]]>

Djøf

Djøfs stress- og mobbeundersøgelse 2010

Djøf har i efteråret 2010 undersøgt stress i lyset af krisen samt udbredelsen af mobning blandt djøferne. Krisen har fået djøferne til at arbejde mere og stille færre krav. Hver 12. djøfer mobbes, og chefen deltager ofte i mobningen.

Udbredt mobning

Hver 12. djøfer har været udsat for mobning på arbejdspladsen inden for det seneste år. Det er samme niveau som blandt andre grupper på arbejdsmarkedet. Der er ingen forskel på udbredelsen af mobning i den offentlige og private sektor, men kvinder og midaldrende djøfere føler sig lidt oftere mobbet end mænd og unge/ældre djøfere.

Det er primært kolleger, der mobber, men halvdelen af de mobbede angiver, at chefen også deltager i mobningen. Og andelen af djøfere, der mobbes af deres chef, er højere end blandt danskere generelt. I det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs (NFA’s) seneste store undersøgelse af mobning, er det således mindre end hver 3., der mobbes af chefen.

Undersøgelsen viser samtidig, at djøfernes chefer i højere grad er involveret i mobning end i de lidt ”blødere” tilfælde, hvor det drejer sig om sladder, bagtalelse og ubehagelige drillerier. Definitionen på mobning følger NFA’s definition, hvor mobning er, når man ”gentagne gange bliver udsat for ubehagelig eller nedværdigende behandling, som det er svært at forsvare sig imod”.

Djøfernes typiske eksempler på mobning er, at man konsekvent bliver ignoreret eller talt nedsættende til og at ens faglighed bliver nedgjort i andres påhør. I mere sjældne tilfælde bliver der anbragt rådden frugt i postrummet, smidt affald på kontoret og stjålet madpakker.

Utilstrækkelig stress- og mobbeberedskab

Kun hver 4. djøfer svarer, at der er udarbejdet en stresspolitik eller stresshandlingsplan på deres arbejdsplads. Og under halvdelen af djøferne (44%) vurderer, at stressberedskabet er tilstrækkeligt.

Der er ingen forskel i vurderingen af stressberedskabet mellem offentligt og privatansatte djøfere. I den offentlige sektor, er der til gengæld markant forskel på vurderingen afhængig af, om man er leder eller ej. Ledere har en langt mere positiv vurdering af stressberedskabet end ikke-ledere.

I forhold til mobning er vurderingen af beredskabet endnu mere negativ. Kun hver 10. djøfer svarer, at deres arbejdsplads har en mobbepolitik eller handlingsplan. Og kun godt hver 4. djøfer mener, at beredskabet til at håndtere problemer med mobning er tilstrækkeligt. Igen er vurderingen markant mere positiv blandt ledere end blandt ikke-ledere, og det gælder både i den offentlige og private sektor.

Ikke overraskende mener djøfere, der har været udsat for mobning, i langt højere grad, at beredskabet er utilstrækkeligt, end djøfere, der ikke har været mobbet.

Ser man mere bredt på, om der tales åbent om psykisk arbejdsmiljø på tværs af ledelse og medarbejdere, er resultaterne igen noget nedslående. Halvdelen af djøferne mener slet ikke eller kun i mindre grad, at der tales åbent om det psykiske arbejdsmiljø.

Højt stressniveau

Djøf har under krisen oplevet en markant stigning i antallet af henvendelser fra medlemmer ramt af stress – men denne tendens har overraskende nok ikke afspejlet sig i undersøgelsens resultater vedrørende det samlede stressniveau.

Her er det fortsat hver 4. djøfer (24%), der dagligt er generet af stress (samme niveau i 2010 som i 2008). Og stress er lige udbredt i den offentlige og private sektor og på tværs af stillingsniveau. 

Selvom stressniveauet generelt ikke er steget, er det fortsat bekymrende højt – og det stigende antal medlemshenvendelser kan skyldes, at mange djøfere føler sig mere fastlåste end før krisen. Hvor man tidligere kunne skifte job, hvis man ikke trivedes med arbejdspresset og det psykiske arbejdsmiljø, har disse muligheder været mere begrænsede under krisen. Dette underbygges af, at hver 10. djøfer svarer, at de har undladt at søge ny job på grund af krisen.

Andelen af djøfere, der angiver at have kliniske stresssymptomer ligger også på samme niveau som før krisen. Knap halvdelen (46%) af djøferne har haft mindst 3 af de kliniske stresssymptomer. De mest udbredte symptomer er:

 • Træthed og søvnbesvær
 • Nedprioritering af sociale relationer
 • Hukommelses- og koncentrationsbesvær.

Årsager til stress

Forsøget på at skabe balance mellem arbejde og privatliv er fortsat djøfernes stressfaktor nr. 1. De fem øverst prioriterede årsager til stress er:

 • At skabe sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv (manglende balance)
 • Mange korte deadlines, tidspres, for få ressourcer til opgaveløsning, uforudsigelighed mv.
 • Generelt mange afbrydelser i løbet af dagen
 • Egne kvalitetskrav og ambitioner
 • Dårlig ledelse/konflikter med nærmeste leder.

Her er der ikke sket nogen markante ændringer i forhold til Djøfs tidligere undersøgelser. Som noget nyt er sammenhængen mellem mobning og stressfaktorer undersøgt. Djøfere der har været udsat for mobning, sladder eller har været involveret i konflikter angiver langt oftere dårlig ledelse som stressfaktor.

Private/familiemæssige forhold (fx skilsmisse, dødsfald i familien mv.) nævnes ofte som en central årsag til stress. Blandt djøferne er det dog kun 12%, der har private forhold blandt de tre primære stressårsager, og kun 3% har private forhold som væsentligste stressfaktor. Arbejdsmæssige forhold og manglende balance er dermed de altoverskyggende årsager til djøfernes stress.

