]]>

Djøf

Ansat i Grønland

Få et indblik i, hvad du skal være opmærksom på, når du arbejder i Grønland. Se, hvad står der i overenskomsten i forhold til fx løn, ferie og opsigelse og hvad du skal være opmærksom på, når du er ansat i Landstinget, eller hos Ombudsmanden.

Ved ansættelse i Selvstyret, kommunerne, Boligselskabet INI eller TeleGreenland, vil du være omfattet af Djøfs overenskomst med Selvstyret.

Du er altid velkommen til at kontakte Djøf for rådgivning og sparring. Vi giver dig også gerne kontaktoplysninger til Djøfs tillidsrepræsentanter i Grønland. Vi yder juridisk bistand til medlemmerne i Grønland på lige vilkår med medlemmerne i Danmark.

I overenskomstens kan du se, hvem der er dækket af overenskomsten. Det er din uddannelse der afgør om du er dækket eller ej.

Djøfs overenskomst med Selvstyret

Overenskomst: Løn

Grundløn 

Du indplaceres på en grundlønsskala, hvor du rykker trin en gang årligt. Indplaceringen sker på baggrund af anciennitet efter uddannelsen er afsluttet og hvor mange års akademisk erhvervserfaring du har her efter.

  • Kandidater indplaceres fra trin 6 – 21
  • B.A., B.S. og H.A. fra trin 2 – 9.

Rådighedstillæg

Du har også krav på et rådighedstillæg, som også er anciennitets-bestemt fra 1. – 7. år. (se §8). Undervisere ved handelsskoler, gymnasier, seminarier og universitet er ikke omfattet af rådighedsforpligtigelsen og får derfor heller ikke rådighedstillægget.

Fastholdelsestillæg 

Efter 10. måneders ansættelse får du tildelt et fastholdelsestillæg, der stiger jævnt i et interval frem til den 8. år.

Tillæg til special- og chefkonsulenter 

Special- og chefkonsulenter får efter 10 måneders ansættelse et årligt tillæg på 53.800 kr. eller 75.000 kr. oveni din øvrige løn. Tillægget er pensionsgivende.

§6 -tillæg

Hvis du indtager en særstilling, der ikke omfattes af de almindelige forudsætninger for indplaceringen på grundlønnen, kan der aftales et §6-tillæg. Der findes to muligheder:

  • Den lokale tillidsrepræsentant og nærmeste leder kan på dine vegne aftale et §6-tillæg på maksimum 2.500 kr./måneden.
  • De centrale parter; Personalestyrelsen i Selvstyret og Djøf kan aftale et §6 – tillæg

Undervisningstillæg 

Undervisere ved handelsskoler, gymnasier, seminarier og universitet får ikke rådighedstillæg. De får et undervisningstillæg eller tillæg jævnfør stillingsstrukturaftalen, hvis de ansættes på universitet.

Pension

Pension udgør 15% af grundlønnen, her af er de 10% arbejdsgiverbetalt og 5% er dit eget bidrag, der trækkes af grundlønnen. Pensionen indbetales til P+.

Overenskomst: Andre vilkår

Arbejdstid 

Arbejdstiden er fastsat til 40 timer om ugen. Og du er omfattet af en rådighedsforpligtigelse på 25 timer i kvartalet. Ved pålagt merarbejde for aften og weekend – arbejde har du ret til merarbejdshonorering, der typisk giver ret til afspadsering 1 – 1 ½ .

Ferie

Du har 5 ugers ferie og 5 særlige feriefridage. Optjeningsåret er kalenderåret, på trods af at det grønlandske ferieår løber 1. februar til 31. januar.

Fravær ved barsel

Moderen har ret til at gå fra 2 uger før termin, og efter fødsel har hun ret til 32 ugers barsel med løn. Faderen har ret til 3 ugers fravær med løn inden for 1. – 15. uge efter barnets fødsel. Hverken den grønlandske barselslov eller overenskomsten giver ret til yderligere forældreorlov.

Barns sygdom

Ved barnets sygdom har du ret til fravær med løn ved barnets 1. sygedag.

Bolig, flytning og rejse

Det fremgår af stillingen og stillingsopslaget om arbejdsgiver stiller en bolig til rådighed. Hvis der anvises bolig, bliver bohaveflytning samt tiltrædelsesrejse (familien inkl.) betalt af arbejdsgiver. Der kan aftales fri tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning, selv om der ikke anvises bolig. Proces, regler med videre i forhold til anvisning af boliger eller boligens stand med videre er ikke omfattet af overenskomsten. Vi opfordrer dig til at aftale disse forhold med din kommende arbejdsgiver.

Opsigelse

Dit og arbejdsgivers opsigelsesvarsel følger reglerne i den danske funktionærlov. Hvis du siger din stilling op efter 3 års ansættelse har du ret til frirejse til den by eller land, du flyttede fra da du tiltrådte stillingen. Hvis din arbejdsgiver vælger at opsige dig, skal arbejdsgiver på hvilket som helst tidspunkt betale for frirejse samt bohaveflytning, hvis du ikke ønsker at bliver boende i Grønland.

Særlige ansættelsesformer

Ansat i Inatsisartut (Landstinget) og Ombudsmanden for Inatsisartut

Der er to undtagelser i overenskomsten for ansatte i landstinget/ Inatsisartut: 

  • Ud over grundløn med videre får du et pensionsgivende bestillingstillæg, der stiger i intervallet 1. – 6. år
  • Rådighedsforpligtigelsen er 50 timer for hvert halve år, men rådighedstillægget er det samme.

Tilslutningsoverenskomsten mellem Djøf og Inatsisartut

Chef

Ud over overenskomsten mellem Djøf og Selvstyret er din løn og muligheden for en årlig frirejse dækket af chefaftalen mellem Djøf og Selvstyret.

Chefaftale mellem Djøf og Selvstyret 

Chefer der ansættes i Boligselskabet INI og Tele Post er ikke omfattet af overenskomsten eller chefaftalen, de ansættes på individuel kontrakt. 

Ansatte i statens tjeneste

Er du ansat i statens tjeneste i Grønland til en stilling ved fx Retten i Grønland, Grønlands Politi eller Arktisk Kommando vil din ansættelse være omfattet af Djøf overenskomst med Moderniseringsstyrelsen i Danmark.

Overenskomst for ansatte i statens tjeneste i Grønland 2017-2022

Privatansat

Ansatte i private virksomhed i Grønland forhandler deres egne vilkår. Du vil blive ansat på individuel kontrakt. Du kan hente inspiration til kontraktens indhold i Djøfs standardkontrakt. 

Standardkontrakt for privatansatte og gode råd til forhandling af din kontrakt

Vær også opmærksom på den grønlandske funktionær- og ferielov

Ansatte ved Grønlands Selvstyres institutioner i Danmark

Ansatte ved Den Grønlandske Repræsentations sekretariat i København, har et anciennitets- bestemt tillæg i intervallet 2. – 5. års anciennitet i Grønlands Selvstyre.

Din ansættelse er omfattet af Djøfs overenskomst med Grønlands Selvstyre ved ansættelse ved Grønlands Selvstyres institutioner i Danmark. Det er en tilslutningsoverenskomst til overenskomst for akademikere i staten, indgået mellem Finansministeriet og Akademikerne.

Overenskomst mellem Djøf og Grønlands selvstyre ved ansættelse ved Grønlands Selvstyres institutioner i Danmark