]]>

Djøf

Ligestillingspolitik

Djøf ser ligestilling som en stor udfordring for fremtidens arbejdsmarked. Lige adgang i forhold til karrieremuligheder, herunder ikke mindst ledelse, er centrum for Djøfs arbejde med ligestilling.

Djøfs ligestillingspolitik

Djøf forstår ligestilling som lige muligheder og lige rettigheder uanset køn. Det centrale er, at køn i sig selv - og de bevidste såvel som ubevidste forestillinger og forventninger, der knytter sig til det at være mand og kvinde - ikke forhindrer djøfere i at vælge og realisere den karriere, de ønsker og har potentiale til. 

Ligestilling handler - som enhver vellykket personale- og kompetence­politik - om, at have øje for, gøre brug af og udvikle den enkeltes medarbejders individuelle kompetencer, kvaliteter og styrker, så alle sikres et godt arbejdsmiljø og et udviklende arbejde. 

Ligestilling handler om ligeløn, lige adgang til kompetenceudvikling, lige adgang til ledelsesposter, lige adgang til (barsels)orlov, hensyn til medarbejdernes forskellige behov med mere.

Djøf mener

  • At arbejde med ligestilling handler om at skabe arbejdspladser, hvor kvinder og mænd har lige muligheder for at udvikle deres kvaliteter og evner - også i perioder, hvor familieforpligtelserne er store 

  • At ligestilling er, at mænd og kvinder har samme muligheder og forudsætninger for at vælge - ikke nødvendigvis, at de vælger ens 

  • At mænd og kvinder skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, forfremmelse og arbejdsvilkår i øvrigt 

  • At arbejdspladskulturen og rekrutteringspraksis skal tilgodese, at både kvinder og mænd med lyst og kompetencer til ledelse får mulighed for at besætte ledende stillinger
     
  • At lige løn for lige arbejde er et ufravigeligt krav 

  • At mænd skal sikres bedre muligheder for at afholde barsels- og forældreorlov, blandt andet ved at 3 måneder af barselsorloven forbeholdes fædrene

  • At Folketinget bør vedtage lovgivning som sikrer, at alle børsnoterede virksomheder, og alle øvrige virksomheder med mere end 500 medarbejdere, har begge køn repræsenteret i deres bestyrelse med mindst 40%

Ligestilling i ledelse

En medlemsundersøgelse af køn og karriere fra 2008 viser blandt andet, at lederambitionerne blandt mandlige og kvindelige djøfere er på samme høje niveau. Det er således cirka 70% af djøferne, der er eller gerne vil være ledere, uafhængigt af køn.

I lyset af den nuværende markant højere andel af mandlige ledere i såvel den offentlige som private sektor, mener Djøf, at der sker en uhensigtsmæssig underudnyttelse af det samlede lederpotentiale blandt djøferne. 

Djøf finder det endvidere pinligt, at Danmark ifølge EU-Kommissionen indtager en bundplacering som nr. 23 ud af 25 EU-lande, når det gælder kvinder i ledelse – navnlig i lyset af, at Danmark samtidig har Europas højeste erhvervsfrekvens for kvinder.

Ligestilling er ikke nødvendigvis det samme som en præcis fifty-fifty repræsentation af mænd og kvinder på alle Djøf-arbejdspladser på alle niveauer. Ud fra en antagelse om, at kompetencer er nogenlunde ligeligt fordelt mellem de to køn, mener Djøf til gengæld, at kønsfordelingen i ledelsen bør afspejle kønsfordelingen i det relevante rekrutteringslag. 

Køn og ledelse.