]]>

Tag toppen af tvivlen

Talent, organisation og passion kan være nøgleordene, når du som mentor skal guide mentee i karrierespørgsmål.

Tag toppen af tvivlen

Med TOP-modellen kan du guide mentee i karrierespørgsmål.

Ofte vil du som mentor møde en mentee, som skal træffe et vigtigt valg i sin karriere. Dét forudsætter, at mentee bliver afklaret omkring sine kompetencer og præferencer i forhold til sin omverden. Med få greb og spørgsmål kan du hjælpe mentee til at skabe overblik over situationen.

Talent, Organisation og Passion er nøgleordene i denne enkle model. TOP modellen kan bruges som struktur i mentorsamtalen, der skal give ny inspiration til karrieren.

Top model figur

En forandring er i gang

Mentees motivation for at søge en mentor har typisk  rod i en forandring. Nogle gange er udfordringen et selvvalgt jobskifte. Andre gange er der tale om et nødvendigt skift, hvor jorden brænder under mentee, eller måske har mentee behov for et nyt blik på sig selv for komme videre i karrieren.

Samtalen vil derfor ofte handle om, hvordan mentee skal forholde sig til én forandring eller transition. Mentee kan være i tvivl om sin rolle, sit ståsted, om han/ hun skal blive, følge eller forlade den forandrende udfordring. 

For at få den karriere, mentee ønsker, må I se på helheden og alle de faktorer, som påvirker mentees valg i karrieren.

Til samtalen kan I starte med at tegne TOP-modellen op fx på et A3 papir.

Tegn hele billedet op

Som samtalepartner hjælper du for det første med at skabe overblik over situationen ved at se på alle de omstændigheder, der påvirker mentee i situationen:

Præferencer, erfaringer, kompetencer og den givne kontekst.

For det andet kan det være hjælpsomt at eksternalisere situationen. Det vil sige flytte situationen væk fra mentee og gøre den til et objekt. Det kan du helt konkret gøre ved at tegne modellen op på et stort papir mellem jer under samtalen.

Start med Talent

Talent handler om samspillet mellem kompetencer, erfaringer og evner: Hvad kan mentee i det givne job. For at starte samtalen om dette samspil, så få mentee til at fortælle historier om sine erfaringer og successer. Du kan fx stille spørgsmål som:

 • Hvor føler du, at du særligt bidrager?
 • Hvad er det, du kan, som giver særlige resultater? Giv eksempler.
 • Hvordan beskriver du dig i dit arbejde?

Det dobbelte blik

Mens mentee fortæller, kan du skrive stikordene ned på papiret foran jer og stille uddybende spørgsmål. Bemærk det sagte såvel som det usagte. I samtalen har du et dobbelt blik:

 • Hvilke kompetencer beskriver mentee?
 • Hvordan taler mentee om sine kompetencer?
 • Taler mentee sig selv op eller taler mentee sig selv ned?
 • Hvilke ord vælger mentee?

Spørg gerne ind til hvilke antagelser, der ligger bag mentees ordvalg. Udvid om nødvendigt perspektivet på talent og kompetencer. Talent og kompetencer kommer også ud af al den erfaring, vi samler op gennem livet. 

Udvid mentees fokus

Som mentor vil du måske opleve at mentees beskrivelse ikke udgør en helhed. Her er din rolle som mentor, at hjælpe mentee med at tegne helheden op for at forstå, hvordan mentee agerer som fagperson, i samarbejder og i opgaveløsning. Lyt efter og spørg ind:

 • Er mentees fokus fx overvejende på enkelte, faglige kompetencer; fx juridisk sagsbehandling eller økonomistyring?
 • Kan du som mentor supplere ud fra det, du allerede kender til mentee?
 • Hvad mangler i mentees billede af sig selv; fx metodiske, personlige, sociale og organisatoriske kompetencer?

Processen med at tegne helhedsbillet giver mentee en stærkere forståelse af sig selv og dét styrker i sidste ende mentees beslutninger.

