]]>

Djøf

Inspiration til klubmøder

Vil I holde et klubmøde på jeres arbejdsplads, kan I vælge et tema, der matcher netop jeres aktuelle situation og interesser.

De fleste klubmødetemaer er målrettet både offentligt og privatansatte medlemmer. I de tilfælde, hvor temaet kun er relevant for enten offentlige eller privatansatte, står det i overskriften.

Få et overblik over temaerne til klubmøder:

Dan en klub

En klub arbejder for at fremme jeres lokale interesser på arbejdspladsen og sikrer jer medbestemmelse på de forhold, som har betydning for arbejdsdagen som akademiker. Det er også via klubben, I kan styrke jeres forhandlingsposition overfor ledelsen og styrke sammenholdet på arbejdspladsen.

På mødet får I redskaber og idéer til:

 • hvad en klub er
 • hvilke styrker der er i at have en klub
 • hvordan I stifter en klub
 • valg af tillidsrepræsentant.
Vi vil tage udgangspunkt i de muligheder, der er på jeres arbejdsplads.

Karriereudvikling

I får et indblik i tendenser på arbejdsmarkedet, digitalisering, ansættelses- og samarbejdsformer og forventninger til arbejdet. I får også indsigt i, hvad I skal kunne for at forblive attraktive på arbejdsmarkedet: Hvilke kompetencer er særligt efterspurgte? Og hvad skal I kunne i fremtiden?

På klubmødet bliver I klogere på:

 • makrotendensernes betydning for jeres arbejdsplads
 • kompetencer, der er særlig efterspurgte på jeres arbejdsplads, og hvordan I kan styrke dem
 • at I selv er med til at skabe fremtiden med de valg, I foretager i nutiden.

MUS er en god mulighed for at komme i dialog med jeres arbejdsgiver, få øget indflydelse på jeres egen udvikling samt påvirke jobroller og arbejdsopgaver i den retning, I ønsker.

På klubmødet får I:

 • tips til at forberede, gennemføre og følge op på jeres MUS
 • værktøjer til at afklare og italesætte kompetencer og motivation
 • idéer til, hvordan I afkoder jeres arbejdsgivers behov.

Når I er bevidste om jeres egne styrker og drivkræfter, kan I lettere bringe jer i spil til de rigtige opgaver og dermed også gøre det lettere for andre at hjælpe jer på vej.

På klubmødet får I:

 • større bevidsthed om jeres kompetencer og potentialer
 • øget indsigt i egen motivation og egne professionelle præferencer
 • redskaber til at afdække det interne og eksterne arbejdsmarked.

LinkedIn er verdens største faglige netværk – og jobmarkedets foretrukne digitale platform.

På klubmødet får I:

 • en guide til at opbygge en attraktiv og søgbar profil
 • idéer til at formulere en personlig strategi på LinkedIn
 • inspiration til, hvordan I kan bruge LinkedIn som karriereværktøj.

Selvledelse er en realitet på flere og flere arbejdspladser, og vidensmedarbejdere forventes i stigende grad at kunne lede sig selv. Med selvledelse kan I få større indflydelse på eget arbejde og ledelsen af organisationen.

På klubmødet får I:

 • forståelse for selvledelsesbegrebet
 • afklaring af jeres egne ønsker for arbejdslivet
 • redskaber til, hvordan I kan kombinere jeres egne ønsker med arbejdspladsens strategi
 • en introduktion til at lede opad og forstå ledelsens mål og motivation – herunder hvordan I ved at holde fokus på kerneopgaven kan få større indflydelse på jeres arbejde. 

Lønforhandling

I har størst mulighed for at påvirke jeres egne lønforhandlinger, når I kender spillereglerne og er godt forberedte. Uanset om det er tillidsrepræsentanten eller den enkelte medarbejder, der skal forhandle, er det vigtigt at forberede forhandlingen godt for at fremme det gode resultat.

På klubmødet får I redskaber og idéer til:

 • hvordan I kan påvirke jeres chef løbende for at fremme lønudviklingen
 • hvordan I bedst bringer kompetencer og resultater i spil over for chefen
 • hvordan I forbereder lønforhandlingen bedst
 • hvad I kan bede om i lønfremgang
 • de gode argumenter i en lønforhandling.

Overvejer I, om individuel lønforhandling er noget, I vil prøve af? Vi kan gennemgå betingelserne for at indføre det samt ulemper og fordele ved denne model.

I har størst mulighed for at påvirke jeres egne lønforhandlinger, når I kender spillereglerne og er velforberedte.

