]]>

Sådan håndterer du henvendelser om sexisme og seksuel chikane på arbejdspladsen

Som TR eller AMR kan du komme ud for at stå overfor et medlem, der har oplevet sexisme eller en seksuel krænkelse på jeres fælles arbejdsplads.

Uanset om du er nyvalgt eller erfaren TR, kan det være svært at blive inddraget i sager på arbejdspladsen om sexisme og seksuel chikane. Her får du råd og forslag til, hvordan du griber disse henvendelser an.

Din ageren overfor det enkelte medlem

Står du med et medlem, der har oplevet sexisme eller seksuel chikane på arbejdspladsen, skal du først og fremmest vide, at du altid kan kontakte os i Djøf. Ingen sager er ens, og vi sidder klar med konkret sparring på, hvordan din kollega bedst hjælpes videre. 

Du kan samtidig orientere medlemmet om, at vedkommende også kan få sparring direkte hos Djøf. Vær opmærksom på, at mange pensionsordninger tilbyder online psykologordninger, hvor den krænkede, også kan få hjælp.

Som ved andre sager om arbejdsmiljø, er din opgave som TR fortrinsvis at være et par ekstra ører, og du kan være bisidder for medlemmet til svære samtaler om sagen. Er der tale om en situation, der berører flere medlemmer, så henvis altid gerne til, at dine kollegaer kontakter os i Djøf. Er der tale om en sag, hvor både den, der mener sig krænket og den, der udpeges som krænker, er dine kollegaer, så find en god måde at dele bisidderrollen mellem dig og en anden – evt. din suppleant, og vær obs på at holde de to bisidderroller adskilte.  

Læs mere om din rolle som bisidder her.

Samarbejdsudvalgets rolle 

Samarbejdsudvalget har en helt central rolle i arbejdet med dels at sikre forebyggelse af seksuel chikane og sexisme, og dels sikre retningslinjer for håndtering af en evt. sag om seksuel chikane eller sexisme, således alle ansatte kan føle sig trygge på arbejdspladsen.

Hvis I ikke allerede har lavet politikker på området for forebyggelse og håndtering af evt. henvendelser om sager, vil det være emner, man bør tage op i samarbejdsudvalget. 

Både i forhold til forebyggelse og i forhold til håndtering af en evt. sag, kan I hente god inspiration til retningslinjer og politikker hos Arbejdstilsynet.

Læs mere om sexchikane hos Arbejdstilsynet og Til dig, der er nøgleperson i arbejdet med arbejdsmiljø.

Når I laver retningslinjer for håndtering af en evt. sag, så husk at retningslinjerne gerne skal være så konkrete, at alle parter – herunder den krænkede, en evt. kollega, der har overværet en krænkelse og også den, der evt. anklages for en krænkelse – ved hvor i organisationen de kan henvende sig. Giv gerne mulighed for, at den der vil henvende sig, kan vælge mellem flere forskellige kontaktpersoner – ofte TR, HR eller nærmeste leder. Og overvej om I vil differentiere mellem krænkelser, alt efter om den kommer fra en chef, en kollega eller en udefrakommende person (kunde, leverandør eller samarbejdspartner). 

Djøf holder løbende kurser henvendt til HR konsulenter og andre, der arbejder med forebyggelse af seksuel chikane. Hvis I ikke allerede har retningslinjer for at undgå seksuel chikane og sexisme hos jer, kan du måske foreslå, at du og en person fra a-siden i samarbejdsudvalget sammen deltager i kurset for at få viden og inspiration til det videre arbejde i samarbejdsudvalget

Sådan arbejder I med diversitet og inklusion i klubben

En måde at sætte fokus på inklusion og diversitet på jeres arbejdsplads er ved at facilitere en drøftelse om emnet lokalt i klubberne. Til dette formål har vi i Djøf udviklet et diversitetsspil. Det kan du bruge sammen med dine medlemmer, så I kan sætte fokus på diversitet og inklusion på jeres arbejdsplads.

Prøv inklusionsspillet