderordningen er at give nyuddannede med handicap en mulighed for at få relevant erhvervserfaring.

Hvad indebærer isbryderordningen?

 • I Isbryderordningen arbejder du i virksomheden til overenskomstmæssig løn – både i private og offentlige ansættelser
 • Ansættelsen kan vare i op til ét år
 • Arbejdsgiveren får tilskud til din løn - forhandlet med jobcentret.

Perioder, hvor du deltager i Isbryderordnigen, forbruger af din dagpengeperiode.

Hvem kan komme i isbryderordningen?

For at du kan komme i en isbryderordning, er det et krav, at følgende kriterier er opfyldt:

 • du har et handicap
 • du har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed
 • din uddannelse giver ret til optagelse i en A-kasse (intet krav om medlemskab)
 • du mangler erhvervserfaring inden for det område, du er uddannet til
 • ansættelsen i isbryderordningen skal påbegyndes inden 2 år efter, du har afsluttet din uddannelse.

Din A-kasse eller jobcentret kan vejlede dig. Dertil har alle kommuner i deres jobcenter nøglepersoner indenfor handicap, som du også kan kontakte for konkret vejledning.

Kriterier for fleksjob

For at blive visiteret til et fleksjob skal du:

 • have en væsentlig og varig begrænsning i arbejdsevnen – i alle fag/job
 • kke kunne opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet
 • være under folkepensionsalderen

Det er jobcenteret, der fastlægger din arbejdsevne. Arbejdsevnen angives i arbejdstid og intensitet. Intensiteten skal forstås som din effektive arbejdstid. Reglerne for fleksjob fremgår af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Fastholdelsesfleksjob - fleksjob på din hidtidige arbejdsplads

Du kan først blive vurderet i forhold til eventuel fleksjobberettigelse på din nuværende eller hidtidige arbejdsplads, når du har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitel eller på særlige vilkår (hvis der ikke er overenskomst med socialt kapitel). 

Du skal samtidig opfylde de almindelige betingelser for fleksjob.

Aftalen mellem din arbejdsgiver og dig om særlige vilkår skal være skriftlig og indeholde oplysninger om hvilke funktioner, du har svært ved eller ikke kan udføre og hvilke konkrete skånehensyn, der er aftalt. 

I skal således dokumentere, hvorledes virksomheden, har forsøgt at hjælpe dig til at forblive i ordinær beskæftigelse, inden fleksjob kan komme på tale.

Kravet om 12 måneders ansættelse med særlige vilkår gælder dog ikke, hvis du har været ude for en alvorlig skade eller ulykke eller pludselig bliver ramt af en alvorlig sygdom. I det tilfælde kan aftale om fleksjob indgås før 12 måneders ansættelse.

Derudover er der ikke en betingelse om 12 måneders ansættelse, såfremt du har under 6 år til folkepension.

 

Opfølgning og midlertidige fleksjob

Fleksjob bliver bevilget midlertidigt for en periode af 5 år. Er du over 40 år, kan du efter 5 år få en permanent fleksjobbevilling, hvis kommunen vurderer, at du fortsat ikke kan varetage et almindeligt arbejde på ordinære vilkår. 

Kommunen skal sikre, at du udnytter din arbejdsevne bedst muligt i fleksjobbet, og at dine skånebehov bliver tilgodeset. Kommunen skal følge op på, om der er sket ændringer i dine forhold efter 2,5 år i fleksjobbet og vurdere, om du fortsat opfylder betingelserne for fleksjob. 

Herefter skal der følges op hver gang, der er gået 2,5 år fra seneste opfølgning. Dette skal ske ved en personlig samtale mellem dig og kommunen. Din arbejdsgiver kan inddrages efter behov.

Ansættelse og løn

Arbejdsgiver betaler dig løn og eventuel pension for det arbejde, der bliver udført. Er du eksempelvis vurderet til at kunne arbejde effektive 8 timer om ugen, skal din arbejdsgiver betale dig løn for 8 timer plus eventuel pension af de 8 timer. Har du skånehensyn, der betyder en nedsat arbejdsintensitet (fx behov for flere pauser), så skal arbejdsgiver betale dig for din effektive arbejdstid. Kommunen skal godkende ansættelsen, og de kan i den forbindelse hjælpe med at fastsætte skånebehov og vurdere arbejdsintensiteten for den konkrete ansættelse.