På klubmødet får I redskaber og idéer til:

 • at finde jeres markedsværdi
 • hvordan I bedst forbereder lønforhandlingen
 • branchebestemt lønstatistik
 • forhandlingsprocessen
 • de gode argumenter i en lønforhandling.

Vi vil tage udgangspunkt i den måde, forhandlingerne foregår på jeres arbejdsplads.

Overenskomst og husaftale for privatansatte

Når en kollektiv aftale skal fornyes, er det vigtigt, at der er enighed i klubben om, hvilke vilkår der skal ændres, ligesom forhandleren/forhandlerne skal have et klart mandat i forhandlingerne.

På klubmødet får I indsigt i og idéer til:

 • resultater fra relevante overenskomstforhandlinger
 • gennemgang af tema og tendenser foreslået af AC (Akademikerne)
 • udpegning af jeres temaer
 • fastlæggelse af forhandlingsmandat
 • forventningsafstemning
 • forventninger til forhandlingsforløb
 • krav om fortrolighed i forhandlingen.
Alle medarbejdere, der er omfattet af den kollektive aftale, er velkomne på mødet. Hvis man ønsker at stemme om og prioritere forhandlingstemaerne, skal man dog være medlem af klubben ved husaftaler og medlem af den relevante faglige organisation ved overenskomster.

En overenskomst eller en husaftale fastlægger væsentlige vilkår i jeres ansættelse via en kollektiv aftale. Det betyder, at vilkårene i aftalen ikke ensidigt kan ændres af jeres arbejdsgiver.

På klubmødet drøfter vi:

 • baggrunden for kollektive aftaler
 • fordele og ulemper ved kollektive aftaler
 • om en overenskomst eller husaftale er relevant for jer
 • typisk indhold i en kollektiv aftale
 • forhandlingsprocessen med jeres arbejdsgiver
 • krav om fortrolighed i forhandlingen.
Alle medarbejdere, der kan blive omfattet af den kollektive aftale, er velkomne på mødet. Hvis man ønsker medbestemmelse, skal man dog være medlem af klubben ved husaftaler og medlem af den relevante faglige organisation ved overenskomster. 

Når en overenskomst eller husaftale er forhandlet på plads, skal den præsenteres for alle medarbejdere, der bliver berørt af aftalen.

På klubmødet præsenterer og drøfter vi:

 • kravene fra både arbejdsgiver og medarbejdere
 • gennemgang af forhandlingsresultatet
 • gennemgang af den generelle lønudvikling
 • afstemningsprocessen.
Alle medarbejdere, der er omfattet af den kollektive aftale, er velkomne på mødet. Hvis man ønsker at stemme om resultatet, skal man dog være medlem af klubben ved husaftaler og medlem af den relevante faglige organisation ved overenskomster.

Regler og rettigheder

Få et solidt overblik over arbejdstidsreglerne for akademikere med særlig fokus på forholdene på lige netop jeres arbejdsplads. Vi gennemgår AC-overenskomstens grundlæggende regler om arbejdstid.

På klubmødet taler vi blandt andet om:

 • rådighedsforpligtelse
 • merarbejde
 • særlige forhold for special- og chefkonsulenter i staten
 • særlige forhold for undervisere og forskere med en årsarbejdsnorm
 • reglerne for plustid, deltid, tjenesterejser og frihed med og uden løn
 • muligheden for lokale arbejdstids- og flekstidsaftaler.

Er der en sparerunde eller omorganisering på vej på jeres arbejdsplads, kan I få et overblik over processen, og hvordan I kommer bedst muligt igennem den.

På klubmødet får I grundlæggende viden om:

 • jeres rettigheder og vilkår
 • strategi og forhandlingsmuligheder
 • Djøfs forskellige karrieretilbud.

Hvis I står over for en flytning af arbejdspladsen, en ressortomlægning eller en virksomhedsoverdragelse, så målretter vi naturligvis klubmødet efter jeres specifikke behov.

Organisationsændringer kan desværre en gang imellem føre til afskedigelser af en del medarbejdere.

På klubmødet får I indsigt i:

 • lovregler omkring kollektive afskedigelser
 • mulighed for og formål med forhandling
 • hvilket materiale arbejdsgiver skal aflevere til lønmodtagernes forhandlere
 • hvad der kan forhandles om
 • krav om fortrolighed i forhandlingen
 • den kommende proces
 • støttemuligheder i Djøf i forhold til eventuel afskedigelse, karriere og uddannelse.

