]]>

Djøf

Pensionspolitik

Pension er et væsentligt anliggende ved Djøfs forhandling af overenskomster og aftaler på alle områder.

Indledning

Djøf finder det essentielt, at den nuværende danske pensionsmodel fortsat udgør grundlaget for pensionsoptjening i Danmark – hvor de 3 søjler udgø­res af den skattefinansierede folkepension, arbejdsmarkedspensionen og den private opsparing. Det er garanten for det ansvar, samfundet har for nuværende og fremtidige pensionister og for at velfærd og forbrugsmulig­heder sikres bedst muligt for denne gruppe både nu og i fremtiden.

Djøfs pensionspolitik fastlægger alene de overordnede pensionspolitiske rammer for Djøf som helhed. Djøfs afdelinger kan indenfor disse rammer fastlægge delpolitikker og fastsætte indsatser rettet mod specifikke – og for disse afdelinger særligt interessante - pensionspolitiske temaer. Eksempler på temaer kan være P+, firmapensionsordninger, tjenestemandspension m.fl.

Pension er et væsentligt anliggende for Djøf, og Djøfs pensionspolitik udgør platformen og angiver retningen for Djøfs arbejde med pensionsområdet til gavn for alle Djøfs medlemmer, hvad enten det gælder interessevaretagelse i form af forhandling af overenskomster og aftaler på alle om­råder, samt i forbindelse med indgåelse af individuelle ansættelseskontrakter, eller ved påvirkning af lovgivning m.v.

Djøfs anbefalinger

Djøf lægger vægt på, at pension opfattes som en del af det enkelte med­lems ansættelsesvilkår gen­nem hele arbejdslivet, og at pensionsordninger derfor består af opsparing såvel som forsikring. Vi anbefaler således:

  • At alle erhvervsaktive medlemmer, både i den private og offentlige sektor, har en tilstrækkelig og dækkende pensionsordning, hvor op­sparing til pension ses som en del af den samlede løndannelse, og hvor det samlede pensionsbidrag udgør mindst 15 % af den sam­lede løn.
  • At medlemmerne har en pensionsordning, der som minimum omfat­ter en livsvarig alderspen­sion, samt en forsikring ved invaliditet.

Djøfs pensionspolitiske mission

Djøf søger at implementere anbefalingerne i den konkrete vejledning af medlemmerne i den gene­relle interessevaretagelse, samt i de forhandlin­ger som Djøf er involveret i eller har indflydelse på. Det betyder, at vi ar­bejder for:

  • At overenskomster og aftaler indeholder bestemmelser om pension, der har deres udspring i Djøfs pensionspolitik.
  • At bevare de grundlæggende elementer i den danske pensionsmo­del – herunder princippet om, at beskatning først sker når pensio­nerne udbetales.
  • At mindske pensionsproblemerne som medlemmerne har i forbin­delse med jobskifte, med kortere eller længere ansættelser i udlan­det og ved atypiske ansættelser.
  • At P+ er den bedste pensionsordning, og at P+ er det naturlige valg for de af Djøfs medlemmer, der har et valg.
  • At P+ er i fortsat udvikling med henblik på at være det bedste pensi­onstilbud for Djøfs medlemmer. Gennem Djøfs repræsentanter i P+ bestyrelsen arbejder vi således for, at medlemmerne har størst mulig indflydelse på hvilke ydelser, de får fra P+, samt at P+ in­vesteringerne er kendetegnet ved høj forrentning og lave omkostninger herunder, at der er fokus på nedbringelse af omkostningsniveauet gennem samarbejder med relevante pensionskasser.
  • At medlemmerne i P+ og i Djøf får den bedst mulige rådgivning og information om de pensi­onsordninger, de som et led i deres ansæt­telsesforhold er omfattet af.