]]>

Djøf

Ansat på udenlandsk kontrakt

Få et nemt overblik, hvad du skal være særligt opmærksom på, når du bliver ansat på udenlandsk kontrakt.

I udlandet er dine ansættelsesvilkår ikke nødvendigvis de samme som i Danmark. Det er derfor vigtigt, at alle relevante vilkår fremgår af din kontrakt.

I Danmark og andre EU- og EØS-lande er der en række minimumsbestemmelser, der sikrer dine rettigheder inden for områder som frihed, arbejdstid med videre. Vær opmærksom på, at alle lande i EU har krav på et ansættelsesbevis.

Bliver du ansat på en udenlandsk kontrakt uden for EU- og EØS-samarbejdet, skal du som udgangspunkt få synliggjort alle vilkår i din kontrakt, hvis du vil være sikker på at have ret til dem.

Anbefalinger til din udenlandske kontrakt

Det skal klart fremgå, hvad din stilling og arbejdsopgaver er, så der ikke er tvivl om, hvilke pligter og beføjelser du har i ansættelsen.

Sørg for at aftale et starttidspunkt, som giver dig tid til at få styr på alt det praktiske.

Skal du arbejde uden for EU, skal du formentligt søge om opholds- og arbejdstilladelse samt visum. Det er ikke sikkert, at du kan få tilladelsen, når du først er indrejst i et landet. Det anbefales, at du sørger for at indhente en arbejdstilladelse og eventuelt andre tilladelser, inden du tager til udlandet for at påbegynde et arbejde.

De enkelte landes ambassader og konsulater kan give præcise svar på dine spørgsmål. For de lande, som ikke har nogen repræsentation i Danmark, kan Udenrigsministeriets omstilling på telefonnummer 33 92 00 00 oplyse om telefonnummeret til de pågældende landes nærmeste repræsentation.

Sørg for det klart fremgår, hvad din aftalte løn er.

Er der aftalt bonus, skal du sikre dig, at det fremgår, hvad der sker i forbindelse med fratrædelse. Hvis du ikke får indskrevet en ret til forholdsmæssig udbetaling ved fratrædelse, risikerer du, at du ikke har krav på bonus, hvis du siger op eller bliver opsagt.

Bliver du tilbudt at deltage i en pensionsordning, bør du undersøge om, det giver økonomisk mening for dig at deltage i ordningen. Det kan fx være, at dine indbetalinger bliver spist af administrationsomkostninger, fordi du indbetaler for lidt eller over en kortere periode.

Undersøg derudover om, du kan tage din pensionsopsparing med dig den dag, du forlader landet igen.

Få præciseret, hvor mange timer du skal arbejde om ugen, så der ikke er tvivl om din arbejdstid.

Den ugentlige arbejdsnorm varierer meget fra land til land. I EU må du som udgangspunkt kun arbejde maksimalt 48 timer om ugen i gennemsnittet i en periode på 4 måneder.

Du kan ikke regne med, at du har 5 ugers ferie, som du er vandt til i Danmark. I EU gælder der en mindsteregel på fire ugers ferie. Uden for EU varierer ferierettighederne i stor grad. Og mange steder er der slet ikke et feriepengesystem. Derfor må du ofte selv lægge penge til side, fordi du ikke har ret til ferie med løn.

Udenlandske arbejdsgivere har forståelse for, at deres medarbejdere skal bruge tid på at besøge familie og venner i hjemlandet. Derfor kan du med fordel forhandle om ekstra ferie eller fridage i din kontrakt. Du bliver dog nødt til at tilpasse dine krav efter normerne, og de kan variere meget fra land til land.

Det er ikke i alle lande, hvor du har ret til fuld løn under sygdom. Typisk er man dog sikret en eller anden form for ”mindsteindkomst” i en given periode. Nogle steder er der også et maksimum på, hvor mange dage du må være syg om året.

Få indskrevet klare regler for, hvad dine rettigheder er, hvis du bliver syg. Vi anbefaler, at du får fuld løn under sygdom uden begrænsning af antal sygedage.

Når du tager ud, er det ikke sikkert, at din egen forsikring dækker dig. Det er heller ikke sikkert, at din arbejdsgiver er forpligtet til at have en ulykkes- eller ansvarsforsikring, som arbejdsgivere er forpligtet til i Danmark. Derfor bør du altid sikre dig, at du er dækket af en ansvars-, arbejdsskade- og ulykkesforsikring. 

Sørg for at sikre dig de bedste vilkår i tilfælde afskedigelse. Det kan fx være forlænget varsel eller uopsigelighed. Det kan også være en god ide, at du aftaler, at din arbejdsgiver skal betale dine hjemrejseudgifter, hvis du bliver afskediget.

Mange lande har væsentligt kortere opsigelsesperiode end i Danmark. Andre lande har væsentligt længere. Før du rejser ud, kan det derfor være en god idé at undersøge opsigelsesreglerne for dit nye job. Undersøg, om du kan blive afskediget uden varsel, eller om du har en opsigelsesperiode, der giver dig nok tid til at finde et nyt job. 

For ikke at stå i en situation, hvor du kan blive afskediget kort tid efter, at du er tiltrådt, kan det være en god idé at aftale uopsigelighed for arbejdsgiver i fx det første år af ansættelsesforholdet. I kan også aftale, at hvis arbejdsgiver afskediger dig, betaler arbejdsgiver din hjemrejse og eventuelle fragtomkostninger af personlige ejendele.

Arbejdsvilkår i EU og EØS

Igennem den europæiske portal for jobmobilitet (EURES) kan du få nyttige oplysninger om leve- og arbejdsvilkår for alle EU-og EØS-lande. Brug det til at se, hvilket råderum du kan forhandle i, når du ansættes på en udenlandsk kontrakt i EU- og EØS-lande.

Advokatbistand

Advokatbistand til din udenlandske kontrakt

Når du ansættes på en udenlandsk kontrakt, tilbyder vi at refundere dele af dine udgifter til en lokal advokat, som gennemgår din kontrakt og ansættelsespapir. Du kan modtage refusion op til 4.000 kr. for en advokat, som du selv finder.  

For at bruge denne medlemsfordel skal du:

  • have været medlem af Djøf i de sidste 12 måneder
  • kontakte Djøf, før du finder en advokat, for at få tilsagn om refusion
  • selv afregne det fulde beløb direkte med advokaten
  • indsende en kopi af fakturaen til Djøf, att. Mette Kilsgaard mki@djoef.dk, sammen med dit registrerings- og kontonummer. Vi refunderer derefter refusionsbeløbet til din konto.  

Du kan kun modtage refusion en gang inden for 12 måneder.