]]>

Djøf

Professionshøjskoler og erhvervsakademier

Her kan du læse om stillingsstruktur og ansættelsesvilkår for undervisere på professionshøjskoler og erhvervsakademier.

Undervisernes vilkår adskiller sig på væsentlige punkter fra, hvad der gælder for administrative medarbejdere. Med virkning fra 1. august 2013 har professionshøjskoler og erhvervsakademier de samme vilkår og regler samt overgangsordninger for allerede ansatte undervisere.

Med virkning fra 1. september 2015 er maritime uddannelsesinstitutioner omfattet af tilsvarende vilkår.

Stillingsstruktur

Som underviser på en professionshøjskole eller et erhvervsakademi bliver du som udgangspunkt ansat som adjunkt. Adjunktansættelsen er midlertidig, og du skal senest 4 år efter ansættelsen gennemgå en positiv lektorbedømmelse (lektorkvalificering) for et særligt bedømmelsesudvalg. Hvis lektorbedømmelsen ikke er positiv, ophører ansættelsesforholdet.

Ved en positiv lektorbedømmelse overgår du til ansættelse som lektor, der er en tidsubegrænset ansættelse. Lektorbedømmelsen er varig og gælder også, hvis du skifter arbejdsplads til en anden professionshøjskole eller erhvervsakademi.

Docent er en særlig stillingstype for medarbejdere, der skal ”være i stand til selvstændigt at planlægge, styre og evaluere forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for erhvervet eller professionen”. Docenter skal have et kvalifikationsniveau som ph.d. eller tilsvarende.

Ansættelse sker i øvrigt i henhold til bekendtgørelserne om stillingsstruktur for undervisere ved henholdsvis erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser ved maritime uddannelsesinstitutioner

Notat om stillingsstruktur

Ansættelsesvilkår 

Løn

Alle undervisere ansættes ifølge stillingsstrukturen.

Underviserne bliver indplaceret på den anciennitetsbaserede basisløn og får derudover et undervisningstillæg, som i årligt niveau 31. marts 2012 udgør henholdsvis 42.000 kr. (adjunkter) og 83.000 kr. (lektorer).

Basislønnen for docenter er 471.800 kr. årligt (niveau 31. marts 2012). Derudover får docenter – medmindre andet aftales – et årligt tillæg på 40.000 kr. (niveau 31. marts 2012).

Herudover kan der efter forhandling aftales individuelle kvalifikations- og funktionstillæg. Docenter kan selv forhandle tillæg.

Se de aktuelle lønsatser i Djøfs lønoversigt

Overgangsordninger for undervisere ansat før 1. august 2013:

Undervisningstillægget til adjunkter ansat før 1. august 2013 er 34.700 kr. årligt (niveau 31. marts 2012), mens tillægget til lektorer er på 70.400 kr. årligt (niveau 31. marts 2012).

Adjunkter, som er ansat før 1. august 2013, kan inden 1. august 2014 vælge at overgå til den nye stillingsstruktur og derved få adjunkttillæg – og senere lektortillæg – med de nye/forhøjede satser.

Adjunkter, som er ansat før 1. august 2013 og vælger at forblive på den nuværende stillingsstruktur, men som efter en positiv lektorbedømmelse overgår til en lektorstilling efter skæringsdatoen, får lektortillæg ifølge den nye stillingsstruktur.

Underviserne fortsætter som udgangspunkt på deres hidtidige lønvilkår, men kan inden 1. august 2014 vælge at overgå til den nye stillingsstruktur og lade sig lektorbedømme efter en adjunktperiode. Hvis underviseren hidtil har modtaget en højere løn end basisløn + adjunkttillæg, bevares den hidtidige løn i adjunktperioden.

Underviserne kan alternativt efter aftale med arbejdspladsen blive lektorbedømt uden forudgående adjunktperiode (såkaldt fast-track).

Undervisere, som vælger at overgå til ny stillingsstruktur, får indtil deres lektorbedømmelse et særligt tillæg på 13.000 kr. årligt (niveau 31. marts 2012). Det særlige tillæg må sammen med hidtidige undervisningstillæg eller tillæg, som træder i stedet for undervisningstillæg, dog ikke overstige 83.000 kr., mens individuelt aftalte tillæg ikke berøres. Efter positiv lektorbedømmelse erstattes alle centralt aftalte tillæg af det nye lektortillæg.