Passion er en drivkraft i karrieren

Vores forskellige præferencer driver os og det er selvfølgelig meget individuelt, hvad der motiverer os. Passion handler grundlæggende om værdier. Jo dybere I arbejder med dette emne, jo tydeligere kommer det frem, hvad der er betydningsfuldt og meningsskabende.

Konflikt i mellem kan og vil

”Jeg er rigtig god til det, jeg gør. Jeg løber tit stærkt og sætter en ære i et godt stykke arbejde. Jeg får også god feedback på mine resultater. Men jeg er ved at miste gejsten i det.”

Mentee giver udtryk for, at være kompetente til et særligt fagområde og opleve en faglig succes. Men det tænder bare ikke en ild i mentee og han/hun oplever at slide sig selv op i opgaverne.

Som mentor observerer du en tydelig konflikt mellem, hvad personen kan og vil – kompetencer og præferencer er modstridende. At foretage denne skelnen kan være en øjenåbner og en hjælp til at se nærmere på, hvad mentee så egentlig gerne vil.

Find ind til kernen af mentees passion ved at spørge ind til, hvad mentee vil fx:

 • Hvad er dine erfaringer med, hvornår en opgave giver dig energi og bringer det bedste frem i dig?
 • Er det særligt værdifuldt for dig, at du fx gør en forskel for andre, eller at du bruger og udvikler din faglige viden? 
 • Hvordan er dit samarbejde med kolleger og chefer – hvad giver eller dræner dig for energi?
 • Hvilken form for samspil trives du godt i?

Skriv ned undervejs: Hvad vil mentee og hvad driver mentee? Derefter flytter I fokus over til mentee i forhold til omverdenen.

Organisation og relationer

Virkeligheden er altings prøve. Du kender sikkert historien om én, som var en succes i én kontekst og spillede fallit i en anden. Organisationen og det system, som vi omgiver os med og spiller ind i, har stor betydning for, om vi føler, vi lykkes.

Evnen til at navigere i organisationen og systemet er afgørende for succes. Kan det mon være at mentees værdier, kompetencer og præferencer for arbejdsmetoder slet ikke passer ind? Spørg ind til de ydre forhold:

 • Hvad er din organisations mål og strategi?
 • Hvad er din organisations værdier?
 • Hvordan lykkes man i din organisation?
 • Hvordan er kolleger og arbejdsfællesskab der?
 • Hvad er der brug for i mentees organisation?

Langsomt folder I mentees situation ud i forhold til sin omverden. Saml nu op på de foreløbige indsigter: Er der inden for rammerne mulighed for at spille mentee til sit bedste og kan mentee spille sig selv god i den givne kontekst?

Knyt T-O-P sammen

Til slut i samtalen kan I knytte Talent, Organisation og Passion sammen. Bed mentee indkredse tre ord fra hver felt. Lad mentee selv vælge ordene. Det er vigtigt, at mentee hører sig selv konkludere og på den baggrund give udtryk for sine ønsker og muligheder.

Sæt mål sammen

Når I har opsummeret Talent, Organisation og Passion, kan I sætte mål sammen. Du kan fx spørge mentee:

 • Hvad vil du gøre i dag?
 • Hvad vil du sætte i værk for at få dine kompetencer, dit potentiale og passion bedre i spil?
 • Er du det rette sted eller skal du se andre steder hen?
 • Kan du gøre dine talenter mere synlige for dig og dine omgivelser?
 • Kan du tale med din leder om nye muligheder?

Afrunding

Afrund mentorsamtalen ved at aftale, hvordan mentee følger op på sine nye indsigter. Hav respekt for at mentee måske ikke er klar til at handle. Spørg, hvordan du som mentor kan støtte mentee.

I har nu i bedste fald taget toppen af nogle uafklarede drømme. Mentee er på vej mod en afklaring omkring sig selv, sine kompetencer og præferencer og bliver gradvist mere bevidsthed om, hvordan han/hun spiller sig selv god i forhold til sin omverden.


Lær mere

Artikel: Fold forestillingerne om karriere ud

Video: Redskab til at afklare værdier