På områder, der ikke er dækket af en overenskomst, bliver løn- og ansættelsesvilkår fastsat efter aftale mellem dig og arbejdsgiveren. På områder, hvor der findes en relevant sammenlignelig overenskomst, skal der dog tages udgangspunkt i overenskomsten på det sammenlignelige område.

Som fleksjobansat er du omfattet af lovgivningen for lønmodtagere, medmindre de enkelte love indeholder bestemmelser om andet. Det betyder, at du er omfattet af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, lov om ferie og arbejdsskadeloven. Udfører du funktionærarbejde, skal du ansættes på funktionærlignende vilkår, også selvom du arbejder 8 timer eller derunder. Ved sygdom har du som fleksjobansat funktionær ret til løn under sygdom. Arbejdsgiveren får refusion af sygedagpenge allerede fra første sygedag. 

Kontakt Djøf, hvis du har brug for gennemgang af din ansættelseskontrakt.

Ansættelser i fleksjob, der etableres på overenskomstdækkede områder, er ligesom andre ansættelser omfattet af de kollektive overenskomster.

På områder, der er dækket af overenskomst, fastsættes løn- og øvrige arbejdsvilkår efter de kollektive overenskomster, herunder sociale kapitler, lokalaftaler med videre og bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for ansættelse og fastholdelse af personer i fleksjob.

Med løn og øvrige arbejdsvilkår menes de samlede vilkår, herunder fx løn, tillæg, opsigelsesvarsler, arbejdstidens placering, ferie, pension, barsel, der skal gælde for arbejdsforholdet.

Løn og ansættelsesvilkår fastsættes efter den overenskomst, som gælder for virksomheden du ansættes hos. Da mange akademikere ansat i den private sektor ikke er dækket af en overenskomst, følger man typisk den overenskomst, som ligger tættest på branchen. Såfremt der ikke er en sammenlignelig overenskomst, fastsættes lønnen efter individuel aftale, hvor der tages udgangspunkt i din markedsværdi.

Fleksløntilskud

Kommunen supplerer lønnen fra arbejdsgiveren med et fleksløntilskud, som reguleres på baggrund af din lønindtægt inklusiv pensionsbidraget. Værdien af personalegoder, som fx fri telefon og sundhedsforsikring, indgår ikke i beregningen af fleksløntilskud. Kommunen beregner og udbetaler fleksløntilskuddet til dig på baggrund af din lønindtægt fra arbejdsgiveren i den forudgående måned.

Fleksløntilskuddet kan højst udgøre op til 98% af højeste dagpengesats, hvilket er 18.964 kr. pr. måned (2022). Tilskuddet nedsættes med 30%, indtil den samlede lønindtægt pr. måned udgør 15.401 kr. inklusiv pensionsbidrag. For den del af indtægten, der overstiger 15.401 kr. om måneden, nedsættes fleksløntilskuddet med 55%. Der indbetales 5% af fleksløntilskuddet til en særlig pensionsopsparing, der ligger i ATP, dog maksimum 500 kr. månedligt.

Du kan selv foretage en vejledende beregning af fleksløntilskuddet.

Pension

Når du ansættes i fleksjob, er det vigtigt at kontakte din pensionsordning for vejledning. Dette gælder både i forhold til eventuel mulig udbetaling ved nedsat erhvervsevne og i forhold til dine fremtidige indbetalinger af pensionsbidrag. 

Har du en pensionsordning fra en tidligere ansættelse, kan det herunder være værd at undersøge, om det er muligt, og kan være en fordel, fortsat at indbetale pensionsbidrag til din tidligere pensionsordning.

Tjenestemandsansatte har også mulighed for at blive ansat i fleksjob. Der gælder særlige regler, herunder fx i forhold til pensionen.

