]]>

Djøf

Funktionærstatus

Som direktør er du som udgangspunkt ikke omfattet af funktionærloven. Læs her hvornår du kan være omfattet af loven.

Direktører bliver efter deres selvstændige stilling sidestillet med arbejdsgivere og er derfor ikke omfattet af funktionærloven og dennes bestemmelser om opsigelsesvarsler, fratrædelsesgodtgørelse med videre.

Er du imidlertid underlagt arbejdsgiverens instruktioner med deraf følgende indskrænkede beføjelser i det daglige, og er du ikke anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, vil funktionærstatus eventuelt kunne blive anerkendt, idet der i givet fald kan være tale om en tjenestestilling. Vurderingen heraf beror dog på en konkret vurdering af den enkelte sag.

Parterne kan i direktørkontrakten aftale, at funktionærloven skal være gældende i ansættelsesforholdet. Direktøren vil i så fald have aftalt funktionærstatus med de rettigheder, der følger af funktionærloven.

Det mest almindelige er, at der i direktørkontrakten er en henvisning til, at funktionærloven "i øvrigt" er gældende. En sådan formulering indebærer, at alle forhold, der ikke er nævnt i kontrakten, reguleres via funktionærloven. Er der således i kontrakten bestemmelser om opsigelsesvarsler, vil funktionærlovens særregler om fx minimalerstatning i en eventuel fritstillingsperiode ikke kunne betragtes som "øvrige forhold". "Øvrige forhold" er de forhold, der ikke selvstændigt er reguleret i kontrakten.

Aftalt funktionærstatus kan dog ikke umiddelbart gøres gældende i forhold til tredjemand, hvilket navnlig er et spørgsmål i forbindelse med behandling af krav i konkursboer og hos Lønmodtagernes Garantifond.

Se vores anbefaling til udformning af en direktørkontrakt.