]]>

Djøf

Tidsforbrug og fysiske rammer som tillidsrepræsentant

Som tillidsrepræsentant skal du have den nødvendige tid til hvervet og mulighed for at få stillet separat lokale til rådighed

Som tillidsrepræsentant må du bruge den tid, der er nødvendig og tilstrækkelig for, at du kan udføre dit tillidsarbejde forsvarligt. Der skal tages hensyn til arbejdspladsens størrelse og eventuelle lokale forhold.

Dit tillidsrepræsentantarbejde kan du medregne i din normale arbejdstid, hvis det ligger indenfor din normale arbejdstid. Tid ud over din normale arbejdstid, kan du kun regne med, hvis din chef eller ledelse har bedt dig om at arbejde eller deltage i møder uden for normal arbejdstid.

Dit tidsforbrug vil variere i forskellige perioder. Ved de årlige lønforhandlinger, omstruktureringer og afskedigelser vil du typisk skulle bruge mere tid som tillidsrepræsentant.

Aftal tidsforbrug med ledelsen

Ledelsen og tillidsrepræsentanten skal løbende drøfte:

  • det nødvendige tidsforbrug til tillidsrepræsentantarbejdet
  • fordeling mellem tillidsarbejde og sædvanligt arbejde.

På mange arbejdspladser er der aftaler om tidsforbrug på tillidsrepræsentantsarbejdet. Nogle arbejdspladser har et supplement til MUS-skemaet, som definerer, hvilke emner chef og tillidsrepræsentant kan drøfte for så vidt angår tillidsrepræsentantens funktion, fokus og opgaver.

Du har altså både en pligt og en ret til at drøfte dit hverv som tillidsrepræsentant med din chef. En sådan samtale sikrer, at både du og din chef oplever, at I har et konstruktivt samarbejde i forhold til tillidsarbejdet og balancen til dine daglige arbejdsopgaver.

Blev inspireret til emner, som du og din chef kan drøfte i forbindelse med dit tillidsrepræsentantarbejde.

Inspiration til samtale mellem chef og TR

Særligt for staten

  • Ved ny- og genvalg: Drøfte fordeling af tidsforbrug - tillidsarbejde og almindeligt arbejde
  • Ved ændring af omfang af tillidsarbejdet: Drøfte tilrettelæggelsen af tillidsrepræsentantens samlede opgaver – herunder om sædvanlige opgaver skal lægges om eller gives til en anden i en periode, hvor tillidsarbejdet fylder meget

Reglerne finder du i Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten

Særligt for kommuner og regioner

Der er mulighed for normeringsmæssigt at give kompensation til den afdeling/institution, der har en tillidsrepræsentant ansat.

Du kan finde reglerne i:

Den regionale MED-aftale

Den kommunale MED-aftale

Frihed til møder og uddannelse

 

For at klæde dig bedst muligt på til tillidsarbejdet tilbyder Djøf en uddannelse for tillidsrepræsentanter og -suppleanter

Vurdér indhold

At rådgive de bedste forpligter. Derfor arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Vurder gerne artiklen nedenfor.