 

Fleksjob før 1. januar 2013

Er du ansat i et fleksjob fra før den 1. januar 2013, er det de gamle regler, der gælder. Ansættes du i et nyt fleksjob, eller sker der ændringer i din ansættelse, skal det vurderes, om der er tale om et nyt fleksjob. Vurderes det, at der er tale om et nyt fleksjob, overgår du til den nye fleksjobordning. Du kan læse nærmere omkring det i Vejledning om fleksjob med videre under punkt 10.

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende med en nedsat funktionsevne i dit erhverv, kan du også være omfattet af en form for fleksjob; løntilskud for selvstændige.

Ledigheds- og fleksydelse

Når du er visiteret til fleksjob, kan du ikke længere være medlem af en a-kasse og efterlønsordningen. Læs her om ydelser for fleksjobvisiterede.

Ledighedsydelse

Når du visiteres til et fleksjob, og er ledig eller sygemeldt, vil du kunne søge om ledighedsydelse.

Du kan få ledighedsydelse:

 • hvis du opfylder betingelserne for at få et fleksjob
 • ikke har et rimeligt tilbud om ansættelse i fleksjob
 • ikke er selvforskyldt ledig efter et fleksjob

For at få udbetalt ledighedsydelse skal du stå til rådighed for fleksjob. Du skal altså tage imod rimelige tilbud om fleksjob. Rimeligt arbejde er arbejde, som du kan klare, eventuelt efter en kort oplæring.

Får du ledighedsydelse og afslår et rimeligt tilbud om fleksjob, mister du retten til ledighedsydelse i tre uger. Hvis du inden for et år efter det første afslag igen afslår et rimeligt tilbud om fleksjob, kan du miste retten til ledighedsydelse.

Satser for ledighedsydelse

Ledighedsydelsen svarer til 89% af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, hvis du ved visitationen til fleksjob opfyldte følgende betingelser:

 • var berettiget til at modtage sygedagpenge eller barselsdagpenge
 • modtog sygedagpenge
 • var i revalidering efter en jobplan
 • blev ledig efter ustøttet beskæftigelse

Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, modtager du ledighedsydelse på niveauet for henholdsvis kontanthjælpsmodtagere på forsørgersats (ca. 80% af arbejdsløshedsdagpenges højeste beløb) eller ikke-forsørgersats (ca. 60% af arbejdsløshedsdagpenges højeste beløb).

Hvis du har nået alderen for fleksydelse, svarer ledighedsydelsen til 60% af højeste dagpengesats frem til folkepensionsalderen eller til, at du overgår til fleksydelse.

Kommunen vurderer, om du fortsat opfylder betingelserne for visitation til fleksjob, når du har modtaget ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måneder.

Fleksydelse

Når du får et fleksjob, mister du retten til efterløn. Du har i stedet mulighed for at være medlem af  fleksydelsesordningen. Fleksydelse minder meget om efterløn og eventuelle perioder, hvor du har betalt efterlønsbidrag til a-kassen, tæller med som anciennitet i fleksydelsesordningen. Ordningen bliver administreret af kommunen.

Betingelser for at få fleksydelse

Du skal:

 • betale fleksydelsesbidrag
 • være visiteret til et fleksjob og have været det i mere end 3 måneder
 • som hovedregel have betalt fleksydelses- og efterlønsbidrag i sammenlagt 30 år
 • være den alder, der gælder for dig, set i forhold til fleksydelse, og ikke have nået folkepensionsalderen. 
 • have fået indberettet værdien af pensioner
 • have bopæl i Danmark eller andet EU-land.

Fleksydelsen svarer til maksimalt 91% af højeste dagpengesats beregnet på årsbasis. Har du pensionsordninger, bliver din fleksydelse sat ned. Det gælder, uanset om pensionsordningen udbetales samtidig med fleksydelsen eller på et senere tidspunkt, og uanset om den er oprettet privat eller via en arbejdsgiver.

Din årlige fleksydelse kan dog ikke overstige den indtægt, du havde året forinden, du gik på fleksydelse.

Se eventuelt på borger.dk for flere oplysninger omkring fleksydelse og din fleksydelsesalder.