]]>

Ret til forhøjet ferietillæg i indefrysningsperioden

En faglig voldgift har afgjort, at boligselskab var forpligtet til at udbetale det forhøjede ferietillæg til medarbejderne i indefrysningsperioden.

I forbindelse med den nye ferielov var overgangsreglen, at ferie, der blev optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, skulle indefryses. Der blev ved lovændringen ikke taget højde for, at der i mange overenskomster og virksomhedsaftaler er aftalt et forhøjet ferietillæg. Denne retsstilling må formodes at være afklaret med afgørelsen i Voldgiftsretten.

Beregning af feriemidler i indefrysningsperioden

I forbindelse med den nye ferielov var overgangsreglen, at ferie, der blev optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, skulle indefryses. Den indefrosne feriebetaling kunne (bortset fra de senere ekstraordinære frigivelser på grund af COVID-19) ikke udbetales, før lønmodtageren forlod arbejdsmarkedet.

Feriebetalingen, som skulle indefryses, skulle beregnes som feriegodtgørelse med 12,5% af lønnen i optjeningsperioden.

Princippet lød på, at den optjente ferie i perioden blev afregnet med 12,5% som i fratrædelsessituationer, og der skulle ikke betales ferietillæg.

Særlige bestemmelser om forhøjet ferietillæg

Flere overenskomstområder har bestemmelser om forhøjet ferietillæg. Spørgsmålet har derfor været, om ferietillæg ud over det ved lov fastsatte på én procent bortfaldt eller om det supplerende tillæg kunne forlanges udbetalt, selvom retten til betaling for den pågældende ferie var indefrosset.

Afgørelsen i Voldgiftsretten

Ved kendelse af 14. juni 2021 i faglig voldgift med udvidet formandskab er det nu fastslået, at der må kræves et klart og sikkert grundlag for, at krav på forhøjet ferietillæg skulle bortfalde i forbindelse med overgangen til den nye ferielov og at den omstændighed, at ferien i relation til det forhøjede ferietillæg ikke kan afholdes, ikke i sig selv kan begrunde, at ferietillægget bortfalder.

Voldgiftsretten henviste desuden til, at det ved udformningen af lovreglerne om overgangsordningen var forudsat, at lønmodtagerne bevarede deres ret til den feriebetaling, der var optjent og at overenskomstbestemte supplerende krav på feriebetaling skulle udbetales.

I den overenskomst der var til prøvelse, var der aftalt et supplerende ferietillæg på to procent. Det fulgte af overenskomsten, at optjent ferie ved fratrædelse blev afregnet med 12,5%.

Voldgiftsretten fastslog, at der ikke var holdepunkt for at sidestille den ekstraordinære situation, som var opstået ved overgangen fra forskudt ferie til de nye regler om samtidighedsferie ved fratrædelse.

Det supplerende ferietillæg for perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 skulle derfor betales til de medarbejdere, som ikke var fratrådt i perioden.

Læs kendelse af 14. juni 2021 i faglig voldgift..

Hvad anbefaler Djøf, at du gør nu

  1. Tjek om I har ret til et forhøjet ferietillæg.
  2. Har I ret til forhøjet ferietillæg, tjek om det er kommet til udbetaling for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020.
  3. Har I ret til forhøjet ferietillæg, og har I ikke fået det udbetalt for indefrysningsperioden, så kontakt jeres HR-afdeling.