]]>

Erfaring er guld værd

Mentors gode råd er ikke altid en genvej for mentee. Mentee bør selv gøre sig sine erfaringer for at opnå læring. Kend forskellen mellem at give gode råd og at dele af sin erfaring.

Som mentor sidder du lidt uroligt på stolen, mens mentee udruller situationen: Chefen er rykket til udlandet for at starte en anden afdeling op. Det efterlader mentee uden ledelsesmandat og med opgaven at sikre en daglig drift af afdelingen. Forandringen har skabt skår i arbejdsglæden i teamet og for mentee selv. Mentee føler sig på gyngende grund.

Fortællingen sætter din indre filmrulle i gang med klip fra dit eget arbejdsliv med adskillige fusioner og forandringsprocesser, og du må bide dig selv i tungen for ikke at komme med gode råd og løsninger til mentee. Som mentor spekulerer du som en gal over, hvordan din viden og erfaring nu bedst kan komme mentee til gavn? 

Det rigtige svar findes ikke

Du har oplevet dine succeser og begået dine fejl, så det er nærliggende at fortælle, hvad du selv gjorde i en lignende situation. Eller bare komme med løsninger. Og det kan være meget godt i nogle situationer. Spørgsmålet er bare, om mentee lærer noget om sig selv og bliver klogere eller mere handlekraftig af det? 

I lighed med coaching og i modsætning til ekspertrådgivning er målet med mentorskabet at bringe mentee i en position, hvor mentee kan opnå sine egne indsigter og gøre sig sine erfaringer og dermed udvikle sig henimod sine mål. Så argumentet "havde nogen bare fortalt mig, hvad jeg skulle gøre dengang, så…" – er ikke nødvendigvis brugbart for mentee i dennes situation. Mentee må selv gå sin udfordring i møde og finde nøglen til at løse dilemmaet. 

Lars Hamann, CFO i en større dansk virksomhed og mentor i Djøf, fortæller, hvordan han bruger sin erfaring i rollen som mentor:

"Mentorrollen for mig er egentlig mest at være lyttende og så stille nogle udfordrende spørgsmål. For jeg kan aldrig komme med det rigtige svar, der er ikke noget rigtig svar, der er mange måder at gøre tingene på. Jeg kan stille nogle udfordrende spørgsmål, fx hvorfor vælger du at se tingene på denne her måde, og så må mentee selv drage sine konklusioner ud fra det."

Som ekspert i dine egne erfaringer kan du støtte og udfordre mentee i at gøre sine egne erfaringer i netop den situation, som mentee er optaget af. Så hvordan griber du det an i praksis?

5 måder at bruge sin erfaring som mentor

Her er 5 bud på, hvordan du som mentor kan bruge din erfaring i en samtale med mentee:

Forstå mentees billede af verden

Vi handler ofte ud fra, hvad der giver mest mening i vores situation. Det betyder, at du som mentor ikke behøver at udtrykke, hvordan DU ville forholde dig til mentees problemstilling. Lyt og forhold dig anerkendende til den opfattelse, som mentee giver udtryk for. Særligt på de første møder med mentee: 

"På de første møder er jeg egentlig bare meget lyttende. Jeg prøver at forstå, hvad det er for en person, og hvad det er for en hverdag, denne person har og lever i, for hvis jeg med det samme kommer med udfordrende spørgsmål og tanker og idéer, så kommer det ikke til at relatere sig til mentees hverdag", fortæller Lars Hamann, der er mentor i Djøfs mentorprogram.

Hvordan ser mentees kort over verden ud? Lyt og vær nysgerrig på, hvilke tanker og værdier, der ligger bag mentees forståelse af situationer/problemer. Hvad er vigtigt for mentee? Det er et første skridt.

Vær til stede med al din erfaring

Du kan komme langt med at være dig selv. Lyt og brug din erfaring til at stille de spørgsmål, der ikke nødvendigvis er lette for mentee at svare på. En god portion fornuft er et godt udgangspunkt, siger Christian Ahlefeldt-Laurvigen, chefkonsulent i Djøf og med flere menteeforløb bag sig:

"Virkeligheden er kompleks, og der skal man måske hjælpe med at gøre den mindre kompleks. Nogle gange handler det om at bruge sin fornuft til at undersøge og spørge ind til: Hvad er fakta, og hvad er mentees antagelser eller forestillinger?"

"Jeg bruger min egen erfaring til at stille nogle gode spørgsmål, og så er der indimellem, at jeg fortæller om nogle af de oplevelser eller nogen af de følelser, jeg selv har været igennem."