Selvom I til dagligt har embedsmandsdyderne på rygraden og føler, at jeres rettigheder og pligter som offentligt ansatte er kendt stof, så opstår der i alle offentligt ansattes virke indimellem ægte dilemmaer, hvor der kan være svært at navigere.

På klubmødet kommer vi med udgangspunkt i jeres egne cases og konkrete dilemmaer omkring:

 • hvilke pligter offentligt ansatte er underlagt
 • hvordan I kan agere i rollen som embedsmænd
 • hvordan I som offentligt ansatte skal forholde jer til at være en del af et politisk styret system.

Stress og trivsel

Mange djøfere rammes af stress med store følgevirkninger for den enkelte, familien og arbejdspladsen. Årsagerne kan være mange og komplekse. Nogle bliver stressede af overbelastning, mens andre bliver stressede af mangel på mening i arbejdet.

Gennem en vekselvirkning mellem oplæg og dialoger får I rum til at drøfte, hvordan trivslen er på jeres arbejdsplads, og hvordan I forebygger og håndterer stress.

På klubmødet får I:

 • den seneste viden om stress og stresssymptomer
 • indsigt i, hvordan ubalancer opstår
 • værktøjer og metoder til at fremme trivsel og forebygge stress.

Det hybride arbejde er blevet normalt, og kolleger arbejder sjældnere og sjældnere på samme tidspunkter og på samme lokalitet. Møderne veksler mellem fysiske, digitale og hybride mødeformer, og koordineringen mellem chefen, kolleger og samarbejdspartnere kræver, at vi er mere opsøgende.

Hvordan gør vi det bedst muligt, så vi både sikrer den enkeltes autonomi og fleksibilitet samtidig med, at vi tager afsæt i vores hovedopgaver og arbejdsfællesskab?

Vi svarer på spørgsmål som:

 • hvordan arbejder I hybridt? Synlighed, koordinering og arbejdstilrettelæggelse med mere
 • hvad skal I som medarbejdere særligt være opmærksomme på i en hybrid arbejdskultur?
 • hvordan skaber I en god arbejdskultur i et hybridt set-up?
 • hvad kan I med fordel efterspørge hos jeres ledere i et hybridt set-up? 

Forandringer er et vilkår på de fleste arbejdspladser. Vi italesætter de forandringer, der sker på netop jeres arbejdsplads, og hvordan det påvirker jer som medarbejdere og kolleger.

På klubmødet får I:

 • inspiration og værktøjer til at tackle jeres transition, når forandringerne rammer
 • overblik over handlemulighederne
 • gode råd til, hvordan I som kolleger kan hjælpe hinanden.

I får viden og indsigt i, hvad mindfulness er, og hvordan det styrker jeres fysiske og mentale ro samt evnen til at holde fokus.

På klubmødet får I blandt andet:

 • viden om, hvad mindfulness-meditation er
 • en introduktion til de grundlæggende mindfulness principper
 • indsigt i fordelene ved at praktisere mindfulness
 • oplevelsen af, hvordan det er at dyrke mindfulness meditation
 • råd og tips til, hvordan I kan integrere mindfulness i arbejdslivet og egne hverdagsrutiner

Social kapital er værdien af samarbejdsrelationer på arbejdspladsen. I får indblik i, hvordan I kan styrke trivsel, forandringsparathed og produktivitet ved at opbygge og pleje stærke relationer i organisationen.

På mødet fokuserer vi på det relationelle og de tre kernebegreber, som kendetegner social kapital: tillid, retfærdighed og samarbejde om kerneopgaven.

På klubmødet får I:

 • viden om social kapital og relationer
 • en hurtig temperaturmåling af jeres sociale kapital
 • mulighed for at drøfte jeres samarbejdsrelationer og samarbejde.

Den konstruktive dialog er afgørende for samarbejdet, trivslen og virksomhedens resultater. I får en introduktion til den konstruktive dialog, og I får tips til, hvordan I selv kan bidrage til at løse konflikter via en lydhør og imødekommende dialog på arbejdspladsen.

På klubmødet sætter vi fokus på:

 • hvordan vi taler, lytter og opfatter situationer
 • hvordan vi kan tackle de modsætningsforhold, vi møder på jobbet.

Få styr på det praktiske

Når du har valgt et tema til jeres klubmøde, kan du få hjælp af Djøf til blandt andet invitation, dagsorden og økonomi.

Kontakt os

Vil du vide mere eller booke dit næste klubmøde, så kontakt os på telefon 33 95 97 00 eller djoef@djoef.dk .