]]>

Djøf

Dansk Finansanalytikerforening

Et forum på højeste faglige internationale niveau for professionelle inden for finans og investering

Finansanalytikerforeningens høje aktivitetsniveau med 20-30 arrangementer om året (se mødekalenderen på vores hjemmeside) bygger på et stort frivilligt arbejde blandt et antal aktive og engagerede medlemmer. På nuværen­de tidspunkt eksisterer der føl­gende udvalg under foreningen:

Regnskabsudvalget udarbejder høringssvar, udgiver DDF's Standards for the Calculation of Financial Ratios (Anbefalinger & Nøgletal) og peger på vinderen af DDF's Infor­mationspris.

Aktieudvalget arran­gerer DDF's Virksomhedsdag og bran­che­seminarer, temadage, virksomhedsbesøg, præsentatio­ner og faglige seminarer.

Asset Allocation udvalget arrangerer møder om investeringsstrategiske emner. Private Banking-udvalget har netop arrangeret et seminar om hedgefonde. Etikudvalget er ved at udarbejde en ny forretningsskik for finansanalytikere.

Obligationsud­val­get tager sig af makroøkonomiske og obligationsrelaterede emner. Finansfunktionen har finansielle instrumenter samt state-of-the-art-emner for medarbejdere i virksomhedernes finansfunktioner som indfaldsvinkel.

Perfor­man­cemå­lings­tandar­der har udgivet GIPS på dansk og uddeler hvert år i juni måned DDF's Informationspris for Kapitalforvaltning.

Uddannelsesudvalget planlægger eksamensforberedende undervisning for den globale efteruddannelse CFA – hartered Financial Analyst, der udbydes af AIMR.

Publikationer
 • DDF's Anbefalinger & Nøgletal, 4. udg. 1997 – ny udgave ventes ultimo 2004
 • Informationsprisen – historie, kriterier og tjekliste, senest januar 2004
 • Informationspris for kapitalforvaltning, marts 2004
 • Vejledning vedr. god forretningsskik for finansanalytikere (dec. 1993, ny ventes ultimo 2004)
 • Global Investment Performance Standards på dansk med kommentar, august 1999
 • Rapport om Minoritetsaktionærers Retsstilling, 1989
Sekretariatet, DDF, Rådhusstræde 7, st.tv., 1466 København K, tlf. 33 32 42 75,
mail: dk¤finansanalytiker¤ddf
Sekretariatschef Marietta Bonnet, tlf. 33 32 42 75 eller 26 21 31 74,
mail: dk¤finansanalytiker¤marietta

Personer der er professionelt beskæftiget med finansanalyse og spørgsmål om investering i værdipapirer. Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages til andre.

Medlemskontingentet andrager kr. 1.000 p.a. (ved optagelse i 2. halvår kr. 500) og opkræves årligt i januar måned. Tegning af medlemskab sker ved at udfylde ansøgningsskemaet på foreningens hjemmeside – klik på "Bliv medlem" i venstre spalte og følg anvisningen.

Den Danske Finansanalytikerforening (DDF) er en interesseorganisation for personer der er professionelt beskæftiget i den finansielle sektor eller relaterede områder og funktioner.

Foreningens formål er at fungere som et fagligt forum på højeste internationale niveau for professionelle inden for finans og investering.

DDF har p.t. 1260 medlemmer. Af disse tilhører 102 personer desuden foreningen DSIP, The Danish Society of Investment Professionals, der er associeret med det globale CFA Institute, som tilbyder CFA-uddannelsen.

De to foreningers bestyrelser består af følgende medlemmer:

 • Formand Bo Knudsen, Carnegie Asset Management
 • Kasserer Søren Thorup Sørensen, KPMG
 • Lars Hylling Axelsson, Nielsen & Axelsson
 • Lars Bertram, Nykredit Bank
 • Per Hillebrandt, Handelsbanken
 • Christian Høm, Alfred Berg
 • Henning Skov Jensen, ATP
 • Mogens S. Kristensen, Sydbank
 • Niels Marvorsen, ATP
 • Niels-Ulrik Mousten, Danske Capital