Arbejdstid

Arbejdstiden er fastsat som en årlig norm på 1924 timer svarende til gennemsnitligt 37 timer om ugen. Skolerne er forpligtet til at etablere et system, hvor du løbende kan registrere din arbejdstid.

Kravet om et system til løbende registrering af arbejdstiden kan fraviges ved lokal aftale mellem tillidsrepræsentant og ledelse.

Den daglige arbejdstid på arbejdspladsen skal foregå i sammenhæng. Grundprincippet er, at arbejdstiden er den tid, du er på arbejdspladsen, fra du kommer til du går hjem. Det betyder, at også mellemtimer, pauser mellem lektioner og spisepauser er arbejdstid.

Arbejde hjemmefra kan kun medregnes som arbejdstid, hvis der er en aftale med ledelsen herom, enten generelt for alle eller individuelt mellem dig og ledelsen.

Der kan indgås aftale om plustid, som er højere ugentlig arbejdstid end 37 timer med forholdsmæssig forhøjelse af lønnen. Du kan læse nærmere i vejledningen om plustid.

Merarbejde

Arbejdstiden opgøres én gang om året.

Merarbejde for adjunkter/lektorer aflønnes på samme måde som for andre akademikere i staten. Betingelserne følger af overenskomstens § 14. Merarbejde skal så vidt muligt afspadseres. Dette sker med et tillæg på 50%. Hvis afspadsering ikke kan finde sted, sker der i stedet udbetaling med et tillæg på 50%.

Merarbejdsreglerne gælder ikke for docenter. Ledelsen kan efter drøftelse med den enkelte docent fastsætte et engangsvederlag for særlig indsats, resultatløn og merarbejde.

Studieture

På studieture skal man sondre mellem rejsetiden til og fra destinationen og tiden på destinationen.

Rejsetid, der udføres som en del af tjenesten, medregnes i arbejdstiden, dog højst med 13 timer pr. døgn. Reglen betyder, at selve transporttiden til og fra destinationen i forbindelse med en studietur medregnes i arbejdstiden for den enkelte underviser med de faktisk medgåede timer, dog højst med 13 timer pr. døgn.

Arbejdstiden på destinationen tilrettelægges og opgøres på samme måde som anden arbejdstid.

Timelønnede

Undervisningsopgaver kan også varetages af timelønnede undervisere. I så fald sker ansættelsen ikke på overenskomstvilkår, men i henhold til cirkulære om timelønnet undervisning, der regulerer rammerne for ansættelsen, herunder arbejdstid og lønforhold.

Stillingen er en deltidsstilling, der supplerer den undervisning, som varetages af adjunkter eller lektorer. Stilingen besættes for en periode på indtil 3 år. Genansættelse kan finde sted i det omfang, at det er i overensstemmelse med lov om tidsbegrænset ansættelse. Det konkrete timetal fastsættes for hvert semester, dog max. 780 arbejdstimer årligt.

Aflønning pr. arbejdstime er 226,95 kr. (niveau 31. marts 2012). Med virkning fra 1. februar 2016 er al timelønnet undervisning på erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser indplaceret på timelønscirkulæret sats II, dvs. med en forberedelsestid på 60 minutter pr. undervisningstime. 

Aktuel lønoversigt

Eksterne lektorer

Siden 1. august 2016 har det været muligt at ansætte eksterne lektorer på professionshøjskoler og erhvervsakademier samt ved maritime uddannelsesinstitutioner. Ansættelse sker i henhold til bekendtgørelserne om stillingsstruktur, men ansættelsesvilkårene følger i øvrigt cirkulære om timelønnet undervisning.

Ansættelsen som ekstern lektor er en deltidsstilling og kan ske tidsbegrænset i op til 3 år. Som ekstern lektor må du højst have 300 arbejdstimer årligt. Du må ikke på samme tid have både en primær ansættelse og en ansættelse som ekstern lektor ved den samme uddannelsesinstitution.

Arbejdsområdet for eksterne lektorer vil primært bestå i varetagelse af særligt kvalificerede undervisningsopgaver, herunder vejledning af de studerende samt eksamen.

Aflønningen pr. arbejdstime er 226,95 kr. (niveau 31. marts 2012), og undervisningen indplaceres på timelønscirkulærets sats I med en forberedelsestid på 90 minutter pr. undervisningstime. 

Aktuel lønoversigt

Tænk længere

Djøf

Tavshedspligt og lydighedspligt