]]>

Nye normer for censur på det erhvervsgymnasiale område

Flere af normerne for skriftlig censur på hhx er sat op, og nogle prøver er skiftet fra at være en skriftlig prøve til en mundtlig prøve. Læs meget mere nedenfor.

Læs her om ændringer i censurnormerne, der er kommet med gymnasiereformen, og få gode råd til, hvordan du som tillidsrepræsentant gør klar til sommerens eksamener.

Nye skriftlige censurnormer

Efter gymnasiereformen og ændringer i prøverne har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet gennemgået censurnormerne for skriftlig censur og fundet behov for at justere de gamle censurnormer fra 2008 for prøver, der har ændret omfang, indhold eller form.

Du finder de nye fastsatte censurnormer her.

Forud for fastsættelsen har Djøf, GL og IDA på flere møder drøftet principperne for censurnormerne med Styrelsen.

Ingen normer for skriftlig censur på hhx er sat ned, men nogle er sat op. Det gælder:

  • Virksomhedsøkonomi B
  • Virksomhedsøkonomi A
  • Fransk og Tysk fortsættersprog A
  • Engelsk A

Der er tale om bibeskæftigelse. Derfor bliver censurnormerne for skriftlig censur til de gymnasiale prøver fastsat ensidigt af Børne- og Undervisningsministeriet.

Hvis du vælger at takke ja til at udføre skriftlig censur til de gymnasiale prøver ved den kommende sommereksamen, er det arbejde uden for overenskomsten. Det er altså ikke en del af din ansættelse.

Nye prøveformer går fra skriftlig til mundtlig censur

Med gymnasiereformen er der kommet nye prøveformer, og nogle prøver er skiftet fra at være en skriftlig prøve til en mundtlig prøve. Det gælder bl.a. Matematik B og studieområdeprojektet (SOP) og erhvervsområdeprojektet (EOP).

Nu skal eleverne til en mundtlig eksamen med et skriftligt elevprodukt som grundlag. I bedømmelsen af elevens præstation indgår både det skriftlige elevprodukt og den mundtlige præstation. Opgaven med at være censor er en del af de arbejdsopgaver, du som lærer er forpligtet til at løse, hvis du trækkes ud som censor.

Tidsbruget med censoropgaven indgår derfor i din samlede arbejdstid, jævnfør overenskomstens bestemmelser om arbejdstid og eventuelt merarbejde. Det betyder, at der ikke – som ved skriftlige eksamener –  er et særskilt censorkorps til disse eksamener, og der er heller ikke en ministerielt fastsat norm på 2 timer.

Djøf, GL og IDA er bekymrede for skolernes håndtering af censoropgaven i de nye prøveformer. Vores bekymring går på to forhold: Lærernes arbejdstid og risikoen for, at der opstår en uens national standard, når det gælder bedømmelsen af blandt andet SOP/EOP. Vi har derfor i fællesskab skrevet til Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG), Børne- og Undervisningsministeren samt de politiske undervisningsordførere.

DEG har oplyst, at de på baggrund af vores henvendelse har revideret deres vejledning om censorbanken, så den er i overensstemmelse med overenskomstens bestemmelser, men at de ikke har mulighed for at foreskrive, hvordan de selvejende skoler skal allokere deres ressourcer. 

I vejledningen kan man nu læse, at censorbankordningen er en intern afregningsmodel for omkostningsudligningen imellem DEG-medlemsskolerne. Den er ikke retningsgivende for honoreringen af den enkelte lærer. Lærerens tidsforbrug skal opgøres efter overenskomstens bestemmelser.

Skolen kan derfor ikke bruge de nævnte minuttal i vejledningen, når de ser på lærernes tidsforbrug med opgaven i forbindelse med Matematik B, SOP og EOP.

Så hvis du hører en leder, der henviser til censorbankens oplistede minuttal eller satser, er det vigtigt, at det kun har betydning for omkostningsudligningen skolerne imellem. Tidsforbruget i forbindelse med censoropgaven skal opgøres efter overenskomstens bestemmelser. DEG har i en mail erklæret sig enig i, at skolerne skal planlægge opgaverne med den tilstrækkelige ressource. 

Gør klar til sommerens eksamener

For at skabe ro og gennemsigtighed på arbejdspladsen vil vi foreslå:

  • at du som tillidsrepræsentant har en dialog med ledelsen om, at skolen sikrer de tidsmæssige rammer, der gør det muligt for læreren at løfte opgaven med en tilfredsstillende kvalitet
  • at der er en dialog mellem ledelse og lærere, der har fokus på, hvordan man løser opgaven tilfredsstillende evt. anvisninger på, hvordan opgaven skal løses inden for den tid, der er til rådighed
  • at ledelsen afsætter tilstrækkeligt tid til vejledning, eksamination og censuropgaven i lærernes opgaveportefølje
  • at lærerne tidsregistrerer tiden, eller at du som tillidsrepræsentant indgår en lokalaftale om, hvor meget tid man har til censur.

Djøf følger op

Vi vil sammen med GL og IDA følge de kommende eksamener både i forhold til, om eleverne kan blive bedømt ud fra en fair national standard, og hvilke arbejdstidsrammer skolerne giver lærerne til eksamen og censur.

Mere om det på den årlige Sektorkonference for tillidsrepræsentanter på undervisningsområdet, der bliver holdt fra den 19.-20. marts 2020 på Sinatur Hotel Nyborg.