]]>

Mænd ønsker mere orlov med deres børn

Skæv fordeling af orlov har store konsekvenser for kvinders arbejdsliv og mænds mulighed for at indgå i forældreskabet på linje med sin partner.

I ny Djøf-undersøgelse svarer hver anden kvinde, at deres barselsorlov i større og mindre grad har haft negativ indflydelse på deres karriere. Det samme oplever 15 procent af mændene. Samtidig har mange mænd et ønske om at kunne holde længere orlov med sine børn.

De færreste vil anfægte, at mænd og kvinder skal have lige gode muligheder for at gøre karriere på det danske arbejdsmarked, og at børn er en fælles glæde og et fælles ansvar for familierne. Det står dog i modsætning til, at talrige undersøgelser dokumenterer, at kvinder har langt sværere ved at realisere en ledelseskarriere i Danmark set i forhold til en lang række andre lande.

Trods formel lov om ligeløn er der stadig ikke ligeløn på det danske arbejdsmarked. Djøf har i en række analyser dokumenteret en såkaldt ”uforklaret lønforskel” på mellem fem og otte procent for mænd og kvinder ansat i den private sektor uden ledelsesansvar. Kvinder og mænd har typisk heller ikke lige god løndækning under orlov, hvilket er en del af forklaringen på, at kvinder i mange år har taget 90 procent af orloven og mænd de resterende ti procent selv om nuværende barselslovgivning – i hvert fald teoretisk - muliggør, at fædre kan tage en større del af orloven.

Den skæve fordeling af orloven har store konsekvenser for kvinders løn- og pensionsudvikling samt karriereforløb. Tilsvarende rammer familiernes organisering ofte mænd negativt i forbindelse med skilsmisse. Forskning viser, at en tæt og tidlig relation mellem barn og far fremmer barnets udsigter til at klare sig godt senere i livet.

Danmark har med EU’s direktiv for øremærket barsel til mænd fået en historisk mulighed for at opdatere den danske barselslovgivning, så den både bliver mere fleksibel i forhold til forskellige familieformer, men heller ikke udelukker overenskomstparter og arbejdsgivere fra at gå endnu mere progressivt til værks end direktivet.

Danmark har hårdt brug for en ambitiøs barselsreform, der tager et nødvendigt opgør med, at reglerne i dag stiller kvinder dårligere end mænd, når det kommer til karriere og løn. Og at mænd stilles dårligere end kvinder, når det kommer til at drage omsorg for deres børn.

Djøfs undersøgelse har bl.a. været omtalt i Politiken d. 25. august 2021.

Nye barselsrettigheder – politisk aftale

Den 26. oktober indgik regeringen med et bredt flertal af Folketingets partier en aftale om, hvordan EU’s  direktiv skal implementeres i Danmark.

Ved aftalen blev parter enige om en ny orlovsmodel.

Nuværende orlovsmodel

Orlov til mor

 • Graviditetsorlov – 4 uger før forventet fødsel (termin).
 • Barselsorlov – 14 uger efter faktisk fødsel.
 • Forældreorlov – 32 uger efter barselsorlov.

Orlov til far/medmor

 • Fædreorlov – 2 uger der skal holdes senest 14 dage uger efter faktisk fødsel.
 • Forældreorlov – 32 uger, der skal placeres efter fædreorloven.

Af forældreorloven kan mor eller far/medmor udskyde 8-13 uger, der skal afholdes inden barnet fylder 9 år.

Hvis dit barn fødes den 2. august 2022 eller senere gælder den kommende orlovsmodel. Er dit barn født inden den 2. august, vil man som udgangspunkt være omfattet af den nuværende orlovsmodel.

Kommende orlovsmodel

Mor har ret til 4 ugers orlov inden fødslen. Efter fødsel har henholdsvis mor og far/medmor ret til:

 • 2+9 ugers øremærket orlov der skal afholdes inden barnet fylder 52 uger
 • 13 ugers orlov der kan overdrages mellem forældrene, ligesom orloven kan udskydes og blot skal holdes inden barnet fylder 9 år.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ovenstående model gælder for lønmodtagere. Er man selvstændig, ledig eller studerende, har man andre muligheder.

Den nye orlovsmodel vil blive fremsat som lovforslag i løbet af 2021 og vil gælde fra august 2022.

LGBT+ familier får forbedret rettigheder

Barnets retlige forældre kan fra den 1. januar 2024 overdrage de uger, som ikke er øremærket, til sociale forældre.

Målgruppen for sociale forældre er:

 • den retlige forælders ægtefælle
 • den retlige forælders samlevende
 • en kendt donor med en forældrelignende relation til barnet
 • den kendte donors ægtefælle eller samlevende med en forældrelignende relation til barnet.

Det er muligt at læse mere og se hyppige spørgsmål/svar på beskæftigelsesministeriets hjemmeside.