Sygefravær som konsekvens af stress og mobning

Hver 10. djøfer har været sygemeldt som følge af stress, mobning eller andre former for dårligt psykisk arbejdsmiljø inden for det seneste år. Stress er den væsentligste faktor (7% sygemeldt alene som følge af stress). I den offentlige sektor er det stressrelaterede sygefravær mere end dobbelt så højt blandt ”menige” djøfere (fuldmægtige, konsulenter mv.) som blandt chefer.

I de tidligere Djøf-undersøgelser havde hhv. 9% (2005) og 10% (2008) været sygemeldt på grund af stress men over en 3-årig tidshorisont. Tallene kan der for ikke direkte sammenlignes med 2010 undersøgelsen, hvor tidshorisonten er 12 måneder.

Undersøgelsen bekræfter, at mobning har alvorlige konsekvenser i form af øget stress og øget sygefravær. Djøfere der mobbes har 56% flere sygedage og er mere end dobbelt så ofte generet af stress som djøfere, der ikke mobbes. Halvdelen af de mobbede djøfere er generet af stress, og 3 ud af 4 har haft mindst tre af de kliniske stresssymptomer inden for de seneste 6 måneder. Hvert 3. mobbeoffer sygemeldes.

Blandt de sygemeldte djøfere, som har været indkaldt til de lovpligtige sygefraværssamtaler, svarer hver 4., at samtalen bidrog negativt til at kunne vende tilbage til arbejdet.

Hver 5. mener hverken, at samtalen bidrog positivt eller negativt. Selvom undersøgelsesgrundlaget er lille, tyder det på, at det kan være vanskeligt at skulle til sygefraværssamtale hos chefen – navnlig hvis stress- eller mobberelateret sygefravær har chefen som medvirkende årsag.

Djøferne undervurderer egen stress 

Når halvdelen af djøferne har haft mindst 3 kliniske symptomer på stress inden for det seneste halve år, men det samtidig kun er hver fjerde, der svarer, at de er generet af stress i hverdagen, er det et klart tegn på, at djøferne undervurderer deres eget stressniveau. De erkender, at det er stress, der er årsagen til, at de ikke kan sove om natten, at de har svært ved at huske og koncentrere sig osv., men halvdelen af de symptomramte mener tilsyneladende ikke, at de er generet af stress. 

Det tyder på, at mange er begyndt at opfatte stress om en normaltilstand. Dertil kommer, at flere ignorerer begyndende stress, fordi stress mange steder fortsat opfattes som et svaghedstegn (10% af djøferne har undladt at gøre chefen opmærksom på problemet på grund af angst for at blive fyret under krisen). 

Risikoen er, at mange derfor overhører kroppens og hjernens signaler om, at belastningen er for høj. Hvis det står på over en længere periode risikerer man, at hjernen ”slår fra”, og at man går ned med stress og må sygemeldes. I værste fald risikerer man et egentligt kollaps i form af blodprop og hjertestop (cirka 1.400 danskere dør hvert år af stress). 

 

Krisens betydning for djøfernes adfærd

Over halvdelen af djøferne (61 %) svarer, at de personligt har været negativt påvirket af krisen. De hyppigst nævnte konsekvenser af krisen er:

 • Manglende lønudvikling – opleves af hver 3. djøfer, oftere i den private sektor (37%) end i den offentlige (28%)
 • Øget arbejdspres – opleves af hver 3. djøfer
 • Ringere psykisk arbejdsmiljø – opleves af hver 5. djøfer
 • Frygt for at blive afskediget – opleves af hver 5. djøfer; frygten er størst blandt kommunalt ansatte (28%)

Flere privatansatte (8 %) end offentligt ansatte djøfere (3%) er blevet afskediget under krisen.

Krisen har samtidig betydet, at en stor del af djøferne (42%) har ændret adfærd under krisen. Den mest udbredte adfærdsændring er, at man stiller færre krav i forhold til fx lønforhandling, ønske om nye/ændrede opgaver, behov for prioritering med videre. Dette gælder gennemsnitligt hver 5. djøfer, men er mere udbredt blandt privatansatte djøfere, hvor knap hver 4. har stillet færre krav.

Mange har også øget deres arbejdsindsats, øget arbejdstiden og gjort mere opmærksom på sig selv over for ledelsen. Samtidig siger mange mindre fra over for ekstra arbejdsopgaver og har undladt at gøre opmærksom på begyndende stress over for chefen. Det indikerer en forstærket ”konkurrencekultur” blandt djøferne, og samlet set kan adfærdsændringerne på længere sigt medføre øget risiko for stress.

På kortere sigt er der dog ikke noget der tyder på, at krisen har medført en stigning i det samlede stressniveau blandt djøferne. 

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført i september 2010 på basis af et internetbaseret spørgeskema sendt til et tilfældigt udtræk af erhvervsaktive djøfere i den offentlige såvel som private sektor. I alt er modtaget svar fra 1.563 medlemmer svarende til en svarprocent på 35%. Svarene er repræsentative.

Undersøgelsen følger op på tidligere undersøgelser af stress fra 2003, 2005 og 2008. I 2010-undersøgelsen er der dog lagt særligt vægt på spørgsmål til krisens betydning for djøfernes adfærd og psykiske arbejdsmiljø.

I forhold til mobning er dette den første mere omfattende undersøgelse af mobning og anden generende adfærd blandt djøferne. Spørgsmålene er baseret på et spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø (tredækker spørgeskemaet) fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), hvilket muliggør en sammenligning med de store nationale undersøgelser af mobning.

Få rådgivning om stress og arbejdsmiljø