Belys med forskellige aktørers perspektiver

Komplekse situationer og problemer udfolder sig ofte i relationer mellem mennesker med forskellige interesser. Hjælp mentee til at undersøge situationen/problemet fra forskellige aktørers vinkler:

Undersøg, hvordan problemet ser ud fra kollegers eller chefens perspektiv? Spørg ind til ligheder og forskelle i den måde, andre handler og tænker på? Hvordan ville en ændring i mentees adfærd påvirke de andre aktører?

Her kan din erfaring som fx leder anvendes til at belyse, hvordan du ville opleve situationen. Det gør samtalen en smule fiktiv, men alligevel baseret på en fond af erfaring. Spørg mentee, hvad sådan et perspektiv gør ved ham/hende.

Skiftet i perspektiv kan være med afsæt i forskellige personer, men du kan også skrue tiden frem eller ændre konteksten for at undersøge problemet fra andre vinkler

Udforsk fremtiden

Ofte oplever mentee sig låst fast i sin problemstilling og kan ikke se nogen udveje. Positivt belastet af din erfaring kan du tilbyde andre perspektiver fx i tid og sted. Du kan spørge ind til, hvordan mentee oplever sig selv i andre situationer: "Hvad kan begejstre dig?". Eller ved at udforske fremtidsscenarier: "Hvor vil du gerne være om et år?. Eller: "Hvem vil du gerne være, når vi er færdige med det her mentorforløb?".

Adskil manden og bolden

I coaching taler man om at "eksternalisere" problemet. I nogen tilfælde kan mentee opleve sig selv som problemet, hvilket kan låse mentee. Hjælp mentee med at hæve blikket og se på problemstillingen udefra og i et større strategisk eller samfundsmæssigt perspektiv.

Som mentor vender du mentees blik fra fortiden og spørgsmålet om hvorfor? mod andre fokuspunkter og potentialer, der kan give mentee kraft og mod til at handle i fremtiden: "Hvor oplever du energi?", "hvordan kunne du …?", "hvem kan hjælpe dig til at …?" og "hvor er du om et år?", er eksempler på fremadrettede spørgsmål.

Gå fra svar til spørgsmål 

Det helt korte svar på, hvordan du kan bruge din erfaring i mødet med mentee? Helt enkelt kan du vende svaret på tungen om til et spørgsmål: Formulér et åbent og udforskende spørgsmål, hvor du er til stede med din erfaring og bruger den til at stimulere refleksioner, der åbner for mentees egen refleksion:

  • "Som jeg ser det, er det vigtigste her … " = "Hvad ser du som det vigtigste i det her?"
  • "Jeg har også oplevet frustrationen i sådan en situation, men jeg kender en udvej" = "Hvordan påvirker det dig?"
  • "Jeg tror, lederens perspektiv vil være …" = "Hvordan tror du, din leder oplever det her?"
  • "Det her kan ikke fortsætte på den måde ..."  = "Hvad er det værste, der kan ske, hvis det fortsætter?" "Hvor er du om et år, hvis det fortsætter?"

Du kan altså sagtens bruge al din erfaring til at stille erfaringsbelastede spørgsmål og dermed tage afsked med eksperten.

Der er ikke noget til hinder for at fortælle en historie fra dit levede liv. Spørgsmålet er, hvordan mentee kan eller vil bruge den? Det kan du jo spørge mentee om. Erfaring er guld værd, især når det er ens egen.

Forskellen mellem coaching og mentoring

Der er ligheder og forskelle mellem coaching og mentorskab. Fælles er, at det er hjælpesamtaler. I modsætning til coaching er mentorsamtalen en personlig relation, hvor mentor er til stede med alle sine erfaringer.

Mentoring handler som metode om balancen imellem at være ’konstruktivt uvidende’ a la klassisk coaching og at anvende sin erfaring i samtalen. Mentor er ikke ekspert og skal ikke have svar på alt. Mentor er kun ekspert i egen erfaring. Når mentor bruger egen erfaring, kan det skabe genklang hos mentee.


Lær mere

Artikel: Skift perspektiv

Artikel: Mentorsamtalens 7 niveauer 

Artikel: Kroppen taler altid med

Poulsen, Kirsten M.: Mentorguiden – om mentorskab og en-til-en-relationer. KMP Forlag, 2008

Stelter, Reinhard (red.): Coaching – læring og udvikling. Psykologisk Forlag, 2002.