]]>

Djøf

Når din løn ikke kommer

Du har krav på at få udbetalt din løn til tiden. Din arbejdsgiver misligholder ansættelsesforholdet, når de ikke udbetaler din løn, og det skal du reagere på med det samme. Gør du ikke det, kan din passivitet blive set som en accept.

Du skal altid reagere med det samme, hvis du ikke får en lønseddel. Lønsedlen er dit bevis for, at din arbejdsgiver har indberettet skat af din løn. Får du udbetalt løn uden samtidig at få en lønseddel, kan du ikke dokumentere, at skatten er indberettet, og SKAT vil betragte den udbetalte nettoløn som en bruttoløn, der skal beskattes.

Find først ud af årsagen

Hvis du ikke får udbetalt din løn rettidigt, bør du straks kontakte din arbejdsgiver og få oplyst årsagen. Hvis du ikke får udbetalt din løn omgående derefter, skal du straks kontakte Djøf.

Djøf hjælper dig gennem processen

Skridt i processen Hvad gør Djøf efter aftale med dig Hvad gør du
Påkrav Vi sender et påkrav til din arbejdsgiver med en kort frist (3-5 hverdage) til at udbetale din løn. Vi gør opmærksom på, at manglende betaling inden fristens udløb, berettiger dig til at hæve ansættelsesforholdet og kræve erstatning. Du passer dit arbejde som normalt indtil fristens udløb.
Ophæve ansættelsesforholdet Er lønnen ikke betalt inden fristens udløb, kan vi ophæve dit ansættelsesforhold på grund af misligholdelse og kræve erstatning. Du møder ikke længere på arbejde og melder dig straks ledig hos din a-kasse og dit jobcenter.
Erstatningsopgørelse og rykkerprocedure

Vi påbegynder en rykkerprocedure og varsling om konkursbegæring, når vi har opgjort dit erstatningskrav, som er:

 • din manglende løn indtil ophævelsen
 • erstatning for løn og pension i din opsigelsesperiode (arbejdsgivers opsigelsesvarsel)
 • feriegodtgørelse
 • eventuelle andre tilgodehavender.
Du har pligt til at søge andet arbejde, så du begrænser dit tab, og du har ret til straks at påbegynde andet arbejde.
Konkursbegæring Betaler din arbejdsgiver fortsat ikke dit tilgodehavende, og vurderer vi, at dette skyldes manglende betalingsevne, indgiver vi en konkursbegæring. Skyldes den manglende betaling andre forhold, indleder vi forhandlinger med arbejdsgiver og kan eventuelt udtage stævning. Du skal ikke gøre noget i denne forbindelse.

Din arbejdsgiver er erklæret konkurs

Går din arbejdsgiver konkurs, og er dit ansættelsesforhold ikke ophævet på grund af din arbejdsgivers misligholdelse, er du fortsat ansat af konkursboet.

Et konkursforløb starter med, at skifteretten udpeger en kurator til at bestyre konkursboet. Kurator har 14 dage til at afklare, hvad der skal ske med de ansatte. I den periode skal du ikke møde på arbejde, medmindre kurator beder dig om det. Inden for de 14 dage kan kurator bestemme, at du enten skal arbejde for konkursboet eller, at du skal fritstilles.

Hvis kurator beder dig om at arbejde for boet, har du først pligt til at gøre det, når der er sikkerhed for, at du får løn for arbejdet. Lønmodtagernes Garantifond dækker nemlig ikke løn for arbejde, der er udført for kurator. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig med at få stillet sikkerhed for din løn.

Hvis kurator ikke ønsker at gøre brug af din arbejdskraft, vil du blive opsagt og fritstillet. Når du bliver fritstillet, har du pligt til at være aktivt jobsøgende, så du begrænser dit løntab mest muligt i opsigelsesperioden.

Anmeldelse af dine krav til Lønmodtagernes Garantifond (LG)

Når din arbejdsgiver går konkurs, kan du i de fleste tilfælde få dækket dit tilgodehavende af Lønmodtagernes Garantifond. LG skal have anmeldelsen senest 4 måneder efter, at konkursdekretet er afsagt. Feriepenge er ikke omfattet af den samme frist. Dit krav på feriepenge skal du bare anmelde hurtigst muligt efter, at du har fået kendskab til konkursen. Vi hjælper dig selvfølgelig med at få anmeldt korrekt og rettidigt.

 

 • Løn og tillæg.
 • Erstatning for manglende løn i opsigelsesperioden.
 • Pension.
 • Feriegodtgørelse.
 • Fritvalgsordning.
 • Sundhedsforsikring.
 • Fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a. 
 • Løn under sygdom og barselsorlov.
 • Fri bil og telefon.
 • Dokumenterede krav på bonus og provision.

 • Skattefri kørselsgodtgørelse.
 • Rejsegodtgørelse.
 • Diæter.
 • Repræsentationsudgifter.
 • Andre udgifter som arbejdsgiveren skal refundere.
 • Ældre krav der skulle have været betalt mere end seks måneder før fristdagen for konkursen.
 • Erstatningskrav for manglende ansættelsesbevis.

Hvis dit opsigelsesvarsel er på 3 måneder eller derunder, er du berettiget til at modtage din løn i opsigelsesperioden fra LG, uanset om du har fået nyt arbejde og opnår ny lønindkomst.

