]]>

Djøf

Reglerne om SU og MED-udvalg

Her finder du reglerne om SU/MED-udvalg i staten, kommuner og regioner.

Hvad er et SU/MED-udvalg?

På det offentlige er der indgået aftaler om:

Formål 

Formålet med SU/MED-valg er, at der skal ske samarbejde på alle niveauer. Rammerne for samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne bliver fastlagt i SU/MED-udvalget.

SU/MED-udvalgene er det organ, hvor medlemmerne af udvalgene - og dermed også de ansatte – kan:

 • Få informationer om arbejdspladsen
 • Være medbestemmende i forhold til arbejds- og personaleforhold
 • Øve medindflydelse på beslutningsprocesserne

Hvem har et SU/MED-udvalg?

Staten

I staten skal alle institutioner oprette et SU-udvalg, hvis der er mindst 25 ansatte.

Hvis en statslig institution har:

 • Flere arbejdspladser med selvstændig ledelsesfunktion,
 • Og et medarbejderantal på 25 eller derover

skal institutionen oprette et SU-udvalg for hvert arbejdssted. Hvis der er flere SU-udvalg inden for samme institution, skal der være et såkaldt ’Hoved SU’, der er fælles for hele institutionen.

På institutioner med mindre end 25 ansatte, skal arbejdsgiveren og medarbejderne også samarbejde efter principperne i SU-aftalen. Her kan I for eksempel vælge at:

 • Oprette et SU-udvalg,
 • Eller I kan aftale systematiske møder mellem arbejdsgiveren og medarbejderne på arbejdspladsen

Kommuner og regioner

På det kommunale og regionale område er der så godt som alle steder inden for MED-rammeaftalen indgået en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse. Den lokale aftale træder i stedet for aftalen om samarbejde og samarbejdsudvalg. Den lokale MED-aftale skal indeholde en lokal udvalgsstruktur for MED-udvalgene. Det er et krav, at der skal være et sammenhængende system for at sikre medindflydelse og medbestemmelse. Udvalgsstrukturen skal matche ledelsesstrukturen.

Udvalgets sammensætning

Antal

I kommuner og regioner indgår det i den lokale MED-aftale, hvor store udvalgene skal være.

Sammensætning

Medarbejdersidens SU/MED-repræsentanter og suppleanter bliver udpeget:

 • Af de forhandlingsberettigede personaleorganisationer – blandt de i institutionen anmeldte tillidsrepræsentanter
 • Skal der udpeges flere medarbejderrepræsentanter, end der er tillidsrepræsentanter, vil det ske blandt de øvrige medarbejdere på arbejdspladsen

SU/MED-repræsentanter og suppleanter – der ikke er tillidsrepræsentanter – er beskyttet mod afskedigelse på samme måde som tillidsrepræsentanter

Kontaktudvalg

SU/MED-udvalgets opgaver

Udvalgets opgaver består af 2 dele:

 • Information og drøftelse om arbejdspladsens forhold
 • Medbestemmelse

Information og drøftelse

 • Arbejdspladsens seneste udvikling og forventede udvikling i aktiviteter
 • Arbejdspladsens økonomiske situation
 • Strukturændringer – herunder ændringer der kan have betydning for beskæftigelsen
 • Beslutninger, der kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og medarbejdernes ansættelsesforhold - herunder virksomhedsoverdragelse
 • Udbud og udlicitering

Ledelsen skal give informationerne på et så tidligt tidspunkt som muligt og med et sådant indhold, at det giver gode muligheder for drøftelse. Så vidt muligt skal information gives både skriftligt og mundtligt.

Medbestemmelse

Arbejdsforhold kan være:

 • Placering af daglig arbejdstid og pauser
 • Tiltag i forbindelse med medarbejdernes sikkerhed og velfærd
 • Ordensregler – politikker og retningslinjer
 • Arbejdets tilrettelæggelse
 • Indretning af egnede arbejdslokaler

Personaleforhold er blandt flere:

 • Ansættelser
 • Afskedigelser
 • Forfremmelser
 • Kompetenceudvikling
 • Omplacering, omskoling og efteruddannelse af medarbejdere
 • Introduktionsprogrammer
 • Medarbejdersamtaler
 • Trivsel, sygefravær og stress

Retningslinjer

Når udvalget skal fastsætte retningslinjer om arbejds- og personaleforhold, skal parterne være enige. Både medarbejderrepræsentanterne og arbejdsgiveren kan komme med forslag til retningslinjer.

Medbestemmelsen rækker ikke videre, end at arbejdsgiveren kan fastsætte de nødvendige retningslinjer, hvis parterne ikke kan blive enige.

Opsigelse af retningslinjer

Hvis der ikke er aftalt andet varsel, kan I opsige aftalte retningslinjer med 3 måneders varsel.  

På det kommunale og regionale område er det præciseret, at regler om arbejds-, samarbejds- og miljøforhold, som er fastsat eller godkendt af kommunalbestyrelsen, ikke er retningslinjer efter MED-aftalen. Det betyder, at de er almindelige regler og ikke er omfattet af opsigelsesbestemmelserne ovenfor.

Tavshedspligt

Medlemmer af SU/MED-udvalg kan normalt frit referere, hvad der sker i udvalget. Medlemmer har dog den tavshedspligt, som følger af deres tjenesteforhold.

Uoverensstemmelser

SU/MED-reglerne forudsætter en positiv forhandlingsvilje fra begge sider. Hvis samarbejdet ikke fungerer, skal du kontakte Djøf.

Særligt for staten

 • Er uenige om fortolkningen af aftalerne
 • Mener der er tale om brud på aftalen

Så kan parterne indbringe sagen for et eventuelt Hovedsamarbejdsudvalg. Bliver parterne ikke enige her, kan de indbringe sagen for ’Samarbejdsnævnet.’

Særligt for kommuner og regioner

Voldgift

Vurdér indhold

At rådgive de bedste forpligter. Derfor arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Vurder gerne artiklen nedenfor.