Hvis dit opsigelsesvarsel er på 4, 5, eller 6 måneder, gælder reglerne om minimal erstatning. Dette betyder, at LG kun er forpligtet til at udbetale din løn for de første 3 måneder, hvorimod lønnen i resten af opsigelsesperioden er afhængig af, om du har opnået nyt arbejde.

LG kan modregne din nye løn, så hvis lønnen er minimum den samme som tidligere, så får du ikke mere udbetalt fra LG. Du vil derimod få løn og optjene ferie hos din nye arbejdsgiver. Er lønnen lavere set over hele din opsigelsesperiode, vil LG udbetale forskellen, så du ikke bliver stillet ringere.

Du kan maksimalt få udbetalt 160.000 kr. efter skat fra LG. Feriepenge og fritvalgssaldo er ikke omfattet af maksimumgrænsen. De kommer oveni de 160.000 kr.

LG dækker kun, når du har været ansat som lønmodtager, og du derfor har stået i et tjenesteforhold til din arbejdsgiver. Det betyder, at du skal have udført dit arbejde personligt for din arbejdsgiver og under din arbejdsgivers instruktioner og kontrol. Det er stillingens indhold og ikke stillingsbetegnelsen, der afgør, om du er lønmodtager.

Hvis du er direktør, medejer, daglig leder, bestyrelsesmedlem eller nært beslægtet med ejerkredsen, kan du ikke være sikker på at få din løn dækket hos LG.

En administrerende direktør vil normalt ikke få dækket sit lønkrav hos LG. Kontakt os, hvis du er i tvivl, så vi kan give dig den bedst mulige rådgivning.

Lån fra Djøf

Der er en sagsbehandlingstid på ca. 35 dage hos LG. Det kan være lang tid at vente, og derfor kan du ansøge Djøf om at give dig et lån. For at få lånet skal du give Djøf transport i dit krav mod LG. Det betyder, at du skal skrive under på, at LG udbetaler til Djøf i stedet for til dig.

For at komme i betragtning til et lån, skal du have været medlem af Djøf i de sidste 12 måneder.

Anmeldelse i konkursboet

Hvis du har et lønkrav, der er større end 160.000 kr. efter skat, hjælper vi dig med at anmelde kravet i konkursboet, så du kan få del i en eventuel dividende. Har du andre tilgodehavender, som LG ikke dækker, kan vi også anmelde dem i konkursboet.

Virksomhedsoverdragelse i konkurs

Hvis kurator sælger hele eller dele af den konkursramte virksomhed, og hvis du ikke er fritstillet forinden, er du forpligtet til at følge med over til den nye arbejdsgiver. Det kaldes for virksomhedsoverdragelse.

Hele eller dele af dit krav skal derfor dækkes af den nye arbejdsgiver. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig med at anmelde kravet korrekt.  

Hvis du er fritstillet, og din tidligere arbejdsgiver tilbyder dig ansættelse i et nyt firma, bør du også kontakte os. Der kan nemlig være tale om en virksomhedsoverdragelse, og dermed kan der opstå tvivl, om du kan få erstatning fra LG.

Din arbejdsgiver er under rekonstruktion

Du bør altid kontakte os, hvis din arbejdsgiver kommer under rekonstruktion, så vi kan hjælpe med at sikre dig bedst muligt.

Hvad er rekonstruktion?

En virksomhed kan komme under rekonstruktion, hvis virksomheden ikke kan betale sine kreditorer og derfor midlertidigt standser sine betalinger.

Skifteretten beslutter, om betingelserne for at indlede en rekonstruktion er opfyldt og udpeger en rekonstruktør.

Du skal fortsætte med at arbejde

Umiddelbart betyder en rekonstruktion ikke noget for dit ansættelsesforhold. Du skal fortsat møde på arbejde, og du skal have din løn til sædvanlig tid.

En rekonstruktør har 14 dage fra rekonstruktionsdatoen til at beslutte, om der er brug for din arbejdskraft. Bliver du hjemsendt i denne periode, har du stadig pligt til at stå til rådighed. Derfor kan du ikke tage nyt arbejde.

Hvis du skal arbejde under rekonstruktionen, kan du kræve, at der bliver stillet sikkerhed for, at du får udbetalt din løn. Kontakt os for at få hjælp til dette.

Har du løn til gode?

Din arbejdsgiver kan nægte at udbetale tilgodehavende løn for tiden inden rekonstruktionen, så længe virksomheden er under rekonstruktion. Sker det, skal du straks kontakte os. 

Hvordan ender en rekonstruktionsbehandling?

En rekonstruktion skal være afsluttet i løbet af 6-12 måneder på én af følgende måder:

 • Din arbejdsgiver fortsætter, fordi virksomheden igen bliver solvent fx på grund af en akkordaftale med de øvrige kreditorer. Her skal din arbejdsgiver dække dit tilgodehavende.
 • En virksomhedsoverdragelse hvor den nye ejer overtager dit ansættelsesforhold. Her skal den nye ejer som udgangspunkt dække dit tilgodehavende.
 • En konkurs hvor du vil kunne få dækket dine krav hos LG. Se afsnittet om konkurs.

Vi hjælper dig naturligvis med at anmelde og inddrive dine krav uanset hvem, der skal dække dem.